Subsidie voor meldpunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn

Tot 20 maart kun je subsidie aanvragen voor het doelmatig en doeltreffend organiseren van meldpunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. De meldpunten adviseren, signaleren en handelen proactief bij zorgelijke signalen of zetten de melding door naar een geschikt gemeentelijk loket, sociaal wijkteam, of een andere partij die de melding actief kan oppakken. Per project is er maximaal € 125.000 beschikbaar.

Realiseren van 24/7 bereikbaarheid van niet-acute advies- en meldpunten

De meldpunten adviseren, signaleren en handelen proactief bij zorgelijke signalen of zetten de melding door naar een geschikt gemeentelijk loket, sociaal wijkteam, of een andere partij die de melding actief kan oppakken.

Achterliggend doel is om in beeld te brengen hoe groot het beroep op de meldpunten is buiten kantooruren en wat de aard van de vragen en meldingen is. Belangrijke vraag daarbij is hoe lokaal invulling gegeven kan worden aan het realiseren van 24/7 bereikbaarheid van niet-acute advies- en meldpunten. Dit kan per regio verschillend zijn.

De pilots richten zich op de volgende 2 aspecten:

  • Het uitbreiden van de bereikbaarheid van bestaande lokale en/of regionale meldpunten (24/7 of uitbreiden avond- en weekenduren)
  • Het efficiënter(er) inrichten van bestaande meldpunten

Regionale samenwerking

De subsidieaanvraag moet je indienen namens een regionaal samenwerkingsverband, waarbij één partij fungeert als hoofdaanvrager. Hierbij moet je binnen het samenwerkingsverband in ieder geval afspraken maken over de 24/7 bereikbaarheid. 

Om er voor te zorgen dat het project aansluit bij de lokale praktijk en dat de doorgeleiding van meldingen goed georganiseerd is, dienen samenwerkingsafspraken te zijn gemaakt met de volgende partijen:

  • Gemeente/GGD
  • Regionale meldkamers (ambulance en politie)
  • GGZ (crisisdienst)
  • Een eerste aanzet tot samenwerking met zorgverzekeraar(s)
  • Indien relevant: maatschappelijke opvang

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 125.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden.

 Cofinanciering is verplicht. Het samenwerkingsverband dient ten minste 25% aan het totale projectbudget bij te dragen.
Deze cofinanciering kan bestaan uit financiële middelen maar ook uit menskracht. 

Binnen deze subsidieregeling kan budget worden aangevraagd voor coördinatie, personele kosten, (aanvullende) scholing, instrument- en methodiekontwikkeling en communicatieactiviteiten.

Investeringen in infrastructuur en/of apparatuur mogen alleen worden opgevoerd als de regionale en lokale betekenis daarvan overtuigend kan worden aangetoond (bijvoorbeeld via medegebruik door andere instellingen).

Aanvragen

Ga naar de subsidie.