Subsidie voor plannen gericht op het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen

Helaas blijkt er nog steeds in Nederland een verschil te bestaan in gezondheid en levensverwachting gerelateerd aan de sociaaleconomische positie. Inmiddels zijn er een aantal waardevolle lessen geleerd. Zo moet projecten aansluiten bij wat bewoners nodig hebben en is het noodzakelijk om langdurig te investeren in het verminderen van gezondheidsachterstanden vanwege de complexiteit van de problematiek en de samenhang met andere levensdomeinen. Daarnaast is het belangrijk  dat professionals uit verschillende domeinen goed samenwerken en tijd en ruimte hebben om aan te sluiten bij en oplossingen te vinden voor problemen die gezinnen zelf ervaren. In een gloednieuwe subsidiecall wil de subsidieverstrekker hierop aansluiten door subsidie te verstrekken aan projecten waarmee we kunnen leren hoe we in Nederland hulp, zorg en ondersteuning beter en doelmatiger kunnen organiseren om zo gezondheidsachterstanden bij gezinnen te verminderen. Afhankelijk van het project kun je maximaal € 500.000 subsidie aanvragen. In het artikel vertellen we o.a. waar je op moet letten bij je subsidieaanvraag.

Twee mogelijkheden om bij deze subsidieronde aan te sluiten

In essentie zijn er twee manieren om bij deze subsidieronde aan te sluiten.

Mogelijkheid 1:
In het gebied wordt al (indirect) gewerkt aan vergroten van kansen van gezinnen in een achterstandssituatie en je wilt meten wat het effect is op de ervaren gezondheid van gezinnen en wil hier samen met de subsidieverstrekker van leren

Deze vorm past goed bij trajecten die niet (direct) gericht zijn op het terugdringen van gezondheidsachterstanden, maar waarvan het samenwerkingsverband of netwerk benieuwd is welke invloed het heeft op de ervaren gezondheid van de gezinnen in het gebied.

De subsidieverstrekker zorgt in dat geval voor financiering van het op een prettige, stimulerende en privacy-vriendelijke manier ophalen van de minimale dataset bij de gezinnen. Daarnaast denkt een onderzoeker uit een door de susbidieverstrekker aangewezen onderzoeksinstituut mee over hoe deze extra opgehaalde data voor de betrokken gezinnen, het traject en het samenwerkingsverband of netwerk van meerwaarde kan zijn, al dan niet in combinatie met andere in het traject opgehaalde data.

Je bent, met een stevig samenwerkingsverband/netwerk al gestart met of hebt een plan en financiering voor een integrale werkwijze rondom het terugdringen van de negatieve effecten van verschillen in opleiding en besteedbaar inkomen in een gebied. Met hulp van de subsidieverstrekker wil je ook meten wat dit oplevert voor het verbeteren van de ervaren gezondheid van gezinnen en hierover met de verstrekker leren.

Je krijgt hierbij van de subsidieverstrekker budget voor het organiseren van metingen (het verzamelen van de data bij de gezinnen) en hulp van een onderzoeker bij het passend maken van de metingen bij je specifieke situatie, zodat je er in je eigen gebied veel van leert en er wat aan hebt.

De subsidieverstrekker vraagt om minimaal twee meetmomenten, maar kan ook een hoger aantal financieren indien is onderbouwd hoe dit van meerwaarde is.

Mogelijkheid 2:
In het gebied is een plan voor een integrale werkwijze voor terugdringen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen. Je zoekt cofinanciering voor het uitvoeren ervan en wil hier samen met de subsidieverstrekker van leren

Je hebt, samen met een stevig samenwerkingsverband/netwerk in een gebied, een idee of plan en nog onvoldoende financiering voor een integrale werkwijze gericht op het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen en wil dit met hulp van de subsidieverstrekker financieren, uitvoeren en ook meten wat dit oplevert op het vlak van het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

De subsidieverstrekker zorgt voor budget voor het uitvoeren van die integrale werkwijze (aanvullend op de gangbare financiering vanuit de verantwoordelijke partijen), organiseren van metingen en hulp van een onderzoeker bij het passend maken bij je specifieke situatie, zodat je hier ook en vooral in je eigen gebied veel van leert.

Deze vorm past goed bij integrale werkwijzen die gericht zijn op het terugdringen van gezondheidsachterstanden en waarvan het samenwerkingsverband of netwerk wil leren welke invloed hebben op de ervaren gezondheid van de gezinnen in het gebied.

Je zoekt bijvoorbeeld aanvullende financiering voor het scheppen van ruimte voor professionals, het versterken van de stem van de gezinnen of het verstevigen van de argumentatie voor (alternatieve) financiering voor het duurzaam inbedden van de werkwijze in beleid.

De subsidieverstrekker zorgt voor financiering van die onderdelen in het traject die niet uit reguliere financiering betaald kunnen worden en voor het op een prettige, stimulerende en privacy-vriendelijke manier ophalen van de minimale dataset  bij de gezinnen. Een onderzoeker uit een door de subsidieverstrekker aangewezen onderzoeksinstituut denkt mee over hoe deze extra opgehaalde data voor de betrokken gezinnen, het traject en het samenwerkingsverband of netwerk van meerwaarde kan zijn, al dan niet in combinatie met de andere in het traject opgehaalde data.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste punten voor je op een rijtje gezet. In deze subsidieronde zal bij een (te) groot aantal aanvragen voorrang worden gegeven aan voorstellen op basis van onderstaande prioritering.

Beoordelingscriteria
De criteria bij de beoordeling zijn:

 • Bemensing van het project
 • Doeltreffendheid van de aanpak
 • Betrokkenheid van de doelgroep
 • Projectplan en -begroting (incl. dekkingsplan)
 • Borging en duurzaamheid van de aanpak en de mate waarin voldaan wordt aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven.

Prioritering
In deze subsidieronde zal bij een (te) groot aantal aanvragen voorrang worden gegeven aan voorstellen:

 • Die als totaal voor een evenwichtige spreiding zorgen tussen de aard van de gebieden (grote en kleine steden, krimpgebieden, enz.)
 • Van organisaties die zelf met geld of ‘in kind’ in het project of de activiteit participeren, dan wel daartoe andere partijen bereid hebben gevonden (matching met bijvoorbeeld gemeenten, werkgevers, patiëntenorganisaties en vermogens- of gezondheidsfondsen)

Subsidie

Het beschikbare budget voor het programma is 40 miljoen euro voor de periode 2021 tot en met 2030. Voor deze open call is maximaal 2.7 miljoen euro beschikbaar.

Optie 1: In het gebied wordt al (indirect) gewerkt aan vergroten van kansen van gezinnen in een achterstandssituatie
Je wilt weten wat het effect is op de ervaren gezondheid van gezinnen en hier samen met de subsidieverstrekker van leren.
Voorstellen kunnen worden ingediend tot een maximum bedrag per aanvraag van € 100.000.
Plan en begroting hebben in beginsel als startdatum 1 juli 2021 en een looptijd van maximaal 108 maanden (1 juli 2030).

Optie 2: In het gebied wordt gestart met een (nieuwe) integrale werkwijze voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen en je zoekt cofinanciering voor de uitvoering ervan en wil hier samen met de subsidieverstrekker  van leren
Voorstellen kunnen worden ingediend tot een maximum bedrag per aanvraag van € 500.000.
Plan en begroting hebben in beginsel als startdatum 1 juli 2021 en een looptijd van maximaal 108 maanden (1 juli 2030). 

Waarop te letten bij de voorbereiding van je subsidieaanvraag

Allereerst is het belangrijk om je aanvraag in het Nederlands op te stellen.
Aanvragen mogelijk namelijk alleen in het Nederlands worden ingediend.

Daarnaast is het belangrijk dat je subsidieaanvraag ingaat op o.a. onderstaande punten.

Verandertheorie
Zorg dat bij de aanvraag een heldere weergave zit van de verandertheorie op hoofdlijnen met daarbij aangegeven hoe je het proces van bijsturen denkt in te richten en hoe je eigen verandertheorie aansluit bij de verandertheorie van het programma Samen Kansrijk en Gezond van de verstrekker.

Gebied
Maak helder in welk gebied (gemeente/dorp/wijk...) je de gezondheidsachterstanden bij gezinnen denkt terug te gaan dringen en waarom juist in dit gebied veel impact is te maken.

Doelgroep
Maak aannemelijk dat de gezinnen in het gebied vanaf de aanvraag betrokken zijn, en maak aannemelijk hoe zij richting geven aan het traject.

Integrale werkwijze
Maak helder wat de integrale werkwijze inhoudt, waarom die zo goed past bij de gezinnen in het gebied en waarom (indien dit het geval is) die op dit moment niet uit reguliere bronnen gefinancierd kan worden.

Periode
Maak in de subsidieaanvraag duidelijk voor welke periode je subsidie aanvraagt en hoe dit gerelateerd is aan waar je in tien jaar naartoe werkt in het betrokken gebied m.b.t. het verminderen van (gezondheids)achterstanden bij gezinnen.

Samenwerking
Maar aannemelijk dat je samenwerkt met meerdere domeinen, en schetst hoe die samenwerking er nu uitziet, hoe je de samenwerking gaat verbeteren, wat daarvan de meerwaarde is en wat daarvoor nodig is.

Looptijd
Maakt aannemelijk dat je de betrokken gezinnen longitudinaal gaat volgen en maakt helder waarom je welke looptijd kiest

Minimale dataset
Maak aannemelijk dat je bij elk betrokken gezin een minimale dataset gaat verzamelen op minstens twee momenten in de tijd en deze data gaat delen met een door de verstrekker aangewezen onderzoeksorganisatie. Je maakt daarbij aannemelijk hoe je weet dat je de juiste gezinnen betrekt in zowel de (nieuwe) werkwijze als het meten.

Team
Je geeft inzicht in het betrokken team en maakt aannemelijk dat de projectleider past bij het gebied en de nieuwe werkwijze en beschikt over de juiste kennis en ervaring en een stevig netwerk bij de noodzakelijke stakeholders.

Maatschappelijke kosten en baten
Je maakt aannemelijk wat de (geschatte) maatschappelijke kosten en baten (zouden) zijn van het invoeren van de integrale werkwijze in je gebied en bij wie die kosten en baten zouden vallen

Aanvragen

Meer informatie, of direct een subsidieaanvraag aanmaken.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

Onderstaand een overzicht met andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn.

 • Subsidie algemeen nut beogende instellingen en soortgelijk

  Klein familiefonds, gericht op het financieel ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen. De subsidie...

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Hierbij richt het fonds zich vooral op het ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het realiseren van een betere positie van...

 • Subsidie hersenen

  Subsidie voor vernieuwende en doeltreffende oplossingen die de ziektelast, veroorzaakt door hersenaandoeningen, vermindert, en waar je met deze subsidie de kans krijgt om je out-of-the-box ideeën...

 • Subsidie voor o.a. wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, dierenwelzijn. armoede en mensen met een beperking

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten met een ideëel doel ten behoeve van mens en dier in binnen- en buitenland. Er kan steun worden verleend aan een breed scala van organisaties en...

 • Subsidie jeugdonderzoek

  Subsidie voor onderzoeksorganisaties voor het opzetten, uitbouwen en verstevigen van een duurzaam leernetwerk participatief jeugdonderzoek waarvan ‘coaching on the job’ trajecten een onderdeel zijn...

 • Toon meer resultaten