Subsidie voor rechtszaken om de mensenrechten ook digitaal te eerbiedigen

De mensenrechten en privacy worden digitaal met voeten getreden, zoals bijvoorbeeld bij ongerechtvaardigd overheidstoezicht, de bescherming van persoonsgegevens en ongerechtvaardigde blokkering, filtering en verwijdering van online inhoud. Maar het bewaken van de mensenrechten op digitaal gebied gaat natuurlijk verder dan dat. Wat dacht je van bijvoorbeeld van de mensenrechten als het gaat om technologie voor rechtshandhaving, zoals in de context van predictive policing en algoritmische besluitvorming en profilering door de overheid en particuliere actoren. Het is daarom goed dat een internationaal fonds subsidie beschikbaar stelt voor strategische rechtszaken die de mensenrechten op digitaal gebied ook  honoreren en hier aandacht voor vragen. In principe kunnen organisaties uit heel Europa subsidie aanvragen gedurende de aanvraagperioden. De subsidie bedraagt over het algemeen niet meer dan € 100.000 per project. Je kunt de subsidie aanvragen door het online invullen van een zogenaamde "concept note". Hierop ontvang je vervolgens feedback en eventueel de uitnodiging om online een volledige subsidieaanvraag in te dienen.

Strategische rechtszaken gericht op het eerbiedigen van de mensenrechten op digitaal gebied

Het internationaal ingestelde fonds verstrekt subsidie voor het voeren van strategische rechtszaken die gericht zijn op het eerbiedigen van de mensenrechten op digitaal gebied.

Het fonds werkt met een brede definitie van digitale rechten. Het fonds beschouwt digitale rechten als mensenrechten die van toepassing zijn in de digitale sfeer. De digitale sfeer omvat zowel fysiek geconstrueerde ruimten, zoals infrastructuur en apparatuur, als virtueel geconstrueerde ruimten, zoals online identiteiten en gemeenschappen.

Belangrijk is in ieder geval dat de projecten impact moeten hebben die verder reikt dan de partijen die rechtstreeks bij de zaak betrokken zijn en moeten kunnen leiden tot een wijziging van de wetgeving, het beleid of de samenleving. Hierbij werkt het fonds met een brede definitie van digitale rechte, waarbij het fonds digitale rechten als menenrechten beschouwt die van toepassing zijn in de digitale sfeer. Hierbij gaat het om zowel fysiek geconstrueerde ruimten, zoals infrastructuur en apparatuur, als virtueel geconstrueerde ruimten, zoals online identiteiten en gemeenschappen.

Aandachtsgebieden

Het vermogen van individuen bevorderen om hun recht op privacy uit te oefenen

 • Beschermen en beschermen van personen tegen ongerechtvaardigd overheidstoezicht
 • De reikwijdte van de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de GDPR verduidelijken
 • De rechten van consumenten met betrekking tot het ongeoorloofd verzamelen en delen van persoonsgegevens handhaven

Het vrije verkeer van informatie online beschermen en bevorderen

 • De ongerechtvaardigde blokkering, filtering en verwijdering van online inhoud, platforms of diensten aanvechten
 • Ervoor zorgen dat online-inhoud wordt beschermd tegen het onrechtmatige gebruik van auteursrechtaanspraken
 • Ervoor zorgen dat netneutraliteit en het beginsel van gelijke toegang tot het internet in de praktijk worden bevorderd en geëerbiedigd

Verantwoordingsplicht, transparantie en naleving van de mensenrechtennormen bevorderen bij het gebruik en het ontwerp van technologie

 • De eerbiediging van de mensenrechten verzekeren bij de toepassing van technologie door de rechtshandhaving, zoals in de context van predictive policing
 • De transparantie maximaliseren bij algoritmische besluitvorming en profilering door de overheid en particuliere actoren
 • Normen vaststellen om individuen te beschermen tegen het discriminerende gebruik van technologie

Het fonds verwelkomt ook aanvragen voor projecten die buiten deze algemene thematische aandachtsgebieden vallen als zij kunnen bijdragen aan het bevorderen van de eerbiediging van de mensenrechten in de digitale sfeer.

Raad van Europa

Het fonds aanvaardt subsidieaanvragen uit alle lidstaten van de Raad van Europa.

Voorwaarden

Het belangrijkste is dat je subsidieaanvraag betrekking heeft op een strategische rechtszaak die kan bijdragen aan het bevorderen van de eerbiediging van de mensenrechten in de digitale sfeer. Om als strategisch te worden beschouwd, moeten geschillen de potentie hebben om:

 • Een impact te hebben die verder reikt dan de partijen die rechtstreeks bij de zaak betrokken zijn
 • Veranderingen teweeg te brengen in de wetgeving, het beleid of de samenleving

Subsidie

Aangezien elke zaak verschillende dimensies en complexiteiten heeft, variëren de gevraagde subsidiebedragen. Het fonds werkt niet met een vast bedrag voor de ondersteuning van een zaak, maar zal elke zaak op haar eigen merites beoordelen in het licht van zowel de algemene subsidiecriteria als het beginsel van kosteneffectiviteit.
Het is belangrijk om te vermelden dat het fonds niet veel subsidies van meer dan € 100.000 goedkeurt. Aanvragen die dat bedrag overschrijden, moeten blijk geven van medefinanciering om de kans op toekenning van een subsidie te vergroten.

Hieraan voldoet een succesvolle subsidieaanvraag

In je subsidieaanvraag moet je aantonen dat je zorgvuldig hebt nagedacht over en in staat bent tot het motiveren van:

 • De concrete doelstellingen van het geschil
 • Een solide juridische strategie: welke argumenten zullen worden aangevoerd, hoe zij zullen worden geformuleerd en hoe dit zal bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van het geschil
 • Hoe de doelstellingen van het geschil bijdragen tot het bevorderen van digitale rechten in Europa: wat is het verwachte effect?
 • Het beste forum om te procederen teneinde de nagestreefde doelstellingen te bereiken
 • De mogelijke gevallen waarin moet worden geprocedeerd om de doelstelling(en) van het geschil te bereiken, met inbegrip van beroepsprocedures en aanhangigmaking bij regionale rechtbanken
 • De wijze waarop het proces zich verhoudt tot andere bestaande of geplande activiteiten met betrekking tot het onderwerp van het proces - zowel gerechtelijke als andere - in eigen land en in Europa
 • Waarom procesvoering een geschikt instrument is om in deze context te gebruiken
 • De geconstateerde risico's en zwakke punten van het geschil en een strategie om deze te beperken
 • Een plan om de geschillenbeslechting in te passen in een bredere strategie voor verandering
 • Een plan voor de uitvoering in geval van een positieve uitkomst van de geschillenbeslechting en voor mitigatie in geval van een negatieve of gemengde uitkomst
 • Een plan voor toezicht op en evaluatie van de vorderingen bij het bereiken van de doelstellingen

De subsidieaanvraag in vier stappen

Je kunt de subsidie aanvragen in vier overzichtelijke stappen

 • Stap 1
  Online invullen van een conceptnota (zie links)
 • Stap 2
  Na de evaluatie van de conceptnota krijg je feedback over je aanvraag en wordt je uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen als de evaluatie positief uitvalt
 • Stap 3
  De volledige aanvraag zal worden beoordeeld met de hulp van ons panel van deskundigen, op basis waarvan een aanbeveling zal worden gedaan aan de raad van bestuur van het fonds
 • Stap 4
  Het bestuur van het fonds neemt de uiteindelijke beslissing over alle aanvragen

Meer informatie of aanvragen

Meer informatie of direct een subsidieaanvraag aanmaken

Andere subsidies en fondsen op het gebied van mensenrechten

Subsidies die betrekking hebben op het gebied van mensenrechten, of het afdwingen van mensenrechten door bijvoorbeeld strategische rechtszaken, vallen veelal onder de maatschappelijke subsidies en fondsen.
Onderstaand een overzicht met subsidies en fondsen die zich o.a. richten op mensenrechten.

 • Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, en het verstrekken van subsidie aan organisaties op het gebied van milieu en mensenrechten

  Het financieel steunen van projecten in ontwikkelingslanden die een integrale aanpak hebben van de bestaande problematiek alsmede het steunen van organisaties op het gebied van milieu en mensenrechten...
 • Subsidie voor o.a. projecten gericht op milieu, mensenrechten en rechtvaardige verdeling van geld, kennis en macht

  Financieel ondersteunen van initiatieven gericht op rechtvaardige verdeling van geld, kennis en macht, behoud en verbetering van het milieu, naleving van mensenrechten en respectvol omgaan van mensen...
 • Subsidie voor projecten gericht op een eerlijke, gelijkwaardige en duurzame wereld

  Financiële ondersteuning van groepen, organisaties of sociale bewegingen die strijden voor een eerlijke, rechtvaardige en schone wereld. Het fonds richt zich hierbij op projecten die mobiliserend en...
 • Subsidie journalistieke projecten over moderne slavernij

  Subsidie voor beroepsjournalisten (schrijvende of audiovisuele pers) om onderzoek mogelijk te maken naar de uitbuiting van Aziatische slachtoffers van mensenhandel en dwangarbeid in Europa...
 • Subsidie voor kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden, vooral met een verstandelijke of meervoudige handicap

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op het verbeteren van het leven van kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen, door hen toegang te geven tot zorg en onderwijs, als en wanneer dat...
 • Toon meer resultaten