Subsidie voor wegwerken lerarentekort in primair en voortgezet onderwijs

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben in toenemende mate te maken met een nijpend tekort aan leraren. Om het lerarentekort een halt toe te roepen kunnen instellingen in het primair en voortgezet onderwijs daarom in 2019 subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een plan van aanpak, gericht op het wegwerken van het lerarentekort. Activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort zijn eveneens subsidiabel.

Activiteiten plan van aanpak

De activiteiten in het plan van aanpak richten zich op de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening. Hieronder kan ook worden verstaan activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort.

Voor wie is de subsidie interessant

De subsidie is interessant voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Subsidie

Voor 2019 is er 9 miljoen euro beschikbaar, dat als volgt wordt verdeeld over de sectoren:

 • € 4.500.000,00 voor de sector primair onderwijs
 • € 4.500.000,00 voor de sector voortgezet onderwijs

Plan van aanpak 

Het plan van aanpak bevat in ieder geval een beschrijving van:

 • De regio
 • De besturen en eventueel andere partijen die deelnemen aan de uitvoering van het plan van aanpak
 • De wijze waarop de opbrengsten worden geborgd
 • De contactpersoon die gedurende de looptijd van de subsidie fungeert als aanspreekpunt

Wanneer aanvragen

Je kunt de subsidie vanaf 15 januari 2019 tot 31 augustus 2019 aanvragen.

Ga naar de subsidie.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van onderwijs en educatie

Uiteraard zijn er veel meer subsidies en fondsen gericht op onderwijs en eductie.
Onderstaand alvast een lijstje.

 • Extra subsidie voor verduurzaming en innovatie van al gesubsidieerde projecten op het gebied van cultuureducatie

  Omdat er nog budget beschikbaar is vanuit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017–2020 wil de subsidieverstrekker dit bedrag besteden in lijn met deze subsidieregeling. Projecten die...

 • Subsidie bestrijden van armoede onder kinderen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het bestrijden van armoede onder kinderen. De gesubsidieerde projecten moeten kinderen die in armoede leven in staat stellen mee te doen op het...

 • Subsidie voor projecten in Aziatische ontwikkelingslanden

  Relatief klein fonds gericht op het financieel ondersteunen van projecten in Aziatische ontwikkelingslanden. Het fonds richt zich hierbij met name op het in deze ontwikkelingslanden ondersteunen...

 • Subsidie voor leraren/docenten

  Subsidie voor initiatieven van leraren en docenten die bijdragen aan een vernieuwing. verdieping en versterking van het leraarschap c.q. docentschap. Initiatieven kunnen zowel pedagogisch...

 • Subsidie erfgoed

  Subsidie voor activiteiten waarmee de uitgangspunten van het Verdrag van Faro in de praktijk worden gebracht en actieve erfgoedparticipatie wordt gerealiseerd. Hierbij gaat het om het centraal...

 • Toon meer resultaten