Tien invalshoeken om subsidie aan te vragen voor projecten gericht op vrouwen in ontwikkelingslanden

Het succes van veel projecten in ontwikkelingslanden is mede afhankelijk van de positie van vrouwen in deze ontwikkelingslanden. Daarom in dit artikel aandacht voor een aantal fondsen die mede subsidie verstrekken voor projecten gericht op vrouwen in ontwikkelingslanden. Zo zijn er fondsen die zich specifiek richten op vrouwen met een kind, of kun je bijvoorbeeld een project starten om de positie van vrouwen te versterken. Maar je kunt ook denken aan projecten die vrouwen uitzicht geeft op een zelfstandig bestaan boven de armoedegrens, zich richten op empowerment, emancipatie, educatie of meer uitdagende onderwerpen zoals LBGTQ. De beschikbare subsidiebedragen verschillen enorm en liggen gemiddeld tussen de € 1.000 en € 559.820. In dit artikel tien invalshoeken om subsidie aan te vragen voor projecten gericht op vrouwen in ontwikkelingslanden.

Vrouwen met kind als middelpunt

Een interessant fonds die financiële ondersteuning biedt aan projecten met vrouw en kind als middelpunt. Dat kan overal in de wereld zijn en binnen elk probleemgebied. Kenmerk is dat het gaat om vrouwen en kinderen die echt hulp nodig hebben. 

Het fonds stelt niet alleen financiële middelen ter beschikking maar wil ook graag meedenken bij de uitvoering van het project.

Het fonds heeft een duidelijke voorkeur voor originele projecten die op spitsvondige en innovatieve wijze hun doel bereiken. Projecten ook, waarbij de creativiteit, zelfstandigheid en inventiviteit van de doelgroep wordt aangesproken.

Vrouwen mondiger maken

Dit fonds verstrekt subsidie voor projecten die vrouwen in ontwikkelingslanden mondiger maken, waarbij het fonds gelooft in het proces van "empowerment", dat het aanmoedigen en ontwikkelen van vaardigheden en het vermogen tot zelfvoorziening omvat, met de nadruk op het elimineren van de toekomstige behoefte aan liefdadigheid of welzijn bij rechteloze en gemarginaliseerde individuen en/of gemeenschappen.

Per jaar heeft dit fonds ca. € 559.820 subsidie beschikbaar, en je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen bij het fonds.

Versterken van de positie van meisjes en vrouwen

Ook is er een fonds gericht op algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid, het ontwikkelingswerk of het maatschappelijk werk, zowel in Nederland als in het buitenland. Hierbij richt het verstrekkende fonds zich met name op projecten die de positie van meisjes en vrouwen versterken.

Uitzicht geven op een zelfstandig bestaan boven de armoedegrens 

Ook kun je terecht bij een fonds dat subsidie verstrekt voor projecten op humanistische grondslag, zowel in Nederland als in de rest van de wereld, die erop gericht zijn kinderen in een achterstandssituatie uitzicht te geven op een zelfstandig bestaan boven de armoedegrens en het bevorderen van de zelfredzaamheid van vrouwen in ontwikkelingslanden

Naast deze projecten steunt het fonds overigens ook culturele instellingen of organisaties die het algemeen nut dienen. Per jaar is er € 575.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail of schriftelijk aanvragen.

LBGTQ

Dit fonds is breed opgezet en richt zich op het financieel ondersteunen van sociaal maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele doelen.

Interessant is het kader van dit artikel is dat het fonds zich hierbij met name richt op organisaties en projecten die zich richten op vrouwen, meisjes, LBGTQ, gezondheid, wetenschap, rampen, armoedebestrijding, kinderhulp, natuur en milieu, mensenrechten, vluchtelingen en milieu. Ook meerjarige subsidies zijn in bepaalde gevallen mogelijk.

Per project ligt de subsidie gemiddeld tussen de € 1.000 en € 50.000. Je kunt de subsidie schriftelijk of per e-mail aanvragen. 

Empowerment van vrouwen

Een groot internationaal levensmiddelenconcern heeft een foundation opgericht gericht op duurzame gemeenschapsinitiatieven over de hele wereld.
Gemeenschappelijk kenmerk van de ondersteunde projecten is dat het erom gaat om samen te werken om een betere gedeelde toekomst te creëren voor mensen, gemeenschappen en onze planeet. 

Hierbij richt dit sterk internationaal gerichte fonds zich specifiek ook op de empowerment van vrouwen over de hele wereld, waaronder dus in ontwikkelingslanden.

Voorbeelden van ondersteunde projecten

 • Coaching, bedrijfsondersteuning en digitale leermiddelen voor vrouwelijke ondernemers
 • Vrouwen in plattelandsdorpen in achtergebleven regio's konden ondernemer worden om hun economische en milieusituatie te verbeteren met behulp van groene technologieën
 • Ondersteuning van financieel leiderschap en training in onderhandelingsvaardigheden op het werk voor vrouwen, om het verschil in beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen te helpen dichten (gender gap)
 • 140 vrouwen konden een bedrijf starten in de recyclingindustrie
 • Empowermentprogramma voor vrouwen om het inkomen en de werkgelegenheid voor 900 arme vrouwen te vergroten door de productiviteit en de algemene inzetbaarheid in de toeristische sector te verbeteren
 • Opleiding en ondersteuning aan 600 werkloze vrouwen  om de kennis, vaardigheden en middelen te ontwikkelen om ondernemers te worden
 • 2500 vrouwen met een klein bedrijf in drie regio's bij Jakarta kregen de kans om hun activiteiten via e-commerce-kanalen uit te breiden

Het afgelopen jaar heeft het fonds bijna 77 miljoen euro subsidie verstrekt aan 294 organisaties in 129 landen en gebieden.

Ook Nederlandse organisaties en projecten kunnen online subsidie aanvragen voor hun project.

Vrouwen en hun kinderen in kwetsbare situaties

Ook dit is weer een breed opgezet fonds, gericht op het financieel ondersteunen van culturele instellingen, wetenschappelijke instellingen en andere algemeen nut beogende charitatieve of levensbeschouwelijke instellingen.

Interessant in het kader van dit artikel is dat bij dit fonds de focus ligt op subsidie voor ontwikkelingsprojecten. Het overgrote deel van het jaarlijkse budget (ca. 80%) gaat naar projecten op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. 

Hierbij gaat het vooral om projecten in de armste landen gericht op vrouwen en hun kinderen in kwetsbare situaties.
Voorbeelden van dergelijke projecten zijn armoede- en hongerbestrijding, het verstrekken van basisvoorzieningen en het mogelijk maken van onderwijs.

Je kunt deze subsidie schriftelijk aanvrage, ter attentie van het bestuur.

Economische zelfstandigheid van vrouwen

Financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten gericht op het bevorderen van de (economische) zelfstandigheid en onafhankelijkheid van o.a. vrouwen. Subsidie kan worden aangevraagd door Nederlandse organisaties die onder eigen verantwoordelijkheid in ontwikkelingslanden projecten uitvoeren.

Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Emancipatie van vrouwen

Ook is er een fonds dat zich specifiek richt op de emancipatie van vrouwen en meisjes in achterstandsituaties door het geven van subsidies voor onderricht in de educatieve en verzorgende sector, waarin het vervaardigen van mode en kleding een wezenlijk onderdeel is.

Educatie van jonge meisjes en vrouwen

Daarnaast is er een fonds dat zich specifiek richt op het verstrekken van subsidie voor educatie van jonge meisjes en jonge vrouwen in Afrika om zo de positie van deze meisjes en jonge vrouwen te verbeteren en de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Er is geen standaard aanvraagformulier wanneer je subsidie wilt aanvragen, zodat je het project op eigen wijze kan presenteren. 

Tip
Projecten op het gebied van ontwikkelingswerk kunnen ook vaak gebruik maken van subsidies en fondsen voor maatschappelijke projecten.

 

Actueel overzicht met regelingen voor vrouwen in ontwikkelingslanden

Hieronder een actueel lijstje met regelingen die zich richten op vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden. 

 • Subsidie voor vrouwen in ontwikkelingslanden, humanitaire betrekkingen en humanitaire acties

  Financieren van projecten die vrouwen in ontwikkelingslanden mondiger maken. Daarnaast steunt het fonds ook de bevordering van het inzicht in internationale betrekkingen en de verbetering van...

 • Subsidie voor volksgezondheid, ontwikkelingswerk of maatschappelijk werk

  Subsidie voor organisaties met een algemeen nut beogende instelling die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid, het ontwikkelingswerk of het maatschappelijk werk, zowel in Nederland als...

 • Subsidie voor toegang tot essentiële diensten (water, sanitatie en afval) voor kansarme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor duurzame en reproduceerbare acties ter versterking van de autonomie van kansarme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. Hierbij gaat het met name om het ondersteunen van projecten...

 • Subsidie voor o.a. kinderen in een achterstandssituatie en zelfredzaamheid van vrouwen in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor projecten op humanistische grondslag, zowel in Nederland als in de rest van de wereld, die erop gericht zijn kinderen in een achterstandssituatie uitzicht te geven op een zelfstandig...

 • Subsidie voor sociaal maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele instellingen en projecten

  Financieel ondersteunen van sociaal maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele doelen. Het fonds richt zich hierbij met name op organisaties en projecten die zich richten op vrouwen, meisjes,...

 • Toon meer resultaten