Tot 3 december vooraanmelden voor onderzoek naar longziekten

Onderzoeksconsortia van minimaal twee Nederlandse academische instellingen kunnen tot uiterlijk 3 december hun voorstellen vooraanmelden voor onderzoek naar longziekten. De voorstellen moeten gericht zijn op een van de drie hoofdthema's: voorkómen van longziekte en longschade, vroeger en beter diagnose stellen en vernieuwende en op maat behandeling. 

Over de subsidie

Er is subsidie beschikbaar voor onderzoek naar longziekten, gerubriceerd naar 3 thema’s:

Voorkómen van longziekte en longschade
Voorbeelden van onderzoeksvragen die onder dit thema vallen zijn:

 • Welke mechanismen liggen ten grondslag aan (meerdere) long-/ ontstekingsziekten en hoe kan met die kennis het ontstaan, het beloop en de impact van longziekten worden verminderd?
 • Wat zijn determinanten van longgroei?
 • Wat zijn de lange termijneffecten van longaandoeningen op de vroege kinderleeftijd?
 • Welke zelfmanagementstrategieën kunnen de impact van longziekten verminderden?

Diagnose: vroeger, specifieker en een daarop aansluitende behandeling
Voorbeelden van onderzoeksvragen die onder dit thema vallen zijn:

 • Hoe kunnen longziekten vroeger, beter en specifieker dan nu gediagnosticeerd worden?
 • Hoe kan deze specifieke diagnose gebruikt worden voor een betere behandeling?

Zorg en behandeling: vernieuwend en op maat
Voorbeelden van onderzoeksvragen die onder dit thema vallen zijn:

 • Hoe kunnen mensen met een longziekte beter op maat behandeld worden op basis van nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling?
 • Hoe kan vermoeidheid bij mensen met een longziekte beter behandeld worden?
 • Hoe kunnen de verschillende componenten van het longweefsel gerepareerd worden?
 • Hoe kunnen nieuwe inzichten in ontstaan en beloop van longziekten leiden tot nieuwe behandeling?

Voorwaarden

 • De ziektebeelden waarop het onderzoek zich kan richten zijn:
  • Astma
  • COPD
  • Pulmonale arteriële hypertensie
  • Sarcoïdose & idiopathische longfibrose
  • Respiratoire peri- en postnatale aandoeningen (waaronder bronchopulmonale dysplasie)
  • Niet-CF-gerelateerde bronchiectasieën
  • Respiratoire allergieën in relatie tot astma
 • Het aanvragende consortium moet bestaan uit tenminste twee Nederlandse academische instellingen
 • In het consortium moet tenminste één medische discipline (klinische afdeling) betrokken te zijn met het oog op de medische relevantie van het onderzoek

Beoordelingscriteria kwaliteit

 • Wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit van de vraag/doelstelling
 • Wetenschappelijke kwaliteit van het werkplan
 • Wetenschappelijke kwaliteit van het consortium als geheel en de individuele betrokken groepen (track record van de projectleider en de overige deelnemende onderzoekers en onderzoeksgroepen)
 • Haalbaarheid van de doelstellingen van het onderzoeksvoorstel
 • Mate van samenhang tussen de onderzoeken binnen het gehele voorstel
 • Budget
 • Aansluiting bij een van de drie thema’s

Relevantie voor longpatiënten

 • Betrokkenheid van mensen met een longziekte bij de ontwikkeling van het voorstel
 • Bijdrage aan kwaliteit van zorg
 • Verbetering van kwaliteit van leven
 • Ethiek en veiligheid voor participanten
 • Informatie en communicatie naar het algemene publiek en naar patiënten

Relevantie voor de maatschappij

 • Passend binnen de missie en visie van het fonds
 • Relevantie van het onderzoeksproject voor longziekten
 • Bijdrage van het onderzoek aan het oplossen van longziekten
 • Vervolgstappen, ‘kennis en inzicht’ en kennisbenutting (mogelijkheden en plan voor kennisbenutting)
 • Betrokkenheid van andere doelgroepen, zoals patiënten en zorgverleners

Doelgroep

Het fonds richt zich op het ondersteunen van wetenschappelijke samenwerkingsverbanden. In een consortium werken minimaal twee, maar idealiter drie instellingen samen, waarbij één van de instellingen als penvoerder optreedt. 

Het fonds stelt dat een consortium moet bestaan uit tenminste twee Nederlandse academische instellingen. Een andere voorwaarde is dat er in een consortium tenminste één medische discipline (klinische afdeling) betrokken dient te zijn met het oog op de medische relevantie van het onderzoek.

Subsidie

Het fonds streeft naar een brede betrokkenheid van Nederlandse onderzoeksinstellingen bij het onderzoek dat wordt gesubsidieerd. Daarom wordt per instelling maximaal één derde van het totale consortiumbudget van €2,25 miljoen toegekend. Dit betekent dat als een instelling bij meer dan één toegekend onderzoeksvoorstel betrokken is, er maximaal €750.000 aan deze instelling toegekend kan worden. Dit staat los van het penvoerderschap.

Aanvragen

Ga naar de subsidie voor onderzoek naar longziekten