Drie interessante subsidies voor vernieuwing op het gebied van zorg en welzijn

Er zijn drie nieuwe subsidies beschikbaar voor vernieuwende zorginitiatieven. Zo kun je nu subsidie aanvragen voor vernieuwende, niet medicaliserende, zorgprojecten in het noorden van Nederland. Ook is er subsidie beschikbaar voor vernieuwende initiatieven in heel Nederland die de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening verbeteren. En als laatste kunnen ontwerpers in samenwerking met partijen uit de zorg en welzijn subsidie aanvragen voor het maken van ontwerpvoorstellen die ervoor zorgen dat mensen meer zelf aan het roer kunnen staan als het over hun gezondheid gaat. Bovendien geven we je een lijstje met andere actuele subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn.

Vernieuwende, niet medicaliserende, zorgprojecten in het noorden van Nederland

Een interessante subsidie voor zorgprojecten die bijdragen aan vitaliteit en zelf- en samenredzaamheid van inwoners uit de drie noordelijkste provincies, namelijk Friesland, Groningen en Drenthe. Als aanvrager van deze subsidie hoef je trouwens niet zelf in Noord Nederland gevestigd te zijn.

De subsidie is met name interessant voor zorgprojecten die gericht zijn op voeding en/of bewegen, óf op het bieden van de juiste zorg op de juiste plek.
Daarnaast moet je zorgproject vernieuwend en niet medicaliseren zijn, bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van de zorg én onderscheidend ten opzichte van bestaande zorg voor de doelgroep jeugd en mensen met een lage SES.

Daarnaast is het belangrijk dat je project (op den duur) blijvend in te passen is in de samenleving.

Voorwaarden
Een aantal belangrijke voorwaarden op een rijtje:

 • Aan te vragen voor zorgprojecten in Friesland, Groningen of Drenthe (als aanvrager hoef je hier niet gevestigd zijn)
 • De aanvrager is een rechtspersoon, in beginsel zonder winstoogmerk
 • Bij aanvragen wordt minimaal 25% door een andere partij gefinancierd, bij voorkeur door de aanvragende partij zelf
 • Het project zorgt voor verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid primair in Noord Nederland op het gebied van cure en/of care en/of welzijn
 • De aanvraag is van algemeen nut en is voor grotere populaties beschikbaar (niet op individueel niveau). Het project heeft bij voorkeur een minimale doelgroep grootte van 100 deelnemers
 • Resultaten dienen specifiek, meetbaar en reëel te zijn

Subsidie
De toegekende subsidies variëren nogal per jaar blijkt uit het jaarverslag.
Het afgelopen jaar is er 650.000 euro subsidie verstrekt.

Aanvragen
Je kunt deze subsidie aanvragen tot 13 januari 2020.
Meer informatie, of direct een subsidieaanvraag aanmaken

Subsidie voor voor vernieuwende initiatieven die de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening verbeteren

Een interessante subsidie voor vernieuwende zorginitiatieven in heel Nederland, die de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening verbeteren, en bijdragen aan meer eigen regie. 

Bij voorkeur is het project zoveel mogelijke gebaseerd op de behoefte vanuit de doelgroep en/of door hen geïnitieerd. Let er bovendien op dat je project een innovatief karakter heeft en dat je zorgt voor continuïteit na afloop van het initiatief.

Voorwaarden
Een aantal belangrijke voorwaarden op een rijtje:

 • Je project heeft een duidelijke maatschappelijke impact voor mensen met een chronische aandoening of het voorkomen daarvan
 • Er is sprake van co-creatie tussen hulpverlener en hulpvrager
 • Ervaringsdeskundigen (zowel mensen die ondersteuning ontvangen als de ondersteuners zelf) zijn direct betrokken bij het initiatief
 • Er is sprake van een positieve sociale innovatie met een onderscheidend karakter
 • Het initiatief is niet financierbaar via de zorgverzekering of (lokale) overheid en behoort niet tot het gangbare takenpakket van een instelling

Subsidie
Het fonds heeft in de afgelopen 6 jaren voor ruim 3,5 miljoen euro initiatieven ondersteunt met een gemiddelde bijdrage van ongeveer 40.000 euro.

Aanvragen
Je kunt deze subsidie het hele jaar door aanvragen.
Meer informatie, of direct een subsidieaanvraag aanmaken

Subsidie voor nieuwe zorgprojecten, ruimtelijke interventies en nieuwe gezondheidsconcepten

Een nieuwe subsidie gericht op het werken aan nieuwe zorgproducten, ruimtelijke interventies of gezondheidsconcepten ter versterking van de zelfregie van mensen in hun alledaagse leefomgeving. De subsidie bestaat uit twee fasen, en is voor beide fasen maximaal 120.000 euro.

De subsidie is gericht op ontwerpers, in samenwerking met partijen uit de zorg en welzijn, voor het maken van ontwerpvoorstellen of -strategieën die ervoor zorgen dat mensen meer zelf aan het roer kunnen staan als het over hun gezondheid gaat.

Het moet hierbij gaan om een ontwerpend onderzoek op (één van) de onderstaande ontwerpopgaven:

 • Eigen regie in het alledaagse leven
 • Versterking van samenredzaamheid
 • Mensgerichte gezondheidsconcepten

Voorwaarden
Je aanvraag dient betrekking te hebben op het door ontwerpers, samen met samenwerkingspartners op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn, te werken aan nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheidsconcepten ter versterking van de zelfregie van mensen in hun alledaagse leefomgeving.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt daarnaast op o.a. gelet op de kwaliteit van het plan van aanpak, de mate van vernieuwing, de betrokken partijen en hun expertise, de mate waarin er samenwerking is met mensen uit de doelgroep én de rol van de ontwerpers.

Subsidie
De subsidie is opgedeeld in twee fasen.
Voor de eerste fase is maximaal 40.000 euro beschikbaar, voor de tweede fase is maximaal 80.000 euro subsidie beschikbaar per project.
Hiervan is maximaal de helft bestemd voor de samenwerkingspartners op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn, de andere helft is bestemd voor de betrokken ontwerpers.

Aanvragen
Je kunt deze subsidie aanvragen tot 4 februari 2020.
Meer informatie, of direct een subsidieaanvraag aanmaken

Andere interessante subsidies op het gebied van zorg en welzijn

 • Subsidie algemeen nut beogende instellingen en soortgelijk

  Klein familiefonds, gericht op het financieel ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen. De subsidie...

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Hierbij richt het fonds zich vooral op het ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het realiseren van een betere positie van...

 • Subsidie hersenen

  Subsidie voor vernieuwende en doeltreffende oplossingen die de ziektelast, veroorzaakt door hersenaandoeningen, vermindert, en waar je met deze subsidie de kans krijgt om je out-of-the-box ideeën...

 • Subsidie voor o.a. wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, dierenwelzijn. armoede en mensen met een beperking

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten met een ideëel doel ten behoeve van mens en dier in binnen- en buitenland. Er kan steun worden verleend aan een breed scala van organisaties en...

 • Subsidie jeugdonderzoek

  Subsidie voor onderzoeksorganisaties voor het opzetten, uitbouwen en verstevigen van een duurzaam leernetwerk participatief jeugdonderzoek waarvan ‘coaching on the job’ trajecten een onderdeel zijn...

 • Toon meer resultaten