Vanaf 7 januari subsidie aanvragen voor vernieuwende cultuur- en erfgoedparticipatie, ook voor privé personen!

Vanaf 7 januari is er een interessante subsidie opengesteld voor een verrassende samenwerking, een experimentele aanpak of een bijzondere cross-over op het gebied van cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd. Interessants is dat de subsidie ook aangevraagd kan worden door een groep individuele personen die in zijn of haar vrije tijd actief is als deelnemer op het gebied van kunst, e-cultuur, erfgoed of media. 

Toepassing

Subsidie voor een kleinschalig en vernieuwend project op het vlak van de actieve cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd, dat ontwikkeld en uitgevoerd wordt door een groep cultuurmakers en waarbij zij met nieuwe inhoud en/of vormen van cultuurparticipatie aan de slag gaan.

Voorbeelden van dergelijke projecten zijn bijvoorbeeld een verrassende samenwerking, een experimentele aanpak of een bijzondere cross-over.

Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

 • Een in Nederland gevestigd natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder met een geldige verblijfstitel, zijnde een cultuurmaker, namens een groep van minimaal drie cultuurmakers
  Een cultuurmaker is in dit verband een persoon die in zijn of haar vrije tijd actief is als deelnemer op het gebied van kunst, e-cultuur, erfgoed of media
 • Een in Nederland gevestigde culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk

Voorwaarden

 • Er is voor het project sprake van een begrotingstekort, en de behoefte aan ondersteuning kan worden aangetoond aan het fonds
 • Je kunt als aanvrager aannemelijk maken dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van het fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren
 • De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten.
 • De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd
 • Slechts direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling
 • Organisatorische kwaliteit
 • Samenwerking door de groep cultuurmakers

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag te voldoen aan alle criteria.

Restricties

 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project
 • Maximaal 20% van de subsidie van het Fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project
 • Indien de subsidieontvanger een natuurlijk persoon is, dan wordt de subsidie verleend onder de opschortende voorwaarde dat een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt overgelegd.

Aanvragen

Ga naar de subsidie.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van erfgoed

Naast bovenstaande nieuwe subsidie zijn onderstaande subsidies en fondsen op het gebied van erfgoed wellicht interessant voor je,

 • Subsidie voor o.a. onderwijs, kunst, gezondheidszorg, sport en cultuur

  Groot internationaal fonds gericht op de financiële ondersteuning van o.a. gezondheidszorg, jeugd en welzijnssector, sport, kunst en cultuur, onderzoek en ontwikkeling, sport en ontwikkelingswerk....

 • Subsidie voor energie, voeding, kerk en cultureel erfgoed in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Het financieel steunen van instellingen en personen op het gebied van verwarming en voedsel en het behoud van kerkelijk of cultureel erfgoed. Projecten kunnen betrekking hebben op Nederland, maar...

 • Subsidie digitalisering culturele instellingen

  Subsidie voor culturele instellingen voor de ontwikkeling en bouw van een digitale toepassing gericht op publieksbereik. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor de aanschaf van software die...

 • Subsidie voor cultureel erfgoed en de gezondheid van mens en dier

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultureel erfgoed en hulpverlening op het gebied van de gezondheid van mens en dier. Per jaar is er ca. 50.000 euro subsidie beschikbaar....

 • Subsidie voor cultuur en cultuurhistorische projecten

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op algemeen en maatschappelijk gebied. De steun lijkt zich met name te richten op cultuur en cultuurhistorische projecten. Per jaar is er ca....

 • Toon meer resultaten