Vanaf 7 januari subsidie aanvragen voor vernieuwende cultuur- en erfgoedparticipatie, ook voor privé personen!

Vanaf 7 januari is er een interessante subsidie opengesteld voor een verrassende samenwerking, een experimentele aanpak of een bijzondere cross-over op het gebied van cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd. Interessants is dat de subsidie ook aangevraagd kan worden door een groep individuele personen die in zijn of haar vrije tijd actief is als deelnemer op het gebied van kunst, e-cultuur, erfgoed of media. 

Toepassing

Subsidie voor een kleinschalig en vernieuwend project op het vlak van de actieve cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd, dat ontwikkeld en uitgevoerd wordt door een groep cultuurmakers en waarbij zij met nieuwe inhoud en/of vormen van cultuurparticipatie aan de slag gaan.

Voorbeelden van dergelijke projecten zijn bijvoorbeeld een verrassende samenwerking, een experimentele aanpak of een bijzondere cross-over.

Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

 • Een in Nederland gevestigd natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder met een geldige verblijfstitel, zijnde een cultuurmaker, namens een groep van minimaal drie cultuurmakers
  Een cultuurmaker is in dit verband een persoon die in zijn of haar vrije tijd actief is als deelnemer op het gebied van kunst, e-cultuur, erfgoed of media
 • Een in Nederland gevestigde culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk

Voorwaarden

 • Er is voor het project sprake van een begrotingstekort, en de behoefte aan ondersteuning kan worden aangetoond aan het fonds
 • Je kunt als aanvrager aannemelijk maken dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van het fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren
 • De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten.
 • De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd
 • Slechts direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling
 • Organisatorische kwaliteit
 • Samenwerking door de groep cultuurmakers

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag te voldoen aan alle criteria.

Restricties

 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project
 • Maximaal 20% van de subsidie van het Fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project
 • Indien de subsidieontvanger een natuurlijk persoon is, dan wordt de subsidie verleend onder de opschortende voorwaarde dat een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt overgelegd.

Aanvragen

Ga naar de subsidie.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van erfgoed

Naast bovenstaande nieuwe subsidie zijn onderstaande subsidies en fondsen op het gebied van erfgoed wellicht interessant voor je,

 • Subsidie voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur

  Langlopende subsidieregeling voor cultuur en erfgoed en cultuur en maatschappij. Je kunt o.a. subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van cultuur en erfgoed, en cultuur en maatschappij. Tot...

 • Subsidie voor vernieuwende projecten cultuur- of erfgoedparticipatie

  Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied van cultuur- en erfgoedparticipatie. De subsidie kan worden aangevraagd door cultuurmakers en culturele instellingen. Het subsidieplafond bedraagt...

 • Subsidie voor culturele instellingen samen met basisscholen (ook speciaal basisonderwijs)

  Subsidie voor culturele instellingen voor projecten op het gebied van mediakunst en/of erfgoededucatie dat inzet op vernieuwing verbetering van cultuureducatie, waarbij in samenwerking tussen...

 • Subsidie voor amateurkunst en erfgoed in de provincie Groningen

  Subsidie voor actieve deelname aan activiteiten op het gebied van amateurkunst en erfgoed in de provincie Groningen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot...

 • Subsidie voor cultuur, natuur en landschap

  Subsidie voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en landschap gericht op het realiseren van (kleine) natuur- en/of cultuurhistorische elementen samen met een grote inbreng van...

 • Toon meer resultaten