Maatschappij en samenleving

Vijf subsidies die ons slavernijverleden onder de aandacht brengen

Slavernij verleden subsidies

Het jaar 2023 is het herdenkingsjaar slavernijverleden. Er komt een speciaal fonds waarin 200 miljoen euro in gestort zal worden voor maatschappelijke initiatieven te verwerken en te herdenken. Daarnaast zijn er diverse lagere overheden en culturele instellingen die subsidie beschikbaar stellen voor projecten die ons slavernijverleden en koloniaal verleden onder de aandacht brengen en op welke wijze dat verleden doorwerkt in het heden. Het komende jaar zullen we regelmatig aandacht besteden aan subsidies en fondsen die geld beschikbaar stellen voor projecten die gaan over ons slavernij- en koloniaal verleden en hieraan verbonden thema's als inclusiviteit, diversiteit en discriminatie. We trappen vandaag af met vijf regelingen.

Subsidie Herdenkingsjaar Slavernijverleden Amsterdam

Het doel van deze subsidie is om kennis te delen en Amsterdammers bewust te maken van het slavernijverleden. Dit versterkt het begrip en verstevigt de band tussen verschillende groepen Amsterdammers.

Je kunt deze subsidie aanvragen voor:

  • Ac­ti­vi­tei­ten waar­bij het ken­nis­de­len over on­der­be­lich­te per­spec­tie­ven op het sla­ver­nij­ver­le­den voor­op staat, en wat de ef­fec­ten hier­van zijn in het he­den op de stad Am­ster­dam en haar in­wo­ners
  • Ac­ti­vi­tei­ten die Am­ster­dam­mers be­wust ma­ken van het sla­ver­nij­ver­le­den en wat de ef­fec­ten van het sla­ver­nij­ver­le­den zijn in het he­den
  • Ac­ti­vi­tei­ten die een dia­loog be­werk­stel­ligen tus­sen Am­ster­dam­mers over het sla­ver­nij­ver­le­den en de ef­fec­ten van het sla­ver­nij­ver­le­den in het he­den.

Er zijn 2 soorten subsidies: 

  • Subsidies van minimaal 2.500 euro en maximaal 5.000 euro
  • Subsidies van 5.000 euro tot maximaal 25.000 euro

Interessant is dat deze subsidie zowel door particulieren als door organisaties kan worden aangevraagd.

Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Vanaf 16 januari kun je bij het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie aanvragen voor activiteiten en initiatieven op het gebied van herdenken en vieren van de afschaffing en/of die een bijdrage leveren aan kennis en bewustwording over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden.

Heb je een plan voor een project dat een bijdrage levert aan het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij in de gebieden die toenmalig tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorden en/of aan het vergroten van de kennis van en het bewustzijn over het Slavernijverleden? En neem je in de vrije tijd actief deel aan activiteiten op het gebied van cultuurparticipatie of cultuureducatie? Dan zou je subsidie kunnen aanvragen via de regeling Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

De focus bij deze subsidieregeling ligt op activiteiten waarbij de deelnemers actief betrokken zijn en is bedoeld voor initiatieven waarin onderdelen van de geschiedenis en slavernij naar voren komen, educatief materiaal gecreëerd wordt, helingsprocessen gestimuleerd worden of (internationale) samenwerking tussen instellingen opgezet wordt. 

Voor de te ondersteunen projecten is het een voorwaarde dat de gemeenschap(pen) zelf de aanvrager is. Het is belangrijk dat zij zeggenschap hebben over de opzet, organisatie en uitvoering van het project. In de uitvoering nemen zij de leiding. De aanvrager kan samenwerken met bijvoorbeeld culturele organisaties, erfgoedinstellingen of onderwijsinstellingen.

De subsidie bedraagt tussen de € 1.000 en € 50.000,

Subsidie koloniaal en slavernijverleden aanvragen Den-Haag

Ook inwoners en non-profit instellingen in de gemeente Den-Haag kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die het koloniaal verleden of het slavernijverleden herdenken en mensen bewust laten worden van het koloniaal of slavernijverleden van Den Haag en de hedendaagse effecten daarvan op Den Haag en haar inwoners.

Je kunt deze subsidie 1x per jaar aanvragen en de subsidie bedraagt maximaal € 25.000.

Subsidie ons koloniaal en slavernijverleden en de stad van nu

De stad Rotterdam is mede zo geworden door kolonialisme en slavernij in het verleden. Die geschiedenis werkt door in het heden. Als onderdeel van het subsidieprogramma "Ons koloniaal en slavernijverleden en de stad van nu" stelt de gemeente Rotterdam opnieuw subsidie beschikbaar voor organisaties en makers die informatieve, educatieve culturele en/of maatschappelijke activiteiten en projecten in Rotterdam willen opzetten over dit onderwerp.

Doel van deze activiteiten en projecten moet zijn de kennis en het bewustzijn over dit verleden te vergroten, waardoor Rotterdammers met elkaar in gesprek gaan.

Natuurlijke personen kunnen tot maximaal € 25.000 subsidie aanvragen. Rechtspersonen tot maximaal € 50.000.

Open Oproep Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Heb je een plan voor een project dat blijvend bijdraagt aan de kennis en bewustwording over het slavernijverleden? Ben je maker of beschouwer in de disciplines beeldende kunst, erfgoed, creatieve industrie, letteren, podiumkunsten of cross-overs tussen deze disciplines? Of ben je een bibliotheek, archief of organisatie in de bovengenoemde disciplines met als hoofdtaak het organiseren van publiekstoegankelijke presentaties? Misschien kun je dan een bijdrage aanvragen bij de Open Oproep Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld en is maximaal 95% van de variabele projectkosten. Er kan vanaf € 5.000 tot en met € 75.000 worden aangevraagd voor projecten.

Nog meer subsidies en fondsen voor projecten over ons slavernij- en koloniaal verleden en thema's als inclusiviteit, emancipatie en discriminatie

Ons slavernij en koloniaal verleden en de hedendaagse effecten hiervan zijn bij uitstek maatschappelijk gerelateerd, net als de hieraan gerelateerde thema's als inclusiviteit, emancipatie en discriminatie.

Wanneer je subsidies en fondsen zoekt voor ene project op het gebied van ons slavernij- en koloniaal verleden kun je je dus ook orienteren op de maatschappelijk gerichte subsidies en fondsen.

Hieronder alvast een overzicht met maatschappelijke subsidies en fondsen.
 

Gerelateerde fondsen en subsidies