Zo vraag je subsidie aan voor innovaties in de humanitaire hulp

Meer dan 168 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig. Een deel kan niet met traditionele vormen van humanitaire hulp bereikt worden. Humanitaire hulporganisaties staan dan ook voor enorme uitdagingen. Naarmate de omvang van de humanitaire noodsituaties blijft groeien zijn daarom nieuwe manieren van denken en samenwerken binnen de humanitaire sector noodzakelijk, waarbij betrokkenheid van de particuliere sector gewenst is. Om de humanitaire hulp bij conflictcrises te verbeteren is een internationale subsidie opengesteld gericht op het innovatiever maken van de humanitaire sector. Uitgangspunt is het ontwikkelen van innovaties die het potentieel hebben om veranderingen te creëren binnen de humanitaire sector en zodoende de door conflicten getroffen mensen beter te kunnen helpen. Er zijn hierbij twee soorten subsidies te onderscheiden: een startkapitaal van maximaal $ 250.000 CAD per project om te testen of je project in de praktijk werkt en effectief is, en een subsidie van maximaal $ 3.000.000 CAD om je project op te schalen. Beide subsidies zijn complementair aan elkaar, en kun je online aanvragen.

Internationale hulporganisaties staan voor uitdagingen bij het verlenen van humanitaire hulp 

Vandaag de dag hebben meer dan 168 miljoen mensen humanitaire hulp nodig. Miljoenen van deze meest kwetsbaren mensen in conflictgebieden zijn momenteel onbereikbaar voor traditionele humanitaire hulp. 
Omdat de lengte en complexiteit van gewapende conflicten toenemen, is het steeds moeilijker om de getroffen mensen in onveilige gebieden te bereiken met levensreddende en levensverbeterende humanitaire hulp.

Internationale hulporganisaties staan voor uitdagingen bij het verlenen van humanitaire hulp. Zo hebben internationale hulporganisaties te maken met geweigerde toegang, beschadigde infrastructuur, politieke inmenging, corruptie, geweld en bedreigingen, culturele uitdagingen en slechte coördinatie.

Lokale partijen zijn vaak beter in staat om getroffen mensen in onveilige omgevingen te bereiken, maar deze ontbreekt het vaak aan de financiering, middelen, of het vermogen om hulp te verlenen op moeilijk bereikbare plaatsen.

Naarmate de omvang van de humanitaire noodsituaties blijft groeien zijn nieuwe manieren van denken en samenwerken noodzakelijk in de humanitaire sector. Betrokkenheid van de particuliere sector is hierbij essentieel mede omdat deze vaak effectief is in het schalen van duurzame oplossingen.

Innovaties die het potentieel hebben om transformaties te creëren binnen de humanitaire sector

Om de hulp bij conflictcrises te verbeteren hebben Amerikaanse, Britse, Nederlandse en Canadese stakeholders een subsidieregeling opgezet gericht op het innovatiever maken van de humanitaire sector.

De subsidieverstrekker is concreet op zoek naar innovaties die het potentieel hebben om transformaties te creëren binnen de humanitaire sector. Hierbij is men met name op zoek naar innovatieve oplossingen op het gebied van veilig water en sanitaire voorzieningen, energie, levensreddende informatie en gezondheidsvoorzieningen voor de door conflicten getroffen mensen. Bij deze innovaties moet de inbreng van de betrokken gemeenschappen een rol spelen en zal de voorkeur worden gegeven aan lokaal geleide oplossingen. 

Ook is de subsidieverstrekker geïnteresseerd in innovaties die de particuliere sector betrekken bij de humanitaire hulp als een middel om humanitaire hulp schaalbaar en duurzaam te maken. Immers: partijen uit de particuliere sector zijn vaak effectief in het kostenefficiënt produceren of leveren van goederen of diensten die niet op een andere manier kunnen worden geleverd door traditionele vormen van humanitaire hulp.

Er zijn hierbij twee soorten subsidie te onderscheiden: subsidie voor het opstarten van je humanitaire project en subsidie voor het opschalen van je humanitaire project. Beide vormen van subsidie kunnen overigens op elkaar aansluiten.

De subsidie voor opstarten van je humanitaire project is bestemd voor het testen van nieuwe ideeën en benaderingen van humanitaire hulp om te bepalen of ze effectief zijn. Je hebt dan een “proof on concept”. Hiervoor is maximaal $250.000 CAD per project beschikbaar.

Wanneer je project de “proof of concept fase” heeft bereikt, en je dus aangetoond hebt dat je humanitaire oplossing werkt, kan je worden uitgenodigd om financiering aan te vragen om je project op te schalen. Deze subsidie bedraagt maximaal $ 3.000.000 CAD per project.

Financiering van lokaal geleide innovaties en lokale hulpverleners

Mensen die in een conflictzones leven en degenen die rechtstreeks door het conflict zijn getroffen, zijn het best in staat om hun eigen acute humanitaire uitdagingen aan te pakken. 

Vanwege hun lokale kennis en connecties met de getroffenen gemeenschappen zijn lokale hulpverleners ook goed in staat om getroffen mensen te bereiken.
Vaak ontbreekt het lokale partijen echter aan de financiering, de middelen of de capaciteit om hulp te bieden op moeilijk bereikbare plaatsen.

Belangrijk is daarom dat je voor je humanitaire project de betrokkenheid van de lokale getroffen gemeenschap kunt aantonen, bijvoorbeeld doordat:

 • Je organisatie gevestigd is ineen door humanitaire crisis getroffen gemeenschap
 • Er ten minste één persoon in een hogere managementfunctie afkomstig is uit een door humanitaire crisis getroffen gemeenschap
 • Je als aanvragende organisatie een actieve partnerschapsovereenkomst hebt met lokale gemeenschapsorganisatie(s) gevestigd op een locatie die is getroffen door een humanitaire crisis
 • Je op zoek gaat naar mogelijkheden om samen te werken met gemeenschapsorganisaties op locaties die zijn getroffen door een humanitaire crisis

Aanpakken van de meest acute behoeften van mensen die getroffen worden door conflicten

De regeling is gericht op het aanpakken van de meest acute behoeften van mensen die getroffen worden door conflicten en die het potentieel hebben te worden opgelost door innovaties op het gebied van:

 • Veilig water en sanitaire voorzieningen (ALLEEN gericht op schaalbaarheid)
 • Energie
 • Levensreddende informatie
 • Leveringen en diensten op het gebied van de gezondheidszorg

De innovaties moeten lokale oplossingen mogelijk maken en inspelen op de lokale behoeften, leveringshiaten en gemeenschappelijke leveringsbarrières in conflicten.
Bovendien moeten de innovaties gericht zijn op het verbeteren van de snelheid en kostenefficiëntie van de huidige humanitaire hulpverlening methodes.

Veilig water en sanitaire voorzieningen
Innovaties die een antwoord bieden op de uitdagingen op het gebied van schone watervoorziening en -toegang. De beschikbaarheid de toegankelijkheid wordt beïnvloed door o.a. de veranderende inkomsten- en uitgavenpatronen van de huishoudens, nieuwe bevolkingsdichtheidspatronen, beperkte beschikbaarheid van tot stroom (bv. grillige of geen elektriciteit, stijging van de brandstofprijzen), veiligheid en klimatologische factoren zoals droogtes of overstromingen. 
Zelfs wanneer er water beschikbaar is, kan het zijn dat door conflicten getroffen gemeenschappen lange afstanden moeten lopen, vaak met groot persoonlijk risico, om de bron te bereiken, die vervuild kan zijn. Vrachtwagens inzetten water om gaten in de aanvoer te dichten is duur en onderhevig aan aanvallen.

Energie
Innovaties met betrekking tot de levering van alternatieve energiebronnen. Stroomvoorzieningen in conflictsituaties zijn vaak onbetrouwbaar, onderontwikkeld, duur, onderhevig aan aanvallen en onvoldoende om te voorzien in de behoeften van de getroffen bevolking en de energiekritische infrastructuur (zoals scholen, ziekenhuizen, marktplaatsen).

Levensreddende informatie
Innovaties die de barrières in de tweerichtingscommunicatie aanpakken. Tweerichtingsverkeer communicatie is vaak moeilijk te bereiken in een humanitaire omgeving. Gemeenschappen zijn voortdurend gevraagd om informatie te verstrekken, maar het antwoord op belangrijke vragen en feedback van de gemeenschap wordt vaak over het hoofd gezien, wat kan leiden tot wantrouwen en frustratie over de algehele respons.

Gezondheidsbenodigdheden en -diensten
Innovaties die de belemmeringen in verband met de gezondheidszorginfrastructuur en de vaardigheden van de lokale werknemers in de gezondeidszorg aanpakken.

Gezondheidszorginstellingen beschikken over te weinig middelen, zijn kwetsbaar voor aanvallen en hebben beperkte toegang tot de technologie voor het beheer van de gezondheidszorg. De gezondheidswerkers zelf zijn getroffen door crises en daarom mogelijk niet in staat om te reageren, wat leidt tot een verdere uitputting van formeel en informeel personeel in de gezondheidszorg. 

Verder kan het nodig zijn om voor het resterende personeel capaciteit op te bouwen om nieuwe en andere ziekten en verwondingen aan te pakken die zich voordoen in een humanitaire omgeving.

De subsidieverstrekker zal hierbij de voorkeur geven aan innovaties die, naast de invloed op het leven van de gemeenschappen die tijdens de projectperiode bij het project betrokken zijn, een bredere systeemverandering teweegbrengen kunnen brengen in de manier waarop de humanitaire hulp wordt verleend. 

Mensen die getroffen zijn door conflicten

De subsidie is gericht op het helpen van mensen die het moeilijkst te bereiken zijn als gevolg van door conflicten gegenereerde humanitaire noodsituaties:

 • Mensen in conflictgebieden 
 • Intern ontheemden 
 • Vluchtelingen 

Hierbij is er vooral interesse voor innovaties die geschikt zijn voor zowel kamp- als/of niet-kampomgevingen.

Moeilijk te bereiken conflictgebieden zijn onder andere: 

 • Afghanistan 
 • Centraal-Afrikaanse Republiek 
 • Irak 
 • Libië
 • Mali
 • Noord-Nigeria
 • Somalië
 • Zuid-Soedan
 • Syrië
 • De Democratische Republiek Congo 
 • Jemen 

De subsidieverstrekker moedigt mede innovaties aan die zich richten op de behoeften van vrouwen en meisjes, en mensen die sociaal gemarginaliseerd zijn vanwege hun geslacht, geslacht, seksualiteit , religie, leeftijd of inkomen, evenals mensen met een handicap, minderheden en mensen die staatloos zijn. 

Daarnaast is er financiële ondersteuning voor innovaties die lokale instellingen, maatschappelijke organisaties en dienstverleners versterken.

Beschikbare subsidies

Er zijn twee soorten subsidie beschikbaar: startsubsidies en subsidies voor het opschalen van je project.
De tweede subsidie, voor het opschalen van je project, kun je alleen aanvragen als je via de eerste startsubsidie hebt bewezen dat je project schaalbaar is. 

Subsidie starten project 
Het doel van de startsubsidie is om nieuwe ideeën en benaderingen van humanitaire hulp te testen om zo te bepalen of ze al dan niet effectief zijn. Tegen het einde van de financieringsperiode wordt verwacht dat je project via een proof of concept kan bewijzen dat het effectief is. Hierbij is het belangrijk dat de innovatie het potentieel heeft om op schaal in andere contexten te worden uitgevoerd. Per gehonoreerd project is er maximaal $ 250.000 CAD startkapitaal beschikbaar voor maximaal 18 maanden. Naast de toekenning van de subsidie kunnen gehonoreerde projecten aanvullende steun krijgen, zoals promotionele ondersteuning, toegang tot investeerders- en partnernetwerkevenementen, mentorschapsmogelijkheden en partnerschapsbemiddeling.

Subsidie opschalen project
Wanneer je project de “proof of concept fase” heeft bereikt, en aangetoond is dat je humanitaire oplossing werkt, kan je worden uitgenodigd om financiering aan te vragen voor het opschalen van je humanitaire project. Hierbij is er maximaal $ 3.000.000 CAD per project beschikbaar over een maximum van achttien (18) maanden om je project op te schalen.

Schaalbaarheid en duurzaamheid

Om je project gesubsidieerd te krijgen is het belangrijk dat het project duurzaam is in die zin dat je innovatie gemakkelijk is in te zetten in andere humanitaire hulpsituaties. Daarnaast moet je project schaalbaar zijn en het vermogen hebben om een zo groot mogelijk aantal mensen te bereiken.

Wanneer je een startkapitaal gaat aanvragen moet je in je aanvraag overtuigend beschrijven hoe je project uiteindelijk zal worden opgeschaald en worden voortgezet. Het startkapitaal moet je vervolgens gebruiken om de wegen naar schaal en duurzaamheid te testen en een “proof of concept” op te leveren. Hierna kun je dus eventueel aanvullende subsidie aanvragen voor het opschalen van je project.

Inzicht in door conflicten gegenereerde crises 

Om duurzame impact te waarborgen voor je humanitaire project is het belangrijk dat je projectteam mede bestaat uit mensen die inzicht hebben in de lokale sociale, politieke en economische context van het conflictgebied. Hierdoor kun je ook beter de behoeften van de getroffen mensen en de risico's voor je hulpproject in kaart brengen.

Betrokkenheid van belanghebbenden 

Het is belangrijk dat mensen die getroffen zijn door conflicten en degenen die uiteindelijk beslissingen zullen nemen over het gebruik van de oplossing, zoals humanitaire organisaties (lokaal, nationaal of internationaal), VN-agentschappen, rode kruisentiteiten en niet-traditionele responders (op geloof gebaseerde groepen, lokale gemeenschapsgroepen, particuliere sector) gedurende de hele levensduur van het project betrokken worden bij je project.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Je moet de subsidie aanvragen als rechtspersoon, bijvoorbeeld als non-profitorganisaties, bedrijf, etc
 • Het project en hierbij behorende activiteiten moeten met succes uitgevoerd kunnen worden
 • Je moet de subsidie kunnen aanvragen en beheren en bijvoorbeeld als rechtspersoon beschikken over een bankrekening
 • Een project kan slechts één projectleider hebben, die aangesloten moet zijn bij de organisatie die het voorstel heeft ingediend
 • Een projectleider kan slechts op één subsidieaanvraag worden vermeld
 • Een instelling kan de aanvrager zijn van meerdere aanvragen, op voorwaarde dat het verschillende projectenleads betreft
 • De aanvragen moeten alle vereiste informatie bevatten

Aanvragen

Er zijn twee verschillende manieren om de subsidie aan te vragen, afhankelijk van het soort subsidie dat je wilt gaan aanvragen voor je humanitaire project,

 • Voor het aanvragen van een startkapitaal een voor startkapitaal moet je een aanvraagformulier invullen
 • Voor het aanvragen van subsidie voor het opschalen van je project moet je eerst een concepnota indienen, gevolgd door volledige aanvraag na uitnodiging hiertoe door de verstrekker.

Meer informatie 
Je kunt hier een subsidieaanvraag aanmaken voor innovaties op het gebied van humanitaire hulp