Internationale subsidie voor journalistiek

Subsidies, Fondsen
Internationale subsidie en grote geldprijzen voor journalisten die de wereld veranderen met baanbrekende verhalen, en zo bijdragen aan menselijke waarden. als eerlijkheid, rechtvaardigheid, moed en edelmoedigheid. Inzendingen staan open voor beroepsjournalisten, d.w.z. vertegenwoordigers van de media, beroepsorganisaties van journalisten (vakbonden/verenigingen/sociëteiten) en freelance journalisten. Zelfnominaties zijn toegestaan. Je kunt deelnemen in vier categorieën: vrede, burgerrechten, onderzoek en milieujournalistiek. Het totale prijzengeld bedraagt 520.000 CHF. Drie winnaars in elke categorie delen een geldprijs van 130.000 CHF. Je kunt je online aanmelden.

Toepassing

Internationale prijs voor beroepsjournalisten die met een publicatie bijdragen aan een van onderstaande onderwerpen.

Bijdrage aan de vrede
De journalistiek draagt bij tot vrede en conflictoplossing door een stem te geven aan vredestichters en de aandacht te vestigen op geweldloze oplossingen voor sociale conflicten en de strijd om zeggenschap of macht in de samenleving. De inzendingen kunnen betrekking hebben op een reeks vraagstukken - vermindering van de bewapening en ontwapening; onenigheid binnen de gemeenschap; beëindiging van nationale en internationale conflicten; het werk van nationale en internationale vredeshandhavers en organisaties ter ondersteuning van de gemeenschap. Uit deze verhalen moet blijken dat respect voor het menselijk leven van het allergrootste belang is. Publieke impact is een essentiële voorwaarde voor een winnende inzending. Positieve reacties van belanghebbende partijen en de autoriteiten en de goedkeuring van praktische stappen voor een vreedzame oplossing van conflicten kunnen tot de resultaten behoren.

Bijdrage aan burgerrechten
De verdediging van de mensenrechten en de burgerlijke vrijheden is een belangrijke indicator van journalistiek als een openbaar goed. Inzendingen in deze categorie moeten een weerspiegeling zijn van respect voor individuele vrijheden, diversiteit, de rechten van minderheden en inclusieve dialogen in de samenleving. Het kan gaan om het recht op leven en persoonlijke integriteit, de vrijheid van meningsuiting, vereniging en godsdienst, en andere fundamentele burgerrechten die in internationale mensenrechtenverdragen zijn vastgelegd. Wat het effect op de publieke opinie betreft, zal de jury kijken naar bewijzen van bewustmaking en vervolgacties om schending van rechten tegen te gaan en aan te zetten tot sociale verandering.

Bijdrage aan onderzoeksjournalistiek
Onderzoeksjournalistiek houdt de macht ter verantwoording en is het fundament van de journalistiek van algemeen belang. Inzendingen in deze categorie kunnen gericht zijn op een gedetailleerd onderzoek naar onrechtvaardigheid, corruptie en wangedrag in het openbare leven of kunnen onthullende inzichten bieden in belangrijke gegevens en informatie die aan het zicht van het publiek zijn onttrokken. Deze journalistiek bevordert transparantie, onthult de ware oorzaken van gebeurtenissen en laat zien hoe onderzoeksjournalistiek van essentieel belang is om geheimhouding aan het licht te brengen en degenen te ontmaskeren die verantwoordelijk zijn voor wanpraktijken of andere activiteiten die schadelijk of misdadig kunnen zijn. Het effect op de publieke opinie en, in voorkomend geval, follow-upmaatregelen om machtsmisbruik aan te pakken, zijn de verwachte resultaten van deze verslaggeving.

Bijdrage aan milieujournalistiek
Inzendingen in deze categorie moeten het publiek bewust maken van de noodsituatie op klimaatgebied en de wereldwijde milieucrisis. In de rapportage kan worden ingegaan op de gevolgen van veranderingen voor gemeenschappen nu traditionele habitats en manieren van leven onherkenbaar worden veranderd. De inzendingen kunnen betrekking hebben op een reeks nationale en internationale problemen, zoals lucht- en waterverontreiniging, voorkoming van verontreiniging, klimaatverandering, afvalverwijdering, chemische wapens, aantasting van de ozonlaag, duurzaam leven en bevolkingsgroei. De jury zal nagaan hoe deze journalistiek leidt tot een betere publieke erkenning van de uitdagingen waarmee het milieu wordt geconfronteerd, en tot een follow-up die leidt tot strafrechtelijk onderzoek, openbaar onderzoek of wetswijzigingen.

Doelgroep

Inzendingen staan open voor beroepsjournalisten, d.w.z. vertegenwoordigers van de media, beroepsorganisaties van journalisten (vakbonden/verenigingen/sociëteiten) en freelance journalisten.

Zelfnominaties zijn toegestaan.

Voorwaarden

 • Publicaties (verhalen/artikelen/reportages) die aan de wedstrijd deelnemen, moeten tussen 1 juni 2020 en 31 mei 2021 zijn gepubliceerd in gedrukte media (kranten/tijdschriften/journaals) en/of op mediawebsites/outlets zijn geplaatst
 • De woordbeperking voor de ingediende publicaties is 20.000 woorden
 • Films, video's en geluidsopnamen als afzonderlijk werkstuk worden niet aanvaard voor de wedstrijd
 • Alle publicaties moeten in het Engels zijn opgesteld. Publicaties in andere talen dan het Engels worden aanvaard op voorwaarde dat zij vergezeld gaan van een vertaling in het Engels
 • Materiaal dat in gedrukte media is gepubliceerd of op websites en in de media is geplaatst, wordt aanvaard voor deelname aan de wedstrijd

Publicatie Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling van publicaties wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

 • Nauwkeurigheid: ervoor zorgen dat de informatie op feiten is gebaseerd en betrouwbaar is
 • Onafhankelijkheid: het vermijden van politieke en bedrijfsvooringenomenheid en ongepaste beïnvloeding;
 • Onpartijdigheid en eerlijkheid
 • menselijkheid: hoe de beginselen van non-discriminatie en respect voor slachtoffers, minderheden en kwetsbare groepen worden toegepast
 • Transparantie: hoe het rapportageproces in de openbaarheid is verlopen en de opdrachtgevers verantwoording hebben afgelegd
 • Bevordering van ethische beginselen
 • Positieve impact van een publicatie op de politieke, economische of sociale situatie in een bepaald gebied, land of wereldwijd

Subsidie

Het totale prijzengeld bedraagt 520.000 CHF.
Drie winnaars in elke categorie delen een geldprijs van 130.000 CHF (inclusief belastingen, zoals bepaald door de van kracht zijnde wetgeving):

 • De winnaar van de eerste prijs ontvangt 100.000 CHF.
 • De winnaar van de tweede prijs ontvangt 20.000 CHF.
 • De derde prijswinnaar ontvangt 10.000 CHF.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode (zie links).