Lokale journalistieke producties

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor lokale journalistieke producties in de regio Tilburg, die een journalistieke verdiepingsslag opleveren over een nieuwswaardig onderwerp in de Tilburgse samenleving en directe omgeving. In totaal is er € 37.500 subsidie beschikbaar. Je kunt online een aanvraag indienen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor journalistieke projecten die de de lokale kwaliteitsjournalistiek bevorderen om zo inwoners, instellingen en bedrijven in de Tilburgse regio beter te informeren over wat er speelt in de stad Tilburg en directe omgeving.

Onder kwaliteitsjournalistiek wordt verstaan het vervaardigen van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producten met voldoende diepgang, op basis van zorgvuldig onderzoek.

Werkgebied

Regio Tilburg.

Voorwaarden

Voor een bijdrage worden de aanvragen door het bestuur van het fonds getoetst aan de volgende criteria:

 • Journalistieke kwaliteit en diepgang 
  De aanvrager hanteert de normen van de journalistieke beroepsethiek en kwaliteit en werkt vanuit de journalistieke beginselen (o.a. hoor en wederhoor, onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig in berichtgeving, analyse en opinie) zoals in de Code voor de Journalistiek omschreven. Opiniërende producties zijn als zodanig herkenbaar.
  Anonieme bronnen worden alleen gebruikt als het algemeen belang dat vraagt en als er meer bronnen zijn. Als een productie gebaseerd is op enkel anonieme bronnen, zal een mondeling gesprek met het bestuur van het fonds op de aanvraag volgen. Vraagstelling, onderzoek en resultaat moeten onderling samenhangend zijn.
  Het project moet inhoudelijk of qua invalshoek en benadering een toegevoegde waarde zijn t.o.v. het actuele aanbod.
 • Relatie onderwerp met Tilburg en/of de Tilburgse regio 
  Het voorgenomen product levert een journalistieke verdiepingsslag op een nieuwswaardig onderwerp in de Tilburgse samenleving en directe omgeving. De journalistieke berichtgeving en informatie bevorderen – voor zover van toepassing – de communicatie met en tussen betrokken personen en instanties in de regio.
 • Maatschappelijke relevantie en actualiteit 
  Het onderwerp legt belangrijke en/of nieuwe feiten, samenhangen en/of verbanden bloot. Het geeft de inwoners van Tilburg en omgeving meer inzicht in een (nieuwe) maatschappelijke ontwikkeling of oplossingsrichtingen.
 • Open publicatie 
  Het gerealiseerde journalistieke product wordt in beginsel uiterlijk 24 uur na het verschijnen van de eventueel betaalde uitgave vrijgegeven en zonder kosten (digitaal) openbaar gemaakt via de website van het fonds.
  Bij de publicatie wordt/worden de auteur(s) genoemd, wordt vermeld waar de productie eerder is gepubliceerd en wordt vermeld dat de productie is gerealiseerd met een financiële bijdrage vanuit het fonds. Het auteursrecht berust bij de makers, maar die kunnen geen aanspraak maken op financiële vergoeding bij doorplaatsing door andere media. Door het aangaan van de subsidierelatie gaat de aanvrager automatisch met deze open publicatie akkoord.
 • Publiciteit 
  Het is belangrijk dat producten die met een stimuleringsbijdrage tot stand komen ook goed bekend worden bij het grote publiek. Het bestuur acht het daarom belangrijk dat de aanvrager al in een vroeg stadium nadenkt over het genereren van publiciteit hierover en hiertoe in de aanvraag ook een aanzet geeft. De aanvrager kan hiervoor de eigen sociale mediakanalen gebruiken en/of relevante vakliteratuur inseinen. In de publiciteit dient duidelijk te worden dat deze productie tot stand is gekomen dankzij een bijdrage van het fonds.
 • Overig 
  Het bevorderen van nieuw talent, innovatie en/of samenwerking is een extra aanbeveling.

Subsidie

In totaal is er € 37.500 subsidie beschikbaar. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).