Subsidie archeologisch onderzoek

Subsidies
Subsidie voor het uitvoeren van specialistisch eco-archeologisch onderzoek en het conserveren van eco-archeologische waarden. De subsidie kan worden aangevraagd door waterschappen, gemeenten, staatsbosbeheer, universiteiten en organisaties die specialistisch eco-archeologisch onderzoek uitvoeren. De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.500. In totaal is er voor het resterende tijdval € 28.628 beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op:

 • Het uitvoeren van specialistisch eco-archeologisch onderzoek
 • Het conserveren van eco-archeologische waarden

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Waterschappen
 • Gemeenten
 • Staatsbosbeheer
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
 • Stichting Ons Brabants Landschap
 • Universiteiten
 • Erkende wetenschappelijke instituten
 • Organisaties die specialistisch eco-archeologisch onderzoek uitvoeren

Werkgebied

Provincie Noord-Brabant.

Voorwaarden

 • Het project is gericht op:
  • Behoud van eco-archeologische waarden gevonden in de provincie Noord-Brabant; of
  • Behoud van informatie van of uit eco-archeologische waarden gevonden in de provincie Noord-Brabant en draagt aantoonbaar bij aan de kennis over het klimaat, de flora en fauna, en het menselijk handelen in het verleden;
 • Het project wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
 • Get project komt voort uit een ruimtelijk project
 • Aan het project liggen ten grondslag:
  • Een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze voldaan wordt aan de vereisten in deze regeling
  • Een sluitende begroting, in kalenderjaren uitgesplitst
 • De opdrachtgever of initiatiefnemer van  het uitvoeren van projecten gericht op specialistisch eco-archeologisch onderzoek is
  • Een waterschap
  • Een gemeente; of
  • Een terreinbeherende instantie
 • Het specialistische eco-archeologische onderzoek wordt uitgevoerd door een afgestudeerd academicus, welke verbonden is verbonden aan:
  • Een universiteit
  • Een erkend wetenschappelijk instituut; of
  • Een organisatie die specialistisch eco-archeologisch onderzoek uitvoert;
  • Aan het project ligt een onderzoeksplan ten grondslag
 • Voor projecten gericht op het conserveren van eco-archeologische waarden dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:
  • Het conserveren van eco-archeologische waarden wordt uitgevoerd door een persoon die verbonden is aan een organisatie gespecialiseerd in de conservering van organische materialen
  • Aan het project ligt een conserveringsplan ten grondslag

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • Het project menselijke skeletonderdelen betreft
 • De uitvoering van het project of een onderdeel ervan door het bevoegd gezag verplicht is gesteld aan de initiatiefnemer van een ruimtelijk project
 • Het bevoegd gezag het project redelijkerwijze had kunnen voorzien en dit had moeten opnemen in een programma van eisen van het archeologisch onderzoek, dat is uitgevoerd in verband met een ruimtelijk project, van na 31 augustus 2007.

Subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.500.

Subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor het project voor subsidie in aanmerking.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).