Subsidie circulaire economie

Subsidies
Subsidie voor activiteiten die zich richten op het bevorderen van de circulaire economie. Onder circulaire economie verstaan we o.a. het tot een minimum beperken van primaire grondstoffen, afval tot grondstoffen worden verwerkt en grondstoffen zo lang mogelijk in het economisch systeem worden behouden. De subsidiebedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 5.000 euro.

Toepassing

Subsidie voor organisaties die de bevordering van de circulaire economie als doelstelling hebben of dit aantoonbaar als feitelijk werkterrein hebben.

Doelgroep

Stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

Provincie Noord-Holland

Voorwaarden

 • Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de bewustwording en gedragsverandering van inwoners uit Noord-Holland, zodat kansen voor een circulaire economie en het bewustzijn van de noodzaak om tot een circulaire economie te komen worden vergroot
 • De activiteiten dienen aan te sluiten op de provinciale Actieagenda circulaire economie
 • Wanneer het gaat om activiteiten moeten deze een openbaar karakter te hebben en vrij toegankelijk te zijn

Restricties

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • De subsidie minder bedraagt dan € 1.500
 • De activiteit niet is voorzien van een sluitende begroting en financieringsplan
 • De activiteit is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen
 • Op grond van deze uitvoeringsregeling reeds een subsidie voor dezelfde activiteiten is verleend.

Subsidie

De subsidie voor de activiteiten, genoemd in artikel 3 bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000,-.

Subsidiabele kosten

 • Subsidie wordt verstrekt voor noodzakelijke en rechtstreeks aan de gesubsidieerde activiteit toe te rekenen kosten
 • Subsidie wordt niet verstrekt voor kosten van het eigen apparaat en van eigen voorzieningen van de begunstigde.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Meesturen
Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

 • Begroting van de kosten van de activiteit
 • Financieringsplan van de kosten van de activiteit
 • Inhoudelijke beschrijving van de activiteit, waarin tevens is aangegeven welke doelgroep wordt aangesproken en op welke wijze de ontwikkeling van de circulaire economie wordt bevorderd
 • Planning, waarin in ieder geval begin- en einddatum van de activiteit zijn opgenomen
 • Communicatieplan