Subsidie culturele en maatschappelijke projecten en projecten gericht op ouderen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op het ouderen of ouderenhuisvestiging. Ook is er subsidie mogelijk voor projecten van culturele of historische aard en voor projecten die betrekking hebben op maatschappelijke zorg of daaraan gerelateerd. Per kalenderjaar kun je bij deze subsidieverstrekker één subsidieaanvraag indienen. Voor de subsidieverstrekker is het hierbij belangrijk dat de verstrekte subsidie "er toe doet", en geen druppel op de gloeiende plaat is. Je kunt de subsidie gedurende het hele jaar online aanvragen.

Toepassing

Het behartigen van de belangen van ouderen, in het bijzonder door het verschaffen van huisvesting en daarnaast het verstrekken van financiële bijdragen aan projecten van historische en culturele aard en projecten van maatschappelijke zorg binnen het werkgebied van het fonds of daaraan gerelateerd. 

Werkgebied

Provincie Friesland.

Voorwaarden

 • Je project dient gericht te zijn op het behartigen van de belangen van ouderen, in het bijzonder door het verschaffen van huisvesting
  -of-
 • Je project is van historische of culturele aard
  -of-
 • Je project heeft betrekking op maatschappelijke zorg of daaraan gerelateerd

Beoordelingscriteria
Bij de beoordeling van de in behandeling genomen aanvragen wordt er in het bijzonder (in positieve zin) op gelet of de activiteit of het project

 • Innovatief en creatief van karakter is
 • Rechtstreeks ten goede komt aan de doelgroep
 • In een startfase verkeert
 • Concreet is
 • Een aanwijsbaar en meetbaar effect heeft
 • In tijd beperkt is
 • Maatschappelijk vernieuwend is
 • Een ruime mate van zelfwerkzaamheid kent

Restricties

De toewijzing van een subsidie wordt in beginsel belemmerd als:

 • Het investering in onroerend goed betreft
 • Het betrekking heeft op een (semi-)overheidsproject
 • Als een tegemoetkoming in de exploitatiekosten wordt gevraagd of (semi-)permanente steun wordt verzocht
 • Als het een overwegend commercieel karakter heeft
 • Als het via een derde verloopt; een getrapte aanvraag
 • Als het betrekking heeft op een privé-persoon
 • Als het project reeds is aangevangen of op zeer korte tijd zal aanvangen

Aanvragen

Online, via de website van het fonds.

Meesturen

 • Opgave per jaar van het aantal keren dat de laatste vijf of tien jaren een aanvraag voor subsidie bij de verstrekker werd ingediend en met welk resultaat
 • Projectbeschrijving
 • Concrete projectbegroting
 • Gedetailleerd dekkingsplan voor dit project waaruit ook de eigen inbreng blijkt
 • Lijst van andere voor dit project aangeschreven fondsen met mogelijke opgave van de resultaten
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel

Behandeling aanvragen
De verstrekker heeft één keer per kwartaal een vergadering over alle ontvangen aanvragen. Binnen zes weken na de vergadering waarin een besluit is gevallen, ontvangt de aanvrager per e-mail bericht.
De behandeling van je aanvraag kan dus 18 weken duren.