Subsidie cultuurhistorie en geschiedenis

Subsidies, Fondsen
Subsidie gericht op het behoud, de bevordering of de verbreiding van de (cultuur-) historie van West-Brabant en/of de Noorderkempen. Je kunt de subsidie o.a. aanvragen voor tentoonstellingen, evenementen, educatieve projecten, onderzoek, verwerving, behoud en publicatie van roerend cultuurhistorisch erfgoed, fotografie, film en historisch onderzoek. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

 

De subsidieregeling is bedoeld voor instellingen of personen, professioneel dan wel op professioneel niveau actief.

In aanmerking voor subsidie komen:

  • Initiatieven tot bevordering van de bewustwording van de (cultuur)geschiedenis van het werkgebied van het fonds. zoals tentoonstellingen, evenementen, educatieve projecten, onderzoek, publicaties e.d.
  • Verwerving, behoud en publicatie van roerend cultuurhistorisch erfgoed uit het werkgebied, zoals de aankoop en restauratie van museumobjecten, archivalia, foto’s, filmbeelden en/of geluidsdocumenten
  • Projecten van documentaire fotografie of film betreffende de (cultuur-)historie van het werkgebied
  • Historisch en genealogisch onderzoek naar de (cultuur-)historie van het werkgebied en/of de publicatie van de resultaten van dat onderzoek

Doelgroep

Professionele en niet professionele instellingen of personen die gevestigd zijn in het werkgebied van het fonds en zich met (een deel van) hun activiteiten verdienstelijk maken voor het behoud, de bevordering of de verbreiding van de (cultuur-) historie van West-Brabant en/of de Noorderkempen. 

Werkgebied

West-Brabant en/of de Noorderkempen.

Voorwaarden

Zie boven en de bijlage.

Restricties

Er wordt geen subsidie verstrekt ter dekking van de algemene exploitatie van instellingen of ter dekking van een tekort van een reeds voltooide activiteit.

Aanvragen

Per e-mail.

Meesturen

  • Inhoudelijke omschrijving van het project
  • Beargumenteerde omschrijving van het belang van het project voor de (cultuur)historie van het werkgebied
  • Projectbegroting inclusief dekkingsplan

Is de aanvrager een rechtspersoon, dan moeten hieraan worden toegevoegd:

  • Statuten
  • Recente jaarrekening