Subsidie en leningen voor groene, sociale en creatieve projecten

Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen
Subsidie voor organisaties en projecten die zich inzetten voor een groene, sociale en creatieve samenleving. Het fonds maakt vernieuwende initiatieven groter door te financieren met een subsidie, (converteerbare) lening of door te participeren. In het laatst bekende boekjaar financierde het fonds een recordaantal van 329 voorlopers. Per jaar is er ca. € 37 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 22,6 miljoen beschikbaar voor groene initiatieven, € 6 miljoen voor sociale initiatieven en € 7,2 miljoen voor creatieve initiatieven. Daarnaast is er nog € 1,2 miljoen beschikbaar voor de speerpunten van het fonds. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het fonds steunt initiatieven binnen die thema's: Groen, Sociaal en Creatief. 
Daarbinnen ziet het fonds "7 kansen voor Verandering".

Nieuwe en circulaire economie
Van een lineaire, fossiele, op koolstof gebaseerde economie naar een circulaire, solidaire en herstellende economie.

Duurzame energie van iedereen
Iedereen ter wereld heeft de mogelijkheid om zelf energie op te wekken en te gebruiken.

Transitie naar een eerlijk en duurzaam voedselsysteem
Het bijdragen aan de transitie naar een eerlijk en duurzaam voedselsysteem, door het ondersteunen, verbinden en versterken van innovatieve koplopers die werken aan eerlijke en duurzame voedselinitiatieven.

Vernieuwende bewonersinitiatieven
Bewoners nemen het heft in eigen handen en vergroten daarmee de sociale samenhang in de buurt.

Iedereen doet mee en doet ertoe
Meedoen is niet alleen meedoen met werk, maar ook met de maatschappij. Sociale contacten en binding maken dat iedereen meetelt

Cultuur, ruimte voor verbeelding
Vrije cultuur en media vergroten het verbeeldend vermogen van mensen in landen waar deze vrijheid onder druk staat.

Voorwaarden

Algemeen

 • De aanvrager is een rechtspersoon (aanvragen van individuen worden niet in behandeling genomen)
 • Het initiatief wordt uitgevoerd op basis van een helder en gedegen plan (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden, SMART), waarbij het aannemelijk is dat de binnen het initiatief vooraf (zelf) geformuleerde doelen worden gerealiseerd
 • De begroting en dekking van het initiatief zijn inzichtelijk en realistisch met een reële kosten-batenverhouding
 • Initiatieven van organisaties die zelf over voldoende middelen beschikken om het initiatief te realiseren (in de vorm van reserves/eigen vermogen) komen niet in aanmerking voor ondersteuning door het fonds
 • Het initiatief kent een transparante governance structuur met duidelijk gescheiden functies
 • De voorgestelde activiteiten bewerkstelligen een structurele ontwikkeling en blijvend effect
 • Het initiatief sluit aan op een aantoonbare behoefte en is goed ingebed
 • Het initiatief heeft een ondernemende aanpak. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in een eigen bijdrage van de initiatiefnemers
 • Het fonds besteedt speciale aandacht aan initiatieven die in een pilot- en/of startfase verkeren. Na deze fase, waarin het fonds als katalysator werkt, dient het initiatief uitgebouwd te kunnen worden zonder de steun van het fonds, bij voorkeur via geschikte partners die al bij de startfase betrokken zijn

Groene initiatieven: duurzame voedselsystemen

 • Het initiatief is van een organisatie met een innovatief business model en met een ecologische (en/ of sociale) doelstelling. Winst is daarbij een middel
 • Het initiatief draagt bij aan onder andere: verandering in productie/opslag, minder verspilling, eerlijke handelsrelaties en ketensamenwerking, lokaal en korte ketens, verandering in voedingspatronen van consumenten en/of een circulaire aanpak
 • Het initiatief betreft een vraag gedreven aanpak, opgezet met alle relevante stakeholders en ingebed in de lokale context
 • Het initiatief is vernieuwend en de ecologische impact ervan is structureel
 • Een concept dat voorbij de onderzoeksfase is en zich in een pilotfase of fase van vroege marktintroductie bevindt
 • De initiatiefnemer is in staat om met het initiatief een voorbeeldfunctie te vervullen voor de sector
 • Het fonds richt zich voornamelijk op initiatieven die worden uitgevoerd in Nederland en Oost-Afrika
 • Het initiatief biedt mogelijkheid tot replicatie en/of opschaling

Groene initiatieven: circulair ondernemen

 • Het initiatief is van een organisatie met een innovatief business model en met een ecologische (en/ of sociale) doelstelling. Winst is daarbij een middel
 • Het initiatief betreft een vraag gedreven aanpak, opgezet met alle relevante stakeholders en ingebed in de lokale context
 • Het initiatief is vernieuwend en de sociale en/of ecologische impact ervan is structureel
 • Een concept dat voorbij de onderzoeksfase is en zich in een pilotfase of fase van vroege marktintroductie bevindt
 • De initiatiefnemer is in staat om met het initiatief een voorbeeldfunctie te vervullen voor de sector
 • Het fonds richt zich voornamelijk op initiatieven die worden uitgevoerd in Nederland en Oost-Afrika

Groene initiatieven: duurzame energie

 • Het fonds ondersteunt bij voorkeur initiatieven die zich richten op innovatieve businessmodellen om de energie transitie in Nederland te versnellen. Voornamelijk voor huishoudens en/of het MKB
 • In Oost Afrika en India richt het fonds zich voornamelijk op innovatieve initiatieven die zich richten op toegang tot duurzame energie, zowel voor huishoudens als het MKB

Sociale initiatieven: sociaal ondernemen en inclusie

 • Projecten worden uitgevoerd in Nederland (inclusief Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden)
 • Er ligt een verdienmodel aan ten grondslag
 • Het is gericht op arbeids- en/of maatschappelijke participatie van sociaal kwetsbare groepen in de samenleving

Sociale initiatieven: vernieuwende bewonersinitiatieven

 • Een eigenzinnige, verrassende, creatieve aanpak
 • Een actieve rol van de bewoner/burger
 • Is goed ingebed in de omgeving en beschikt over aantoonbaar draagvlak
 • Zet in op onverwachte dwarsverbanden die groepen en mensen samenbrengen die elkaar niet snel spontaan opzoeken
 • Wordt uitgevoerd in Nederland uitgevoerd (inclusief Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden)

Cultuur en media internationaal

 • Cultuur: Het initiatief levert een structurele bijdrage aan de ontwikkeling van creativiteit via o.a. training, productie en/of distributie van de kunsten
 • Media: het fondsondersteunt het Media Development Investment Fund om de toegang tot vrije media te vergroten. Individuele media aanvragen worden door DOEN niet meer ondersteund
 • Het initiatief vergroot de diversiteit ten opzichte van het bestaande aanbod in de betreffende sectoren

Restricties

Het fonds levert geen financiële bijdrage aan:

 • Initiatieven met een louter commerciële doelstelling
 • Opzichzelfstaand (wetenschappelijk) onderzoek, debatten, seminars, congressen, symposia en conferenties
 • Bewustwordingscampagnes/activiteiten
 • Regulier onderwijs, expliciet educatieve projecten en lespakketten
 • Gezondheidszorg, zorgverlening, eerste lijns hulpverlening (met inbegrip van rechtshulp en reclassering), sanitatie en (drink)water projecten
 • Noodhulp
 • Studiebeurzen, stages, studiereizen, studentenuitwisselingen, opzichzelfstaande studentenactiviteiten, groepsreizen, (kinder)vakantie(kampen), (dag) excursies
 • Jubilea en andere festiviteiten, op zichzelf staande (buurt) activiteiten, feesten en benefiet concerten. Opzichzelfstaande (pop)festivals
 • Aankoop en/of behoud van cultureel erfgoed, plaatsen en/of onderhouden van monumenten en kunstwerken
 • Opzichzelfstaande restauraties en bouwactiviteiten waaronder renovaties en verbouwingen (tenzij deze investeringen nieuwe arbeids- of (leer)werkplekken voor de doelgroep creëren)
 • Opzichzelfstaande aanschaf van instrumenten, materialen (bijv. nieuwe uniformen), apparatuur, transportmiddelen, inventaris (bijv. computers, kantoorinrichting)
 • Opzichzelfstaande productie van: films, documentaires en tv-series (tenzij expliciet gericht op een of meerdere programma's van DOEN en met uitzendgarantie), cd’s, dvd’s of cd-roms, boeken, publicaties, magazines, websites
 • Initiatieven met een primair politieke of religieuze doelstelling en/of achtergrond
 • Initiatieven van overheden en overheidsinstellingen
 • Initiatieven van beneficienten van een van de drie Goede Doelen Loterijen
 • Initiatieven van organisaties met een onevenredig groot eigen vermogen: vrije reserve van meer dan 1,5 maal de jaarlijkse uitvoeringskosten

Groene initiatieven: duurzame voedselsystemen
Onderstaande activiteiten komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage:

 • Het opzetten of uitvoeren van certificeringtrajecten
 • Initiatieven die alleen gericht zijn op productniveau
 • Initiatieven die voornamelijk gericht zijn op dierenwelzijn
 • Politieke of bewustwordingscampagnes
 • Kweekvlees of genetische modificatie dat voornamelijk een biotechnologische grondslag heeft
 • Initiatieven die puur gericht zijn op het verbeteren van levensomstandigheden, zogenaamde ‘Livelyhood projecten’

Groene initiatieven: circulair ondernemen
Onderstaande activiteiten komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage:

 • Het opzetten of uitvoeren van certificeringtrajecten
 • Initiatieven die puur gericht zijn op het verbeteren van levensomstandigheden, zogenaamde ‘Livelyhood projecten’

Groene initiatieven: duurzame energie
Onderstaande activiteiten komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage:

 • Conventionele verduurzaming van voorzieningen (zoals: erfgoed, zwembaden, sportcentra, buurthuizen, kerken etc)
 • Ontwikkeling van techniek (in de R&D-fase)
 • Energiebesparing of –opwekking door middel van afvalstromen en/of recycling
 • Het fonds is terughoudend in het financieren van projecten/bedrijven die puur en alleen gericht zijn op cookstove-producten

Cultuur en media internationaal

 • Initiatieven van organisaties uit Europa, de Verenigde Staten, Australië en Oceanië komen niet in aanmerking voor ondersteuning
 • Slechts bij grote uitzondering worden Nederlandse organisaties ondersteund, alleen wanneer er vanuit de lokale context een duidelijke meerwaarde wordt gezien en er geen lokale organisatie is die de betreffende taken op zich kan nemen
 • Het fonds draagt niet bij aan eenmalige uitwisselingen of eenmalige tentoonstellingen van kunstenaars, die niet zijn ingebed in een bredere ontwikkelingsstrategie
 • Het fonds financiert geen producties van films en documentaires

Subsidie

Het fonds maakt vernieuwende initiatieven groter door te financieren met een subsidie, (converteerbare) lening of door te participeren. In het laatst bekende boekjaar financierde het fonds een recordaantal van 329 voorlopers.

Per jaar is er ca. € 37 miljoen beschikbaar voor het ondersteunen van organisaties en projecten, waarbij de onderstaande verdeling te maken is:

 • Groene initiatieven: € 22,6 miljoen
 • Sociale initiatieven: € 6 miljoen
 • Creatieve initiatieven: € 7,2 miljoen
 • Speerpunt: € 1,2 miljoenb

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).