Subsidie erfgoed

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor activiteiten waarmee de uitgangspunten van het Verdrag van Faro in de praktijk worden gebracht en actieve erfgoedparticipatie wordt gerealiseerd. Hierbij gaat het om het centraal stellen van burgerparticipatie binnen de omgang met cultureel erfgoed. De sociale waarde van erfgoed vormt daarbij het uitgangspunt van dit verdrag. De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties die zich inzetten voor actieve erfgoedparticipatie, of die een erfgoedgemeenschap vertegenwoordigen, hogescholen en universiteiten en erfgoedprofessionals die zich inzetten zich inzetten voor actieve participatie binnen de omgang met cultureel erfgoed. De subsidie heeft een looptijd van maximaal één jaar en kan gedurende de aanvraagperiode online worden aangevraagd.

Toepassing

Subsidie voor de doorontwikkeling van actieve erfgoedparticipatie, in de lijn van het Verdrag van Faro binnen de erfgoedsector en daarbuiten.

Het Verdrag van Faro biedt een kader met richtlijnen voor het centraal stellen van burgerparticipatie binnen de omgang met cultureel erfgoed, zoals in het proces van het identificeren, managen en beslissen over erfgoed. De sociale waarde van erfgoed vormt daarbij het uitgangspunt van dit verdrag. Het verdrag sluit aan bij de beweging in de samenleving, waarbij erfgoed steeds vaker een rol vervult binnen maatschappelijke doeleinden.

Je kunt twee soorten subsidie aanvragen.

Ontwikkelsubsidie
Om de toepassing van het Verdrag van Faro te verkennen en te komen tot een plan van aanpak, proces of methode waarmee erfgoedgemeenschappen een actieve en volwaardige rol vervullen in de omgang met cultureel erfgoed.

Participatiesubsidie
Voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten waarmee de uitgangspunten van het Verdrag van Faro in de praktijk worden gebracht en waarmee erfgoedgemeenschappen een actieve en volwaardige rol vervullen in de omgang met cultureel erfgoed.

Doelgroepen

De subsidie kan alleen door onderstaande doelgroepen worden aangevraagd.

 • Stichtingen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, die zich inzet voor actieve erfgoedparticipatie of die een erfgoedgemeenschap vertegenwoordigen
 • Hogescholen en universiteiten
 • Professionals die minimaal drie jaar werkzaam is als erfgoedprofessional en zich inzet voor actieve participatie binnen de omgang met cultureel erfgoed

Voorwaarden

 • Subsidie wordt alleen verstrekt als:
  • Er sprake is van een begrotingstekort en de behoefte aan ondersteuning door het fonds wordt aangetoond
  • De aanvrager aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de subsidie van het fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren
 • Voor ontwikkelsubsidies kan de subsidie maximaal 100% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten bedragen, voor participatiesubsidies maximaal 75%
 • De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd
 • Alleen direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project
 • Maximaal 20% van de subsidie van het Fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project
 • Als de aanvrager een in Nederland gevestigde hogeschool of universiteit is dient in het projectplan duidelijk te staan met welke culturele dan wel erfgoedinstellingen of -gemeenschappen verbindingen worden gelegd

Beoordelingscriteria
Aanvragen voor ontwikkel- en participatiesubsidies worden beoordeeld aan de hand van de inhoudelijke kwaliteit en de organisatorische kwaliteit.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag op alle criteria als voldoende te zijn beoordeeld. De wijze waarop aan de criteria wordt getoetst, is terug te vinden in de toelichting bij deze regeling (zie bijlagen).

Restricties

In onderstaande gevallen zal de subsidie geweigerd worden:

 • Als het plan niet, of niet voldoende aansluit bij het doel van de regeling

 • Als je voor dezelfde activiteiten al subsidie ontvangt of gaat ontvangen:
  • Op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid
  • Van het Fonds, of
  • Van één van de andere rijkscultuurfondsen
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd ten tijde van de aanvraag al worden uitgevoerd
 • De aanvraag gericht is op activiteiten die kunnen worden aangemerkt als reguliere of terugkerende activiteiten dan wel redelijkerwijs gefinancierd kunnen worden uit het reguliere (taakstellings)budget van de aanvrager, tenzij het gaat om het onderzoeken hoe Faro- uitgangspunten een plek kunnen krijgen in deze reguliere werkzaamheden
 • Ten tijde van de aanvraag een voorafgaand project van dezelfde aanvrager, waarvoor het fonds op basis van deze regeling subsidie heeft verleend, nog niet is afgerond
 • De subsidie kan worden geweigerd als een aanvrager in voorgaande jaren subsidie van het fonds heeft ontvangen en niet of niet geheel heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Subsidie

De hoogte van een ontwikkelsubsidie is minimaal € 1.000 en maximaal € 7.500 per project.
De hoogte van een participatiesubsidie is minimaal € 1.000 en maximaal € 25.000 per project.