Subsidie Friese sporten, zoals kaatsen, fierljeppen en skûtsjesile

Subsidies
Subsidie voor het organiseren van sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Friese sporten. Bij Friese sporten moet je denken aan typisch Friese sporten, zoals kaatsen, fierljeppen en skûtsjesile. In totaal is er 70.000 euro aan subsidie beschikbaar.

Toepassing

De subsidie heeft tot doel de organisatie van evenementen en clinics op het gebied van de Friese sporten te stimuleren, om zo de deelname aan typisch Friese sporten te vergroten.

Er kan subsidie worden verstrekt voor:

  • Sportevenementen op het gebied van de Friese sporten 
  • Sportclinics op het gebied van de Friese sporten

Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • De activiteit vindt in de provincie Friesland plaats
  • De activiteit is voor het publiek toegankelijk
  • Aan de activiteit doen minimaal 75 deelnemers mee uit minimaal drie dorpen of steden
  • In het geval van een sportclinic duurt deze maximaal zes maanden

 

Restricties

Er zal geen subsidie worden verstrekt indien:

  • De activiteit ook zonder subsidie kan worden gerealiseerd
  • De activiteit betrekking heeft op een uitwisselingsprogramma, de reguliere competitie van de vereniging al dan niet in internationaal verband of play-off wedstrijden
  • De hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de beoogde resultaten van het project
  • Er een gegronde reden bestaat dat de activiteit in organisatorische, technische, financiële of economische zin niet haalbaar is

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000,-.
Bij een aanvraag ten behoeve van ten minste zes sportevenementen bedraagt de subsidie, in afwijking van het eerste lid, ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,-.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).
Je kunt de subsidie ook aanvragen via een aanvraagformulier (zie bijlagen).