Subsidie maatschappelijk werk, jeugdwerk en ouderenwerk

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van maatschappelijk werk, jeugdwerk en ouderenwerk. Hierbij richt men zich met name op "mensen in de knel" buiten hun eigen schuld.

Toepassing

Organisaties en projecten op het gebied van maatschappelijk werk, jeugdwerk en ouderenwerk. 

Doelgroep

Donaties zijn bedoeld voor “Mensen in de knel” buiten hun eigen schuld.

Voorwaarden

 • Aanvragen kunnen alleen worden gedaan door dienst-/hulpverleners van organisaties/instellingen, zoals instellingen voor maatschappelijk werk, jeugdwerk en ouderenwerk. Dus niet door personen zelf.
 • De dienst-/hulpverlener is de verantwoordelijke aanvrager.
 • In het kader van het ‘vier-ogen-principe’ tekenen de dienst-/hulpverlener en ook zijn/haar leidinggevende.
 • Gevraagde bewijsstukken worden door de dienst-/hulpverlener beoordeeld en bewaard en eventueel op verzoek van het Fonds meegestuurd. Op basis van het vertrouwen worden in principe geen bonnen/bewijzen opgevraagd. De aanvrager wordt geacht de bewijzen te bewaren. Het Fonds behoudt zich het recht voor, relevante bewijsstukken -al dan niet steekproefsgewijs- te (laten) controleren.
 • Een ontvangstbevestiging van de gift/donatie met vermelding van de besteding wordt verwacht. Stuur altijd een toelichting/aanvullende rapportage mee op briefpapier van de organisatie/ instelling.
 • Een gift wordt uitsluitend overgemaakt naar de rekening van de organisatie/ instelling. Niet naar de cliënt.
 • Bij een aanvraag dient steeds het IBAN-nummer van de instelling of hulpverleningsorganisatie te worden vermeld.
 • Het Fonds vertrouwt erop dat de gift uitsluitend wordt besteed aan datgene wat is aangevraagd.
 • Aanvragen dienen alleen te worden gedaan als duidelijk is dat er geen andere voorziening is waarop een beroep kan worden gedaan.
 • Bijdragen hebben een incidenteel en eenmalig karakter.

Restricties

Een gift is in principe niet mogelijk voor schuldsanering.

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

 • Aanvragende instelling, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, E-mail
 • IBAN-Bankrekeningnummer en tenaamstelling
 • Naam dienst-/hulpverlener
 • Naam leidinggevende
 • Voor welk doel wordt de aanvraag gedaan
 • Wat is het volledige, noodzakelijke bedrag
 • Welk bedrag kan zelf worden bijgedragen c.q. door andere instanties worden bijgedragen
 • Wat is het bedrag dat wordt aangevraagd