Subsidie natuur

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van natuurorganisaties en vogelwerkgroepen in de regio Noord-Holland.

Toepassing

Het fonds verstrekt subsidie voor publicaties gericht op wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van vogel- en natuurbescherming.

Doelgroep

Vogelwerkgroepen en andere natuurorganisaties en hun leden en andere particulieren kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage uit het fonds.

Werkgebied

Noord-Holland.

Voorwaarden

Zie boven, als ook de bijlage.

Verplichtingen aanvrager ná toekenning subsidie

  • Een jaarlijkse voortgangsrapportage tijdens het verloop van het project
  • Een financiële verantwoording binnen 1 jaar na afronding van het project
  • Een garantie tot teruggaaf van het hele bedrag als het bedoelde project om wat voor reden dan ook niet doorgaat.

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

  • Contactgegevens van de aanvrager
  • Onderwerp van het project
  • Belang van het project
  • Vorm van het project (boek, publicatie enz.)
  • Begroting voor het project, waarin is aangegeven wat de totale kosten zullen zijn, welk deel daarvan men zou willen financieren met een bijdrage uit het fonds en welke andere financieringsbronnen ook een rol zullen spelen
  • Wat er gebeurt t.a.v. de verleende subsidie in geval er winst gemaakt wordt op het project