Subsidie ouderen en kunst

Fondsen
Subsidie voor kunstprojecten voor ouderen. Het kan hierbij gaan om kleine projecten, maar ook om projecten met een groter bereik of bijvoorbeeld de (door)ontwikkeling van een methodiek. Na het sluiten van de termijn krijg je binnen een maand bericht of er al dan niet een financiële bijdrage wordt toegekend. Bij aanvragen van € 35.000 of hoger kan dit langer duren. Je kunt de subsidie online aanvragen, na het doorlopen van een Quickscan.

Toepassing

Het fonds ondersteunt activiteiten waarbij ouderen actief zijn met kunst. Het fonds staat open voor allerlei soorten projecten. Kleine, lokale projecten waarin ouderen onder begeleiding van een kunstenaar kunst maken met een concreet eindresultaat: een voorstelling, een schilderij, een muziekuitvoering. Maar ook projecten met een groter bereik en naast de uitvoering van activiteiten de (door)ontwikkeling van een methodiek. 

Voorwaarden

 • Uitbetaling kan uitsluitend plaatsvinden aan een rechtspersoon
 • Met het project mag geen winst gemaakt worden
 • De bijdrage van het fonds is bedoeld om de kosten te dekken
 • Het project wordt gerealiseerd in Nederland
 • Het project is nieuw: het is nog niet gestart en start pas na eventuele toekenning
 • Je organisatie heeft voor dit project nog geen financiële bijdrage ontvangen van Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK of (een regionale afdeling van) het Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Uw organisatie draagt zelf bij in geld en/of natura
 • Cofinanciering door andere organisaties, overheid en/of andere fondsen is een pré

Inhoudelijke criteria
Je aanvraag zal beoordeeld worden op o.a. onderstaande punten:

 • Actieve kunstbeoefening
 • Creatieve ontwikkeling
 • Minimaal 5 keer meedoen
 • Liefst in een groep
 • Gerichte doelgroep
 • Werk samen

Restricties

Niet voor een bijdrage komen in aanmerking:

 • Projecten of activiteiten die religieuze of politieke beïnvloeding als (neven)doel hebben
 • Een publicatie of symposium/congres als belangrijkste resultaat
 • Individuele steun
 • Investeringen
 • (Wetenschappelijk) onderzoek als hoofddoel
 • Fondsenwerving of fondsvorming
 • Activiteiten gericht op professionele kunstenaars als doelgroep

Aanvragen

Vul eerst de QuickScan in (zie links).
Bij positief resultaat krijg je van het fonds op basis van je emailadres (dat wordt je gebruikersnaam op de website van het fonds) een uniek wachtwoord. Daarmee kun je conform het format een aanvraag indienen. Vul alle velden in en vermijd verwijzing naar bijlagen. 

Meesturen

De volgende bijlagen kunnen onderdeel uitmaken van de aanvraag:

 • Een zo beknopt en kernachtig mogelijk geformuleerd projectplan
 • Begroting inclusief dekkingsplan
 • Rcent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Meest actuele jaarrekening
 • CV van ten minste één betrokken kunstenaar waaruit de geschiktheid voor de artistieke verantwoordelijkheid blijkt
 • Statuten
 • Wanneer de aanvraag niet wordt ingediend door een rechtspersoon is een verklaring van een rechtspersoon, waaruit blijkt dat deze bereid is alle financiële zaken van het project via zijn of haar rechtspersoon te laten lopen en hier verantwoordelijkheid voor neemt, verplicht. Deze verklaring is rechtsgeldig ondertekend (door directeur of gelijkwaardig, met tekenbevoegdheid). Van deze rechtspersoon moet tevens een uittreksel of gewaarmerkte kopie zoals hierboven genoemd zijn bijgevoegd
 • Bij bestaande stichtingen zijn ook statuten en een recent KvK-uittreksel verplicht. Stichtingen in oprichting moeten deze later toevoegen