Subsidie versnellen woningbouw

Subsidies
Subsidie voor projecten die zonder subsidie niet tot stand komen en gericht zijn op het bevorderen en versnellen van de woningbouwproductie en het voorkomen van stagnatie van de woningbouwproductie. Het project moet betrekking hebben op de realisatie van minimaal 50 woningen, maar deze verplichting geldt niet voor de inzet van externe deskundigheid bij initiatieven ten behoeve van nieuwe woonvormen. Voor deze initiatieven is geen ondergrens van het aantal woningen bepaald. De inzet van de subsidie is in beginsel vormvrij, waarbij per project naar de optimale ondersteuningsvorm wordt gezocht. Subsidie kan worden aangevraagd nadat voorafgaand aan een aanvraag een persoonlijk gesprek heeft plaatsgevonden om de vraag verder uit te diepen en de optimale ondersteuningsvorm te bepalen. 

Toepassing

Naast subsidie voor concrete woningbouwprojecten kan er ook subsidie aangevraagd worden voor personele ondersteuning door specifieke kennis, expertise en voor procesmanagement.

Doelgroep

Allen rechtspersonen kunnen deze subsidie aanvragen.
Het gaat hierbij met name om gemeenten,  corporaties en burgerintitiatieven op het gebied van vernieuwend opdrachtgeverschap in de provincie Utrecht.

Werkgebied

Provincie Utrecht.

Voorwaarden

 • Het project kan alleen met behulp van subsidie uitgevoerd worden
 • Het project moet in ieder geval voldoen aan één van de doelstellingen van de vier programmalijnen, te weten versnelling woningbouw, versterken betaalbaar segment, bestaande voorraad en kennisbank
 • De activiteiten vinden plaats in de vorm van een project of ondersteuning van een project welke passend is het vigerende provinciale beleid en regels, dat gericht is op het bevorderen en versnellen van de woningbouwproductie en het voorkomen van stagnatie van de woningbouwproductie, zoals is omgeschreven in de Omgevingsvisie, het Kader en het Uitvoeringsprogramma
 • De aanvrager moet zelf cofinanciering inbrengen
 • Het project heeft een ondergrens van 50 zelfstandige woningen, danwel maakt onderdeel van meerdere projecten (van dezelfde aanvrager) in de gemeente die opgeteld minimaal tot 50 zelfstandige woningen optellen en eenzelfde ondersteuning vragen. Deze verplichting geldt overigens niet voor de inzet van externe deskundigheid bij initiatieven ten behoeve van nieuwe woonvormen. Voor deze initiatieven is geen ondergrens van het aantal woningen bepaald
 • Bij de beoordeling van het project worden onderstaande aspecten meegewogen, afhankelijk van de kenmerken van het project en de fase waarin het zich bevindt moet er aan één of meerder criteria worden voldaan:

  • Hoge mate van effectiviteit

  • Hoge mate van haalbaarheid

  • Innovatief van aard en heeft voldoende potentie om tot een grote uitrol te leiden

  • De mate van vertegenwoordiging vanuit verschillende partijen in het project, zoals gemeenten, inwoners, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven of andere overheden

  • Uit het project blijkt de intentie om voor 50% in het betaalbaar segment te bouwen, danwel draagt bij aan het binnen het Kader vastgestelde doel om in de regio voor 50% in het betaalbaar segment te bouwen

  • Uit het project blijkt de intentie dat het bijdraagt aan de provinciale ambities op het gebied van energieneutraliteit, klimaatbestendigheid en circulaire nieuwbouw

Restricties

De subsidieverstrekker zal de subsidie weigeren indien:

 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, in strijd zijn met provinciaal omgevingsbeleid
 • Een vergunning niet is verleend voor een project waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • De aanvrager geen verklaring verstrekt dat er geen sprake is van een onderneming in moeilijkheden als bedoeld in artikel 2, lid 18, van Verordening (EU) 651/2014 of artikel 2, lid 14 van VO (EU) 702/2014; of
 • Er sprake is van ongeoorloofde cumulatie van steun als bedoeld in artikel 8 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Subsidie

De inzet van de subsidie is in beginsel vormvrij, waarbij per project naar de optimale ondersteuningsvorm wordt gezocht. De subsidie kan onder meer worden verstrekt in de vorm van:

 • Een geldbedrag, o.a. ten behoeve van;
  • de inzet van externe deskundigheid bij gemeenten (gedurende maximaal 12 maanden)
  • De inzet van externe deskundigheid bij collectieven van particulieren (“initiatiefgroepen”) ten behoeve van vernieuwend opdrachtgeverschap
  • Een bijdrage aan de uitplaatsing van hinderlijke bedrijvigheid
 • Een garantstelling
 • Een lening
 • Een storting in een (revolverend) fonds

Aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd nadat voorafgaand aan een aanvraag een persoonlijk gesprek heeft plaatsgevonden om de vraag verder uit te diepen en de optimale ondersteuningsvorm te bepalen.

Je kunt de verstrekker bereiken via het e-mailadres versnellingwoningbouw@provincie-utrecht.nl.

Meesturen
Bij een aanvraag tot garantstelling of lening kunnen in aanvulling op artikel 7, tweede lid, van de Asv kunnen ondermeer de volgende stukken worden opgevraagd:

 • Een meerjarenprognose van de aanvrager bestaande uit een exploitatiebegroting, balans en kasstromen met inbegrip van alle onderbouwingen, contracten, offertes en ander bewijsmateriaal
 • Een overzicht met alle financieringsmogelijkheden die zijn onderzocht, zoals fondswerving, sponsoring en bijdragen van andere overheden of particulieren. Waar mogelijk overlegt de aanvrager documentatie van afwijzingen en dergelijke.

Naast de genoemde stukken in het voorgaande lid van dit artikel, kunnen bij een garantstelling de volgende stukken worden opgevraagd:

 • Documentatie waaruit blijkt dat door ten minste twee bancaire instellingen onder toezicht van De Nederlandse Bank geen lening wordt verstrekt zonder garantstelling
 • Documentatie waaruit blijkt dat de aanvraag niet kan worden ondergebracht bij een voor de aanvrager toegankelijk waarborgfonds

Bij een aanvraag voor een geldlening kan schriftelijk documentatie worden opgevraagd waaruit blijkt dat door ten minste twee bancaire instellingen onder toezicht van De Nederlandse Bank geen volledige lening wordt verstrekt.