Subsidie voor duurzame projecten

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van maximaal € 15.000 verstrekt worden, waarbij er sprake is projecten met een fysiek resultaat. Wanneer sprake is van secundaire doelen dan is een bijdrage beschikbaar van maximaal € 2.500. Het fonds is stapelbaar met andere subsidies en financieringsbronnen. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier.

Toepassing

Subsidie voor innovatieve duurzame projecten  die bijdragen aan de versterking van de kernkwaliteiten van het Landschap Het Groene Woud.

Bij het verstrekken van subsidie maakt het fonds een onderscheidt tussen primaire en prioritaire doelen en secundaire doelen.

Primaire en prioritaire doelen

 • Behoud, herstel en toename van biodiversiteit
 • Behoud en herstel van cultuurhistorische waarden
 • Behoud en herstel van landschappelijke waarden

Secundaire doelen

 • Bevorderen van agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten die bijdragen aan de eerdere doelstellingen
 • Creëren van draagvlak voor kernkwaliteiten

Hierbij gelden de volgende kwalitatieve doelstellingen (in prioritaire volgorde):

 • Realiseren van natuur
 • Beschermen en ontwikkelen karakteristiek landschap
 • Ontwikkelen van duurzame publicaties m.b.t. kernkwaliteiten
 • Herstel van voor verdroging gevoelige gebieden
 • Verbetering van waterkwaliteit en –kwantiteit
 • Ontwikkelen van duurzame land- en tuinbouw
 • Ontwikkelen van duurzame recreatieve/toeristische structuur
 • Terugdringen van vermesting en verzuring
 • Tegengaan van verstedelijkingsdruk.

Werkgebied

Het Groene Woud in de driehoek ’s-Hertogenbosch – Tilburg – Eindhoven (Provincie Noord-Brabant).

Voorwaarden

Zie boven.
Zie ook de bijlage.

Subsidie

Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van maximaal € 15.000 verstrekt worden, waarbij er sprake is projecten met een fysiek resultaat.
Wanneer sprake is van secundaire doelen dan is een bijdrage beschikbaar van maximaal € 2.500.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).