Subsidie voor een culturele uiting (uitvoering of voorstelling) in Almelo

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur en amateurkunst in Almelo. 

Voorwaarden

  • De aanvragende instelling moet in Almelo gevestigd zijn.
  • De aanvraag of het project moet een culturele uiting (uitvoering of voorstelling) betreffen en mag geen winstoogmerk hebben.
  • Verzoeken om financiële ondersteuning moeten kort en bondig zijn en gepaard gaan met een overzichtelijke staat van inkomsten en uitgaven.
  • Van de aanvragende instelling wordt verwacht dat zij zich er ook voor inspant zo veel mogelijk zelf inkomsten te genereren.
  • Soms wordt gevraagd na de uitvoering of voorstelling een overzicht van de uiteindelijke baten en lasten te verstrekken.

Aanvragen

Via aanvraagformulier op de website van Cultuurfonds Overijssel (zie links).