Subsidies

Subsidie voor het organiseren van sportevenementen in Amsterdam

Subsidie voor de organisatie van een sportevenementen in Amsterdam. Hierbij gaat het vooral om evenementen gericht op het bevorderen van de sportparticipatie, het sportieve gezicht van de stad en het bieden van een eigen podium voor Amsterdamse topsporters. Alleen organisaties komen in aanmerking voor de subsidie. Deze kun je het hele jaar door online aanvragen, via de website van de verstrekker.

Jaarbudget:
Variabel
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Je kunt een subsidie aanvragen voor de kosten om een (urban*) breedte- of topsportevenement te organiseren

*Met urban top- of breedtesportevenement wordt bedoeld alle vormen van sporten en bewegen waarbij spektakel, uitdaging en het demonstreren van je fysieke vaardigheden een belangrijke rol spelen, met de stedelijke omgeving als decor en podium.

Doelgroep

Alleen organisaties met een e-Herkenning EH3 kunnen deze subsidie aanvragen.

Werkgebied

De regeling is in Amsterdam van toepassing.

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag moet minimaal 3 maanden voor het evenement compleet zijn ingediend.
 • Het evenement moet in 2024 plaatsvinden.

Een breed­te­sport-eve­ne­ment of topsportevenement moet bij 1 of respectievelijk 3 ge­meen­te­lij­ke sport­doel­stel­ling aan­slui­ten:

 • Sport­eve­ne­men­ten dra­gen bij aan het be­vor­de­ren van een struc­tu­re­le sport­par­ti­ci­pa­tie.
 • Sport­eve­ne­men­ten dra­gen bij aan de na­ti­o­na­le of in­ter­na­ti­o­na­le spor­tie­ve pro­fi­le­ring van de stad.
 • Sport­eve­ne­men­ten bie­den een of­fi­ci­eel po­di­um dicht bij huis voor ei­gen Am­ster­dam­se top­spor­ters en ta­len­ten.

Voor de volledige voorwaarden kun je de Subsidieregeling Sportevenementen Amsterdam 2024 raadplegen (zie bijlagen).

Subsidie

Voor breedtesportevenementen en topsportevenementen

 • Bijdrage van 11 tot maximaal 25 pro­cent van de be­gro­ting.

Voor urban breedtesportevenementen en topsportevenementen:

 • Bijdrage van 22 tot maximaal 50 pro­cent van de be­gro­ting.

Het percentage van de bijdrage wordt bepaald door een puntentelling.

De criteria voor het toekennen van de punten staan in de Subsidieregeling Sportevenementen Amsterdam 2024 (zie bijlagen).

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen

U moet in uw aan­vraag aan­ge­ven hoe u bij de or­ga­ni­sa­tie van het eve­ne­ment in­speelt op alle hier­on­der ge­noem­de ge­meen­te­lij­ke speer­pun­ten voor sport­eve­ne­men­ten:

 • toe­gan­ke­lijk­heid en in­te­gra­tie van ge­han­di­cap­te en/​of G-spor­ters
 • aan­dacht voor spe­ci­fie­ke doel­groe­pen of doel­groeps­por­ten
 • de ei­sen die wor­den ge­steld in het Con­ve­nant Ge­zon­de Sport­eve­ne­men­ten (zie bijlagen).
 • pro­mo­ten van een ge­zon­de en ac­tie­ve leef­stijl
 • duur­zaam­heid en ver­duur­za­ming van eve­ne­men­ten
 • vei­lig sport­kli­maat in­clu­sief LHB­TIQ+- ac­cep­ta­tie
 • de in­zet van Am­ster­dam­se stu­den­ten bij de or­ga­ni­sa­tie van het eve­ne­ment
 • het be­trek­ken van de buurt

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Bedrijf
Onze aandacht gaat uit naar
Sport recreatie en evenementen
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden