Subsidie voor kwetsbare jongeren die worden bedreigd in hun ontwikkeling

Subsidies, Borgen en garantiestellingen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op kwetsbare jongeren die worden bedreigd in hun ontwikkeling. 

Toepassing

Het fonds helpt organisaties en initiatieven die zich richten op het verbeteren van het welzijn van jongeren die het niet gemakkelijk hebben in het leven. Organisaties die jongeren sociaal, medisch of pedagogisch extra hulp bieden, kunnen bij de stichting aankloppen. De stichting wil vernieuwende initiatieven graag een eenmalige steun in de rug geven om zich verder te ontwikkelen.

Doelgroep

Organisaties en projecten gericht op kansarme jongeren.

Regio

Landelijk, met voorrang voorrang voor projecten uit Leiden en omgeving.

Voorwaarden

 • Projecten gericht zijn op kansarme jongeren
 • Voorkeur voor vernieuwende initiatieven
 • Voorkeur voor kleinschalige projecten die een groot effect hebben op het welzijn van jongeren
 • Deelname van jongeren

Restricties

Het fonds verleent geen subsidie aan initiatieven als het gaat om 

 • Regulier gefinancierd onderzoek
 • Bestaande geldstromen
 • Exploitatietekorten
 • Zuiver wetenschappelijk/fundamenteel dan wel historisch onderzoek
 • projecten die natuur en/of milieu schaden
 • Projecten met een uitgesproken politiek, commercieel of religieus karakter
 • Aanvragen van individuen, overheden of overheidsinstellingen
 • Projecten met een subsidiebehoefte die een termijn van 3 jaar overschrijden
 • Projecten die niet gericht zijn op de doelgroep kansarme jongeren.

Subsidie

Maximaal een paar duizend euro per aanvraag.

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

 • Algemene projectbeschrijving van minimaal één pagina A-4
 • Puntsgewijs wordt vermeld: doel en opzet, verwacht resultaat bij uitvoering, belang voor de samenleving, tijdplanning en fasering, kostenraming en dekkingsplan, wijze van rapportage en verantwoording
 • (Volledig) contactadres
 • Kopie van de statuten en recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Meest recent financieel jaarverslag (met accountantsverklaring) en een lopende en komende begroting
 • Welke andere fondsen per welke datum met eenzelfde verzoek zijn benaderd en met welk resultaat