Subsidie voor lokale initiatieven en activiteiten gericht op bewust omgaan met water , recreatie, cultuurhistorie, educatie, natuur en kunst

Subsidies
Subsidie voor lokale initiatieven en activiteiten gericht op waterbewustzijn, recreatie, cultuurhistorie, educatie/natuur en kunst. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de kosten. Interessant is dat er ook tot maximaal drie achtereenvolgende jaren subsidie kan worden verstrekt voor periodieke acticviteiten.

Toepassing

Het verstrekken van subsidie voor lokale initiatieven/activiteiten gericht op waterbewustzijn, recreatie, cultuurhistorie, educatie/natuur en kunst

Werkgebied

Zie afbeelding onder voor het werkgebied.
Je aanvraag kan alleen betrekking hebben op activiteiten die binnen dit werkgebied vallen.

Voorwaarden

  • Minimaal acht weken voorafgaand aan de activiteit
  • De  activiteiten moeten in het verlengde liggen van de kerntaken, het werk, beleid en/of bestuurlijke ambities van het Waterschap op het gebied van waterbewustzijn, recreatief medegebruik, cultuurhistorie en/of educatie
  • De activiteit moet plaatsvinden binnen het beheergebied van het waterschap
  • De activiteit is voor een ieder toegankelijk
  • De totale begroting van de activiteit (exclusief de kosten van onderhoud en instandhouding na realisatie) bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 100.000,- 
  • De aanvraag dient voldoende blijk te geven van een goede kwaliteit van uitvoering en goede uitstraling van de activiteit
  • Het tijdvak dat wordt vermeld in beschikkingen tot verlening van subsidie is ten hoogste drie jaar
  • De subsidieverstrekker kan voor activiteiten die naar het oordeel van het college van buitengewoon belang zijn voor het waterschap afwijken van het bepaalde in dit artikel.

Restricties

Kosten van onderhoud en instandhouding na realisatie van de activiteit komen niet in aanmerking voor subsidie

Subsidie

Maximaal 30% van de totale kosten van de activiteit met een maximumsubsidie van € 5.000,- per activiteit

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen), minimaal acht weken voorafgaand aan de activiteit.
Dit formulier invullen en vervolgens mailen naar: info@vallei-veluwe.nl.

Je kunt het ingevulde formulier eventueel ook per post opsturen.

Opgaaf andere ontvangen subsidies
Indien voor dezelfde activiteit of instelling tevens subsidie of een bijdrage in geld of natura is aangevraagd bij of overeengekomen met het waterschap, andere overheden of het Prins Bernhard Cultuur Fonds, dan doet de aanvrager daarvan mededeling in de aanvraag