Subsidie voor lokale journalistieke producties

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor lokale journalistieke producties in de regio Tilburg, die een journalistieke verdiepingsslag opleveren over een nieuwswaardig onderwerp in de Tilburgse samenleving en directe omgeving. Het maximale toe te kennen bedrag bedraagt € 25.000 per subsidieaanvraag. Je kunt online een aanvraag indienen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor journalistieke projecten die de de lokale kwaliteitsjournalistiek bevorderen om zo inwoners, instellingen en bedrijven in de Tilburgse regio beter te informeren over wat er speelt in de stad Tilburg en directe omgeving.

Onder kwaliteitsjournalistiek wordt verstaan het vervaardigen van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producten met voldoende diepgang, op basis van zorgvuldig onderzoek.

Doelgroep

Lokale journalisten
Het Tilburgs Mediafonds wil samenwerking tussen lokale journalisten bevorderen en zal dat binnen de grenzen van het mogelijke desgewenst faciliteren.

Makers
Rechtspersonen en natuurlijke personen met een projectvoorstel dat aansluit bij de criteria kunnen voor een stimuleringsbijdrage in aanmerking komen.

Werkgebied

Regio Tilburg.

Voorwaarden

Voor een bijdrage worden de aanvragen door het bestuur van het fonds getoetst aan de volgende criteria:

 • Journalistieke kwaliteit en diepgang 
  De aanvrager hanteert de normen van de journalistieke beroepsethiek en kwaliteit en werkt vanuit de journalistieke beginselen (o.a. hoor en wederhoor, onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig in berichtgeving, analyse en opinie) zoals in de Code voor de Journalistiek omschreven. Opiniërende producties zijn als zodanig herkenbaar.
  Anonieme bronnen worden alleen gebruikt als het algemeen belang dat vraagt en als er meer bronnen zijn. Als een productie gebaseerd is op enkel anonieme bronnen, zal een mondeling gesprek met het bestuur van het fonds op de aanvraag volgen. Vraagstelling, onderzoek en resultaat moeten onderling samenhangend zijn.
  Het project moet inhoudelijk of qua invalshoek en benadering een toegevoegde waarde zijn t.o.v. het actuele aanbod.
 • Relatie onderwerp met Tilburg en/of de Tilburgse regio 
  Het voorgenomen product levert een journalistieke verdiepingsslag op een nieuwswaardig onderwerp in de Tilburgse samenleving en directe omgeving. De journalistieke berichtgeving en informatie bevorderen – voor zover van toepassing – de communicatie met en tussen betrokken personen en instanties in de regio.
 • Maatschappelijke relevantie en actualiteit 
  Het onderwerp legt belangrijke en/of nieuwe feiten, samenhangen en/of verbanden bloot. Het geeft de inwoners van Tilburg en omgeving meer inzicht in een (nieuwe) maatschappelijke ontwikkeling of oplossingsrichtingen.
 • Open publicatie 
  Het gerealiseerde journalistieke product wordt in beginsel uiterlijk 24 uur na het verschijnen van de eventueel betaalde uitgave vrijgegeven en zonder kosten (digitaal) openbaar gemaakt via de website van het fonds.
  Bij de publicatie wordt/worden de auteur(s) genoemd, wordt vermeld waar de productie eerder is gepubliceerd en wordt vermeld dat de productie is gerealiseerd met een financiële bijdrage vanuit het fonds. Het auteursrecht berust bij de makers, maar die kunnen geen aanspraak maken op financiële vergoeding bij doorplaatsing door andere media. Door het aangaan van de subsidierelatie gaat de aanvrager automatisch met deze open publicatie akkoord.
 • Publiciteit 
  Het is belangrijk dat producten die met een stimuleringsbijdrage tot stand komen ook goed bekend worden bij het grote publiek. Het bestuur acht het daarom belangrijk dat de aanvrager al in een vroeg stadium nadenkt over het genereren van publiciteit hierover en hiertoe in de aanvraag ook een aanzet geeft. De aanvrager kan hiervoor de eigen sociale mediakanalen gebruiken en/of relevante vakliteratuur inseinen. In de publiciteit dient duidelijk te worden dat deze productie tot stand is gekomen dankzij een bijdrage van het fonds.
 • Overig 
  Het bevorderen van nieuw talent, innovatie en/of samenwerking is een extra aanbeveling.

Restricties

Niet in aanmerking voor vergoeding komen:

 • Aanvragen die betrekking hebben op de oprichting en realisering van een mediaplatform zoals een website, krant, radio- of tv-station, e.d.
 • kosten die gemaakt en betaald zijn voor het indienen van de aanvraag
 • kosten gemaakt voor de aanschaf van apparatuur (bijvoorbeeld camera, o.i.d.)
 • reguliere exploitatiekosten
 • onvoorziene kosten

Een aanvraag kan worden afgewezen indien een van de onderstaande punten van toepassing is:

 • De aanvraag niet aan de criteria voldoet
 • De activiteit ook zonder stimuleringsbijdrage van het Tilburgs Mediafonds kan worden gerealiseerd
 • Een min of meer vergelijkbare publicatie, als waarvoor stimuleringsbijdrage wordt aangevraagd, al beschikbaar is
 • De hoogte van de gevraagde bijdrage niet in verhouding staat tot de beoogde resultaten van het project
 • Det project naar oordeel van het Stichtingsbestuur in organisatorische, financiële of technische zin niet haalbaar is
 • Het financiële plafond van het betreffende jaar is bereikt

Subsidie

Het maximale toe te kennen bedrag bedraagt € 25.000 per aanvraag.

Het fonds vergoedt kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de stimuleringsbijdrage, inclusief reis-, verblijf- en onderzoekskosten.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Inhoudelijke toelichting op de aanvraag (maximaal één A4)
 • Begroting en dekkingsplan

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand