Subsidie voor maatschappelijke projecten in de regio Zuid-Holland

Fondsen
Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten die kwetsbare mensen structureel vooruit helpen, die gelijke kansen bevorderen, mensen blijvend met elkaar verbinden en de leefbaarheid in een buurt of wijk verbeteren. De inzet van vrijwilligers is hierbij van groot belang. Je kunt de subsidie online aanvragen. In totaal is er ca. € 12.240.000 per jaar beschikbaar. Per aanvraag is er tussen de € 140 en 190.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Doelgroep

Organisatie zonder winstoogmerk, zoals stichtingen, verenigingen of sociale ondernemingen. 

Werkgebied

 • Noordwijk
 • Hillegom
 • Lisse
 • Teylingen
 • Katwijk
 • Oegstgeest
 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Voorschoten
 • Zoeterwoude
 • Leidschendam-Voorburg
 • Den-Haag
 • Zoetermeer
 • Rijswijk
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Delft
 • Westland
 • Midden-Delfland

Toepassingsgebied

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op de kwetsbare groepen in de samenleving en de inzet van vrijwilligers.
Het fonds heeft hierbij een aantal aandachtsgebieden.

Welzijn
Een betrokken samenleving waarin mensen gelijke kansen krijgen en naar elkaar omkijken, waarbij het fonds zich vooral richt op aanvragers die herhaaldelijk onderlinge contacten mogelijk maken tussen mensen en groepen die niet vanzelfsprekend met anderen in aanraking komen.  

Maatschappelijke opvang
Aanvragers binnen dit aandachtsgebied zetten zich in voor kwetsbare mensen die zich niet of met moeite staande kunnen houden in de samenleving. Bijvoorbeeld dak- en thuislozen, asielzoekers, (ex)-slachtoffers van relationeel geweld en jongeren in de jeugdzorg. Om voor steun van het fonds in aanmerking te komen, is verblijf in een instelling niet noodzakelijk. Het doorslaggevende criterium is dat de doelgroep zich in een benarde positie bevindt.

Financiële zelfredzaamheid
Het fonds steunt projecten die zich richten op het voorkomen en verminderen van financiële problemen onder kwetsbare doelgroepen. Ook helpt het fonds initiatieven op het terrein van arbeidstoeleiding, mits de gemeente haar steentje bijdraagt.

Vrijwilligerswerk
Ondersteuning van projecten op het gebied van vrijwilligerswerk o.a. op het gebied van deskundigheidsbevordering. Projecten die zich richten op de waardering van vrijwilligers, zoals cadeautjes en feestelijke bijeenkomsten, komen niet voor steun in aanmerking. 

Zorg
Het fonds versterkt financiële ondersteuning aan welzijnsinitiatieven binnen de zorg, zowel activiteiten binnen als buiten zorginstellingen, als deze maar bijdragen aan het welbevinden van de deelnemers. Het verhogen van zelfredzaamheid en het streven naar deelname aan de samenleving zijn belangrijke uitgangspunten bij de beoordeling van aanvragen binnen dit aandachtsgebied. Bij projecten van zorginstellingen vraagt het fonds een eigen bijdrage die minimaal een kwart van de kosten dekt.

Sport, Spel & Bewegen
Het fonds steunt projecten die kwetsbare groepen stimuleren om (meer) te sporten en bewegen. Van het inrichten van openbaar toegankelijke speel- en sportplekken en sportactiviteiten in kwetsbare wijken tot sportverenigingen die de buurtfunctie van hun accommodatie willen versterken of een specifieke doelgroep een steuntje in de rug willen geven. 

Educatie
Kwetsbare groepen, gelijke kansen en ontmoeten zijn ook de sleuteltermen binnen aandachtsgebied educatie. Er is financiële ondersteuning mogelijk voor educatieprojecten die de sociaal-economische positie van kwetsbare mensen versterken en die bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden over onderwerpen waarmee de doelgroep minder vanzelfsprekend in aanraking komt. Coaching- en maatjesprojecten voor de jeugd worden gesteund waar reguliere voorzieningen tekort schieten of ontbreken. Voor onderwijsprojecten geldt dat ze een buitengewone aanvulling dienen te vormen op het curriculum en/of buiten de algemene taken en mogelijkheden van het onderwijs vallen.

Natuur en milieu
Een gezonde en groene leefomgeving bevordert het welzijn van bewoners in de regio van het fonds. Je kunt bij het fonds aankloppen met groenprojecten op plekken waar dat nodig is, met name in natuurarme wijken, buurten en straten. Ook steunt het fonds initiatieven die inzetten op bewustwording en gedragsverandering, bijvoorbeeld stadslandbouwprojecten op natuurarme locaties, speelnatuur voor kinderen in achterstandswijken en hulp bij het opstarten van lokale energiecoöperaties.  

Amateurkunst
Financiële ondersteuning van uitingen van amateurkunst met een duidelijke sociaal-maatschappelijke functie. Het gaat om initiatieven waarbij het samenkomen van bevlogen en vrijwillige deelnemers minstens zo waardevol is als de kwaliteit van de uitvoering of het eindproduct zelf. Aanvragen voor investeringen in (oefen)ruimtes of podia voor amateurkunstuitingen, deskundigheidsbevordering en optredens kunnen voor honorering in aanmerking komen. Het fonds draagt niet bij aan (vervanging van) instrumenten en andere materialen, zoals kleding. Uitzonderingen zijn mogelijk voor zogenoemde HAFABRA-verenigingen: harmonie, fanfare, brassband. 

Voorwaarden

 • De aanvraag wordt ingediend door een organisatie zonder winstoogmerk, zoals en stichting, vereniging of sociale onderneming
 • Het project wordt uitgevoerd binnen bovenstaande regio en richt zich op de inwoners van dit gebied
 • De aanvrager is zelf ook in bovenstaande regio gevestigd
 • Organisaties van buiten deze regio met een plan voor deze regio steunen ontvangen alleen ondersteuning van het fonds wanneer een vergelijkbaar project niet wordt of kan worden uitgevoerd door een aanvrager binnen het werkgebied van het fonds
 • Het project begint op zijn vroegst zes weken na het indienen van de aanvraag
 • Het project heeft een maatschappelijk doel. Hieronder verstaat het fonds projecten die kwetsbare mensen structureel vooruit helpen, die gelijke kansen bevorderen, die mensen blijvend met elkaar verbinden en die de leefbaarheid in een buurt of wijk verbeteren

Restricties

 • Het project heeft geen politiek of religieus doel, gericht op het werven van politieke stemmen of gelovigen
 • Het project richt zich niet op het geven van individuele steun (één specifiek persoon of gezin)
 • Het fonds verstrekt geen donaties aan organisaties waarin beloningen hoger zijn dan de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 • De inzet van vrijwilligers is van groot belang
 • Aanvragen voor projecten die in deze periode al van start gaan, worden afgewezen

Subsidie

Per aanvraag is er tussen de € 140 en 190.000 beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • Projectplan
 • Begroting
 • Dekkingsplan
 • Statuten (bij eerste aanvraag)
 • Uittreksel KvK 
 • Recente jaarrekening (mist je organisatie minimaal een jaar bestaat)