Subsidie voor mensenrechten en klimaat

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van mensenrechten en klimaat. Hierbij heeft het fonds met name de focus op projecten die gericht zijn op vrijheid en gelijkheid tussen mensen en het recht op vrije meningsuiting en projecten die oplossingen bieden in klimaatuitdagingen. Hierbij heeft het fonds bijzondere aandacht voor projecten die zich richten op energietransitie en circulaire economie. Het fonds steunt het 13e en 16e sustainable development goal (klimaatactie, vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen). De subsidie bedraagt ca. € 150.000 tot € 200.000 per project per jaar. Wanneer het fonds een financiële bijdrage levert zal dit voor een periode van drie tot vijf jaar zijn. Het project kan betrekking hebben op Nederland, maar het project kan ook internationaal actief zijn, mits de aanvrager of het hoofdkantoor maar in Nederland gevestigd is. De verstrekker heeft bijzondere aandacht voor projecten in Nederland en Mallorca. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van met name mensenrechten en klimaat.

Mensenrechten
Hierbij heeft het fonds de focus op projecten gericht op vrijheid en gelijkheid tussen mensen.
Vanuit de visie van het fonds kan gelijkheid alleen bestaan door verschillen te omarmen, zodat een evenwichtige samenleving ontstaat met kansen voor ontplooiing voor iedereen. 

Het fonds heeft om haar doelen te bereiken een belangrijke rol weggelegd voor het recht op vrije meningsuiting.
Om elkaar te kunnen en willen begrijpen is juiste, respectvolle en volledige informatie met aandacht voor verschillende invalshoeken nodig.

Ook investeert het fonds graag in projecten waarbij “anders zijn” positieve aandacht krijgt.

De Cirrus foundation ondersteunt met haar activiteiten het 16e sustainable development goal (peace, justice and strong institutions).

Klimaat
Binnen het thema klimaat wil het fonds met name projecten ondersteunen die oplossingen bieden in klimaatuitdagingen. 

Het fonds ziet de kracht van diversiteit als oplossing voor het realiseren van een schonere en meer duurzame wereld, waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende invalshoeken en belangen.
Het fonds schenkt bijzondere aandacht aan projecten die zich richten op energietransitie en circulaire economie. Het vergroten van bewustwording, voor het realiseren van een positief effect op het natuurlijk kapitaal, is hierbij een essentieel onderdeel.

De fonds ondersteunt met haar activiteiten het 13e sustainable development goal (klimaatactie).

Werkgebied

Het project kan betrekking hebben op Nederland, maar het project kan ook internationaal actief zijn, mits de aanvrager of het hoofdkantoor maar in Nederland gevestigd is.
De verstrekker heeft bijzondere aandacht voor projecten in Nederland en Mallorca.

Voorwaarden

  • De aanvraag past bij de boven beschreven thema’s klimaat en mensenrechten
  • Het project bestaat al een aantal jaren en is bewezen succesvol
  • De organisatie heeft een duidelijke bestaande structuur; een omschreven beleid en heldere financiële begroting. Daarnaast ook een ervaren leiding, medewerker(s) en/of vrijwilligers
  • Het goede doel is op zoek naar een substantiële bijdrage om de volgende stap te kunnen maken in het bereiken van de beoogde doelen
  • Het project heeft geen commerciële aard, maar kan wel sociale ondernemingen zijn
  • Het fonds neemt een aanvraag alleen in behandeling als deze (minimaal) aan de hierboven genoemde randvoorwaarden voldoet

Subsidie

Het fonds verstrekt ca. € 150.000 tot € 200.000 per project per jaar.
Wanneer de foundation een financiële bijdrage levert zal dit voor een periode van drie tot vijf jaar zijn.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier

Let op
Het fonds zal de aanvraag alleen in behandeling nemen als je aanvraag aan alle genoemde voorwaarden voldoet en binnen de genoemde thema's valt.

Verdere aanvraagprocedure

  • Na het beoordelen van je eerste aanvraag vindt er een aanvullend onderzoek plaats waarbij het fonds graag persoonlijk wil kennismaken en uitgebreider wil ingaan op het project, projectdoelstelling en op de projectleiders.
  • Pas na het succesvol doorlopen van deze twee aanvraagrondes komt de aanvraag in aanmerking voor beoordeling door het bestuur van de foundation