Subsidie voor musea met liquiditeitsproblemen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor musea die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur en die liquiditeitsproblemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. De subsidie bedraagt 60.000 euro en kan online worden aangevraagd.

Toepassing

Het verstrekkende fonds kan subsidie verstrekken in de vorm van een bijdrage aan musea die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur en die liquiditeitsproblemen hebben of verwachten te krijgen, om deze musea zo veel mogelijk in stand te houden.

Doelgroep

De bijdrage kan worden aangevraagd door een instelling die:

 • Als kernactiviteit het beheer en behoud van een publieke collectie van cultureel erfgoed van regionaal en/of nationaal belang heeft
 • Beschikt over een registratie in het museumregister van Stichting Museumregister Nederland
 • In de jaren 2017 en 2018 gemiddeld meer dan 40.000 maar minder dan 100.000 betalende bezoekers trok

Voorwaarden

 • Voor subsidie komen uitsluitend musea in aanmerking die:
  • Liquiditeitsproblemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19
  • Voor zover mogelijk, gebruik hebben gemaakt van eigen reserves, de generieke compensatiemaatregelen van de rijksoverheid alsmede van door andere overheden getroffen coulance- maatregelen
 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voorzover:
  • De door de instelling verworven eigen inkomsten over het jaar 2018 ten minste 15 procent bedragen van de totale baten van die instelling; en
  • De publieksactiviteiten van de instelling in 2020 zijn of naar verwachting zullen worden belemmerd als gevolg van COVID-19-maatregelen
 • Het verstrekkende fonds kan bij het vaststellen van het percentage eigen inkomsten bepaalde eigen inkomsten buiten beschouwing laten, indien deze door de instelling in de jaarrekening zijn verantwoord op een wijze die tot oneigenlijk gebruik van deze regeling zou leiden

Restricties

 • Er wordt geen subsidie verstrekt aan aanvragers die al een bijdrage van het fonds hebben ontvangen op grond van de "Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers"
 • Er wordt geen subsidie verstrekt aan aanvragers die al een bijdrage van het Ministerie van OCW hebben ontvangen op basis van de "Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19"

Subsidie

De subsidie bedraagt 60.000 euro.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Kenschets van het museum met een omschrijving van de collectie en de activiteiten van de instelling in de afgelopen drie jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, functie in de regio, samenwerkingen en publieksbereik
 • Overzicht van het aantal betalende bezoekers in 2017 en 2018
 • Overzicht van de eigen inkomsten in 2018
 • Bewijs van registratie in het museumregister
 • Indicatie van gemiste en te missen inkomsten van het museum ten gevolge van de Covid-19 maatregelen van het kabinet en indien van toepassing een overzicht van het gebruik door het museum van de generieke maatregelen en de coulancemaatregelen van OCW en de andere overheden
 • Overzicht van de eigen reserves en de wijze waarop deze voor zover mogelijk zijn ingezet
 • Goedgekeurde jaarrekeningen van de jaren 2017 en 2018