Subsidie voor muziekauteurs in financiële nood

Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten, Achtergestelde leningen
Muziekauteurs die in financiële nood verkeren, kunnen een beroep doen op het Sociaal Fonds Buma. Ze sluiten een lening af of kunnen in het uiterste geval zelfs een schuldsanering, schenking of overbruggingsuitkering krijgen. Van belang is dat de geboden handreiking ook tot een structurele oplossing leidt.

Toepassing

  • Het bieden van hulp en bijstand in materiële en immateriële zin in de meest brede zin, aan de daarvoor in aanmerking komende deelnemers; 
  • het nakomen van bestaande verplichtingen ten behoeve van de daarvoor in aanmerking komende deelnemers ten aanzien van de jaargelden;
  • uitkeringen doen aan de daarvoor in aanmerking komende personen;
  • andere activiteiten te ontwikkelen die voor de sociale belangen van de deelnemers bevorderlijk zijn;
  • het oprichten van en/of het deelnemen in andere instellingen die de doelstellingen van de stichting nastreven.

Regelingen

Jaargelden
Het Sociaal Fonds Buma keert de jaargelden uit die tot 1 juli 1997 op grond van voormalige reglementen zijn toegekend.
Overlijdt een deelnemer met een jaargeldregeling dan wordt aan de partner een jaargeld toegekend

Bijzonder jaargeld
Het Sociaal Fonds Buma heeft de bevoegdheid een bijzonder jaargeld toe te kennen aan een deelnemer van de Vereniging Buma wegens bijzondere verdiensten op cultureel en/of sociaalartistiek gebied. Beroepsverenigingen, vertegenwoordigd in het bestuur van de Vereniging Buma hebben het recht leden van deze verenigingen – die tevens deelnemer van de Vereniging Buma moeten zijn – bij het bestuur voor een bijzonder jaargeld voor te dragen met een duidelijke motivatie. Bijzondere jaargelden worden voor een bepaalde termijn toegekend.

Aanvragen

Via bijgaande intakeformulier kun je een hulpaanvraag bij het Sociaal Fonds Buma indienen. 
Het ingevulde formulier kun je retour mailen aan: sfb@bumastemra.nl

Bij eventuele vragen kunt u bellen met: 023 – 799 78 22, of mailen met sfb@bumastemra.nl

Relevante links