Subsidie voor opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen

Subsidies, Fondsen, Borgen en garantiestellingen
Financiële ondersteuning van projecten en maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen. De financiële ondersteuning kan bestaan uit een gift, garantie of lening.

Toepassing

Ondersteuning van projecten en maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen. Speerpunten zijn het doorbreken van het sociaal isolement van ouderen en het versterken van de ontwikkeling van kwetsbare jeugdigen. 

Aandachtgebieden

Het fonds werkt met een aantal "aandachtsgebieden". Het is belangrijk dat je project voldoet aan een van de onderstaande aandachtsgebieden.

Ontwikkeling van kwetsbare jeugd
Bijdragen aan de positieve ontwikkeling van kwetsbare kinderen en jongeren, en ondersteuning bieden bij het opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Alleen projecten specifiek voor kinderen en jongeren uit achterstandssituaties komen in aanmerking.

Ouderenparticipatie en zelfredzaamheid
Het ondersteunen van ouderen in het behouden of het opnieuw verkrijgen van de regie over hun eigen leven in fysiek en mentaal opzicht. Bijzondere aandacht is er voor het bestrijden en doorbreken van eenzaamheid en het sociaal isolement onder (met name thuiswonende) ouderen.

Werkgebied

Rotterdam e.o.

Voorwaarden

  • Aanvragen worden ingediend door rechtspersonen zonder winstoogmerk (stichting, vereniging en kerkelijke instelling)
  • De aanvraag betreft een concreet project of programma
  • Het project past binnen de aandachtsgebieden die zijn vastgesteld
  • Het project heeft betrekking op onze doelgroepen woonachtig in Rotterdam (en directe omgeving);
  • Het project is vraaggericht en niet aanbodgestuurd;
  • Een aanvraag wordt ruim voor aanvang van het project ingediend.

Aanvragen

Via digitaal formulier op website van het fonds.
Eerst een "Quickscan" invoeren op de website van het fonds om te kijken of je voor ondersteuning in aanmerking komt (zie link).