Subsidie voor projecten kwetsbare mensen en armoedebestrijding, w.o. dak- en thuislozen en kansarme jeugd

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor kwetsbaren in de samenleving, en armoede bestrijding, met als aandachtsgebied dak- en thuislozen en kansarme jeugd. Kwetsbaren in de samenleving omvat een grotere groep, zo zou je bijvoorbeeld de uitgeprocedeerde asielzoekers ook kunnen kwalificeren als dak- en thuislozen. Ook is er subsidie mogelijk voor individuele noodhulp. De projecten vinden in principe plaats in de regio Zuidoost-Brabant of Curaçao, en bij hoge uitzondering elders. 

Toepassing

Financiële ondersteuning van nieuwe initiatieven op het gebied van maatschappelijke opvang, armoedebestrijding en educatie, opvang en preventie van kansarme jeugd in de regio Zuidoost-Brabant.

Daarnaast steunt het fonds projecten met een bredere doelstelling en bereik en kunnen maatschappelijke organisaties een beroep doen voor noodhulp aan particulieren via het Sociaal fonds.

De focus ligt op kwetsbaren in de samenleving, en armoede bestrijding, met als aandachtsgebied dak- en thuislozen en kansarme jeugd. Maar kwetsbaren in de samenleving omvat een grotere groep, zo zou je bijvoorbeeld de uitgeprocedeerde asielzoekers ook kunnen kwalificeren als dak- en thuislozen.

Het hoofdbestanddeel van de donaties bestaat uit projecten op het gebied van:

 • Maatschappelijke opvang
 • Educatie, opvang en preventie van kansarme jeugd
 • Bestrijding van armoede

Werkgebied

De projecten vinden in principe plaats in de regio Zuidoost-Brabant en bij hoge uitzondering elders. Rond 2000 zijn daar de voormalige Nederlandse Antillen, lees Curaçao, aan toegevoegd.

Doelgroep

Projecten

Professionele hulpverleners, sociaal-maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van een, bij voorkeur nieuw en vernieuwend, project dat gericht is op maatschappelijke opvang, educatie, opvang en preventie van kansarme jeugd en bestrijding van armoede.

Individuele hulp

Als het gaat om individuele noodhulp, kan alleen een professionele hulpverlener die verbonden is aan een organisatie voor maatschappelijk en/of welzijnswerk de aanvraag indienen  voor mensen die buiten hun schuld in de financiële problemen zijn geraakt.

Deze bijdragen zijn bedoeld voor het betalen van achterstanden op het gebied van huren, energie, ziektekostenverzekering, leefgeld, aanschaf van huisraad en kleding.

Voorwaarden

Projecten

 • Het gaat om een (nieuw) initiatief op het gebied van dak- en thuislozenopvang
 • Het project draagt bij aan de educatie, opvang en preventieve ondersteuning van kansarme jeugd
 • De aanvrager moet een rechtspersoon zijn met volledige rechtsbevoegdheid, in ieder geval een duidelijk aan te wijzen een aan te spreken entiteit
 • De bijdrage is bestemd voor investeringskosten, om tot een duurzame uitvoering te komen.
 • De aanvraag wordt bij voorkeur gedaan door de organisatie of rechtspersoon die het project zelf initieert
 • Het project moet een sociaal-maatschappelijk karakter hebben, waarbij het voorkomen van uitsluiting van kansarme groepen een pré is
 • De aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat het project redelijkerwijs niet of niet geheel uit eigen middelen gefinancierd kan worden
 • Het project moet een breed draagvlak hebben
 • De aanvragende organisatie moet over voldoende capaciteiten beschikken om het project op een verantwoorde wijze en met het oog op continuïteit uit te voeren
 • Samenwerking met andere fondsen is een pre

Individuele noodhulp

 • Bijdragen zijn bedoeld voor het betalen van achterstanden op het gebied van huren, energie, ziektekostenverzekering, leefgeld, aanschaf van huisraad en kleding
 • Uitsluitend voor mensen die buiten hun schuld in de financiële problemen zijn geraakt

Restrictie

In principe wordt geen bijdrage toegekend aan exploitatiekosten, tenzij het de exploitatiekosten in de opstartfase van een project betreffen. In dat geval geldt een maximum van 3 jaar.

Aanvragen

 • Aanvragen voor een project moeten via een officieel schriftelijk verzoek worden ingediend (zie onder). 
 • Aanvragen voor individuele noodhulp kunnen via een formulier worden ingediend (zie bijlagen).

Meesturen aanvraag project

 • Officieel schriftelijk verzoek via brief
 • Duidelijke omschrijving van het project
 • Plan van aanpak/projectplan
 • Kostenbegroting en dekkingsplan
 • Overzicht van andere fondsen die benaderd worden
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Kopie van de geldende statuten
 • Meest recente jaarrekening

Meesturen aanvraag individuele noodhulp

 • Aanvraag via aanvraagformulier (zie bijlagen)
 • Begeleidende brief
 • Beschrijving van de sociale achtergrond en de oorzaak van de problemen
 • Plan van aanpak/toekomstperspectief
 • Overzicht van andere fondsen die benaderd worden

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand