Subsidie voor projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg in Zwolle

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg voor jongeren tot 25 jaar. Je kunt hierbij denken aan subsidie voor speeltuinen, wijk- en buurtwerk, sport, muziek en theater, en onderwijs. Maar er is ook subsidie mogelijk voor gehandicaptenzorg, lichamelijke of geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en jeugdhulpverlening Het afgelopen boekjaar is er voor 208.262 euro aan subsidies verstrekt. Je kunt de subsidie gedurende meerdere aanvraagperioden per jaar online aanvragen.

Toepassing

Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten die zich richten op jeugdwerk en jongerenwerk voor jongeren tot en met 25 jaar.

Jeugdwerk
Onder jeugdwerk verstaat het verstrekkende fonds alle activiteiten en voorzieningen (zoals accommodaties) ten behoeve van jeugdigen, zoals speeltuinen, wijk- en buurtwerk, sport, muziek en theater, kerkelijk jeugdwerk en onderwijs.

Jeugdzorg
Onder jeugdzorg verstaat het verstrekkende fonds de zorg en/of hulpverlening aan jeugdigen zoals gehandicaptenzorg, lichamelijke of geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en jeugdhulpverlening.

Werkgebied

Zwolle e.o.

Voorwaarden

 • Bijdragen kunnen worden verleend ten behoeve van wezen en jeugdigen die in Zwolle wonen of verblijven.
 • Jeugdigen zijn personen van 0 t/m 25 jaar.
 • Verblijven in Zwolle houdt in dat dit een planmatig karakter heeft. Bijvoorbeeld een verblijf in het kader van onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg.
 • Onder Zwolle wordt verstaan het gebied van de burgerlijke gemeente Zwolle. Voor jeugdwerk of jeugdzorg geldt, dat activiteiten in principe op Zwols grondgebied plaatsvinden. Indien het activiteiten buiten Zwolle betreft, zal het bestuur de educatieve en/of vormende waarde voor deelnemende Zwollenaren beoordelen.
 • Onder jeugdwerk wordt verstaan alle activiteiten en voorzieningen (w.o. accommodaties) ten behoeve van jeugdigen op sociaal cultureel gebied w.o. speeltuinwerk, wijk - en buurtwerk, sport, muziek en zang, kerkelijk jeugd- werk en onderwijs.
 • Onder jeugdzorg wordt verstaan de zorg en/of hulpverlening aan jeugdigen zoals gehandicaptenzorg, lichamelijke of geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en jeugdhulpverlening.

Zie ook de bijlage met de richtlijnen.

Beoordelingscriteria
Het verstrekkende fonds zal je aanvraag in ieder geval op onderstaande punten beoordelen:

 • Karakter van het uit te voeren project
  • Algemeen belang/de maatschappelijke betekenis
  • Educatieve en/of vormende waarde
 • Kenmerken van de aanvrager
  • Financiële positie waarbij gelet wordt op zorgvuldig beheer van de beschikbare middelen
  • Financiële noodzaak voor een bijdrage
  • Bestedingsdoel (bijvoorbeeld producten of uitgaven die een directe relatie hebben met de deelnemers)

Restricties

 • Er wordt geen subsidie verstrekt voor structurele exploitatiekosten of personeelskosten of projecten die zijn bedoeld om inkomsten binnen te halen
 • Als aanschaffingen al zijn gedaan of activiteiten al zijn uitgevoerd, wordt ook geen bijdrage verstrekt

Subsidie

Een subsidie is eenmalig. Het bestuur kan echter besluiten een activiteit voor meerdere achtereenvolgende jaren te ondersteunen. Hiervoor geldt in beginsel een maximum van drie jaar.
Het afgelopen boekjaar is er voor 208.262 euro aan subsidies verstrekt.

Vaststellen subsidiebedrag
Het verstrekkende fonds let hierbij op de volgende punten:

 • Hoogte van de gevraagde bijdrage
 • Omvang van de totale kosten van de activiteit/het project
 • Dekkingsplan
 • Aantal en/of percentage deelnemende jongeren
 • Eigen bijdrage/inzet van de aanvrager
 • Mate van vrijwilligerswerk

Aanvragen subsidie

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • Projectplan
 • Statuten (verplicht bij eerste aanvraag)
 • Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (verplicht bij eerste aanvraag of indien de inschrijving sinds de vorige aanvraag is gewijzigd)
 • Gespecificeerde kostenopgave en/of offertes van het project (verplicht)
 • Financierings-/dekkingsplan (verplicht)
 • Meest recente balans en resultatenrekening (verplicht)
 • Financieel overzicht ouder-/schoolfonds (verplicht voor scholen)

Ook meesturen, indien beschikbaar

 • Begroting lopend jaar
 • Begroting komend jaar
 • Huur- of gebruikerscontract
 • Activiteitenplan/jaarverslag