Subsidie voor projecten op het gebied van zieken, bejaarden en alleenstaanden

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van zieken, bejaarden en alleenstaanden in de regio Zuid-Kennerland. Daarnaast is er max. 10% van het jaarbudget beschikbaar voor projecten in Nederland die gericht zijn op zieken/gehandicapten, weduwen en wezen, instandhouding gedachtengoed/erfgoed en (religie)-educatie. Ook is er max. 10% van het jaarbudget beschikbaar voor projecten en activiteiten in het buitenland. Interessant is dat het fonds ook meerjarige giften verstrekt. Per jaar is er ca. € 625.000 beschikbaar voor subsidies. De subsidie kan digitaal worden aangevraagd.

Toepassing

Het verstrekkende fonds maakt een verschil in giften binnen de regio, Nederland en het buitenland.

Regio Zuid-Kennemerland
Binnen deze regio verstrekt het fonds maximaal 70% van het jaarbudget.
In deze regio kunnen subsidies worden aangevraagd voor activiteit die gericht zijn op:

 • Armoedebestrijding
 • Zieken/gehandicapten
 • Weduwen/wezen
 • Kansarmen
 • Zingeving
 • Opvoeden
 • Bevorderen vrijwilligersnetwerken
 • Noodhulp
 • Instandhouding gedachtegoed/erfgoed
 • (Religie)-educatie
 • Randkerkelijke katholieken

Nederland
Binnen deze regio verstrekt het fonds maximaal 10% van het jaarbudget.
In Nederland worden projecten ondersteund die gericht zijn op:

 • Zieken/gehandicapten
 • Weduwen/wezen
 • Instandhouding gedachtegoed/erfgoed
 • (Religie)-educatie

Buitenland
In het buitenwordt verstrekt het fonds maximaal 10% van het jaarbudget.
In het buitenland worden projecten ondersteund die gericht zijn op:

 • weduwen/wezen
 • kansarmen
 • opvoeden
 • instandhouding gedachtegoed/erfgoed

Werkgebied

 • Regio Zuid-Kennemerland (min. 75% van het jaarbudget)
 • Nederland (min. 10% van het jaarbudget)
 • Buitenland (min. 10% van het jaarbudget)

Voorwaarden

Het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen moet gericht zijn op bovenstaande activiteiten en regio.

Aanvullende voorwaarden aanvragen Nederland

 • Prioriteit voor initiatieven die worden ingebracht via het Katholieke Fondsenoverleg
 • Steun aan diegenen die in de verdrukking zijn/dreigen te komen
 • Instandhouding religieus gedachtegoed/erfgoed (religie-)educatie

Aanvullende voorwaarden aanvragen buitenland

 • Weduwen, wezen, kansarmen
 • Mensen in nood, katholieke signatuur
 • Nadruk ligt op vaste relaties die herkenbaar zijn

Restricties

Onderstaande aanvragen komen niet voor financiële ondersteuning in aanmerking:

 • Individuele noden
 • Structurele exploitatiekosten
 • Projecten die een politieke of commercieel karakter beogen
 • Projecten die gericht zijn op zuiver wetenschappelijk onderzoek 
 • Projecten die in strijd zijn met christelijke levensbeschouwelijke beginselen of discriminatie bevorderen

Aanvragen

Bij voorkeur digitaal, bijvoorbeeld via e-mail.

Meesturen

 • Naam en gegevens van de organisatie
 • Contactpersoon
 • Doelstelling en beschrijving van de organisatie
 • Beschrijving van project/aanvraag:
 • Beoogd resultaat
 • Doelgroep
 • Werkgebied (territoriaal)
 • Fasering, deelprojecten (indien van toepassing)
 • Inzet van vrijwilligers en/of professionals
 • Planning en kostenraming 
 • Dekkingsplan incl. eigen middelen die worden ingezet voor het project
 • Gevraagd bedrag
 • Aangeschreven fondsen/toezeggingen
 • Evaluatie
 • Rapportage

Wanneer je (nog) onbekend bent bij het fonds moet je ook de onderstaande gegevens meesturen:

 • Gewaarmerkte statuten van de organisatie 
 • Uittreksel uit de Kamer van Koophandel (getekend en niet ouder dan één jaar)

Bij aanvragen om een éénmalige donatie van meer dan € 3.000 of meerjarige bijdragen ook meesturen:

 • Jaarrekening (balans & resultatenrekening) van de afgelopen twee boekjaren
 • Inhoudelijk jaarverslag
 • Exploitatiebegroting van het lopende/komende jaar

(Ook bovenstaande documenten zoveel mogelijk digitaal) 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand