Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en kleine ondernemingen

Subsidies
Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties zonder winstoogmerk en voor kleine ondernemingen voor activiteiten die bijdragen aan de economie, werken en leren, leefbaarheid of natuur en klimaat in de regio Groningen. Interessant is dat je als aanvrager niet per definitie gevestigd hoeft te zijn in de provincie Groningen. Je kunt de subsidie ook aanvragen als je kunt aantonen dat de beoogde effecten van de activiteiten ten goede komen aan de provincie Groningen. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om investeringen in wonen, werken en fysieke leefomgeving voor een hogere leefbaarheid. Maar het zou ook kunnen gaan om zaken als natuurbehoud of het aanleren van vaardigheden en competenties. De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 125.000 voor stichtingen, verenigingen, coöperaties zonder winstoogmerk. Voor kleinschalige ondernemingen bedraagt de subsidie maximaal € 15.000.

Toepassing

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan minimaal twee van de vier ambities van het programma: economie, werken en leren, leefbaarheid of natuur en klimaat.
Onderstaand

Werken en leren
Versterken van de sociaaleconomische positie en het opleidingsniveau van Groningers. Bij werken en leren gaat het ook om het ontwikkelen van vaardigheden, competenties, houding en gedrag.

Leefbaarheid
Een leefbaar en toekomstbestendig Groningen. Enerzijds gaat dit om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: veilig wonen en leven, nu en in de toekomst. Anderzijds bepalen ook gezondheid, geluk en welbevinden van de Groningers de leefbaarheid. Uitgangspunt is dat investeringen in wonen, werken en fysieke leefomgeving zorgen voor een hogere leefbaarheid.

Natuur en klimaat
Een aantrekkelijke leefomgeving, energietransitie en klimaatbestendigheid, op natuurbehoud en circulaire landbouw: een rijk landschap en een rijke natuur zijn van belang om perspectief voor Groningen en een goed vestigingsklimaat te bereiken.

Economie
Een toekomstbestendige economische groei, voor de provincie als geheel en voor iedere gemeente afzonderlijk. Daarnaast werken aan een ideaal vestigingsklimaat en kansrijke sectoren, waarin Groningen koploper blijft of wordt. Uitgangspunt is dat investeringen in kansrijke sectoren, innovatie, internationalisering en vestiging zorgen voor toename van de toegevoegde waarde.

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Stichtingen, verenigingen of coöperaties zonder winstoogmerk (met uitzondering van energiecoöperaties)
 • Kleinschalige ondernemingen.

Werkgebied

De aanvrager dient:

 • Gevestigd te zijn in de Provincie Groningen en hier activiteiten uitvoeren, óf
 • Kunnen onderbouwen dat de beoogde effecten van de activiteit neerkomen in de Provincie Groningen

Voorwaarden

 • De activiteit draagt bij aan minimaal twee van de vier ambities van Nationaal Programma Groningen, zoals bovenstaand omschreven (zie toepassing)
 • De activiteit heeft een positief effect in de lokale omgeving en heeft draagvlak
 • Voor ondernemingen geldt dat de activiteit tevens een lokale uniciteit moet zijn
 • De verwachte impact van de activiteit is in verhouding is met de gevraagde bijdrage

Restricties

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • Het een aanvraag betreft waarin subsidie wordt gevraagd voor een activiteit die al eerder is gefinancierd op grond van deze regeling
 • De subsidie wordt aangevraagd voor het aflossen van schulden

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 125.000 voor stichtingen, verenigingen, coöperaties zonder winstoogmerk.
Voor kleinschalige ondernemingen bedraagt de subsidie maximaal € 15.000.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie links).

Meesturen

 • Projectplan
 • Een Verklaring de-minimissteun, waaruit blijkt dat de aangevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk kan worden verleend zonder dat er sprake zal zijn van overtreding van de voorschriften van de De-minimisregelgeving
 • Begroting met bijbehorend dekkingsplan, waarin ook de cofinanciering inzichtelijk wordt gemaakt
 • Kleinschalige ondernemingen dienen, indien aanwezig, de meest recente jaarrekening mee te sturen