Subsidie voor theologische lectuur en het maken van een studiereis

Fondsen, Beurzen
Verlenen van financiële steun aan studenten die de Hervormde Godsdienst zijn toegedaan en zich voorbereiden op het ambt van predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk. Er kan subsidie worden aangevraagd voor theologische lectuur en het maken van een studiereis. De subsidie bedraagt maximaal € 200,-.

Doelgroep

Studenten, studerende aan de universiteiten van Leiden of Groningen, die de Hervormde Godsdienst zijn toegedaan, de Gereformeerde belijdenisgeschriften aanvaarden en zich voorbereiden op het bekleden van predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Subsidiabel

Theologische literatuur en het maken van een studiereis.

Subsidie

Maximaal € 250,-.

Aanvragen

Schriftelijk, voor aanvang van het nieuwe studiejaar.

Meesturen
Bewijs van toelating tot het afleggen van examens in de theologische faculteit van één der genoemde universiteiten.