Subsidie voor toneel, festivals, audio- en audiovisuele producties

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van beroepsorganisaties voor schrijvers, vertalers en bewerkers, het verstrekken van subsidie voor evenementen en projecten op het gebied van literatuur en drama en het verstrekken van individuele bijdragen voor professionele schrijvers, vertalers en bewerkers. Het fonds verleent ondersteuning in de vorm van garantiesubsidies.

Toepassing

Het bevorderen, ontwikkelen en gebruiken van Nederlandse literaire, literair-dramatische en muzikaal-dramatisch werken, bestaande uit Nederlandse teksten of daarop gebaseerd. 

Dit doet het fonds o.a. door het ondersteunen van sociale, culturele en educatieve doelen.

Sociale doelen
Subsidie voor voorzieningen die cruciaal zijn voor professionele auteurs als individu én beroepsgroep, zoals de beroepsverenigingen Auteursbond en NVJ, Stichting Rechtshulp Auteurs, het Contractenbureau en het P.C. Boutensfonds.

Culturele doelen
Subsidie voor honoraria van professionele auteurs en vertalers voor bijdragen aan projecten op het terrein van: literatuur en poëzie, toneel, hoorspel, opera (libretto) en (incidenteel) audiovisuele producties.
Verder steunt het fonds op deze terreinen evenementen, manifestaties, festivals en prijzen.

Educatieve doelen
De ondersteuning van beroepsopleidingen voor schrijvers en vertalers, schrijfonderwijs en voorlichting over auteursrecht. Voorbeelden van opleidingsinstellingen die het Lira Fonds tot nu heeft gesteund zijn: de Vertalersvakschool, de Paul van Vliet Academie, de Dag van het Literatuuronderwijs, de Schrijversvakschool.

Voorwaarden

  • De aanvrager moet een rechtspersoon zijn  
  • Bij individuele opdrachten moet het gaan om professionele auteurs
  • Het schrijfhonorarium bedraagt tenminste het minimum tarief
  • Opdrachten en projecten betreffen werk(en) in de Nederlandse taal
  • De projectbegroting moet sluitend zijn 
  • Alleen aanvragen voor eenmalige projectsubsidies komen in aanmerking
  • Een aanvraag betreft niet het afdekken van ondernemersrisico
  • Aanvragen voor scenario’s uitsluitend over literaire onderwerpen

Restricties

  • De aanvraag wordt niet gedaan door een landelijk gezelschap

Subsidie

Het fonds verleent ondersteuning in de vorm van garantiesubsidies, welke worden voldaan na overlegging van een eindafrekening van het voltooide project. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid een voorschot te ontvangen van maximaal 50% van het toegewezen subsidiebedrag. 

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Tip
Er zijn gedurende het jaar een aantal inleverdata voor subsidieaanvragen. Zorg éérst dat je aanvraag compleet is, en verstuur dan pas je aanvraag.

Relevante links