Subsidie vrouwen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten die het algemeen belang beogen en zich richten op de opheffing van de achterstelling van vrouwen. Ook projecten die voor derden worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door een koepelorganisatie, kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Je kunt maximaal driemaal in een periode van vijf jaar een subsidieaanvraag bij het fonds indienen. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Financieel ondersteunen van projecten gericht op sociaal-maatschappelijke en economische zelfstandigheid van vrouwen en meisjes, nu en in de toekomst door ongelijkheid te signaleren en op te heffen. De verstrekker is hierbij vooral geinteresseerd initiatieven die nieuwe werkgelegenheidskansen bieden.

Doelgroep

De aanvraag moet worden ingediend door een rechtspersoon (stichting, vereniging of kerkelijke instelling), waarbij een ANBI-status niet verplicht is, maar wel tot aanbeveling strekt.
Er wordt geen steun verstrekt aan natuurlijke personen (bijvoorbeeld geen studiebeurzen), ook niet indien dit door tussenkomst van rechtspersonen gebeurt.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

  • De aanvraag heeft betrekking op een project gericht op bovenstaande soort activiteiten
  • Je mag niet al met het project zijn gestart
  • De  aanvrager beschikt niet over een vrij, ongebonden eigen vermogen, waarmee het project ook gefinancierd kan worden, met andere woorden extra financiering is noodzakelijk  voor de realisatie van het project
  • Een aanvrager kan maximaal driemaal in een periode van vijf jaar een aanvraag bij het fonds indienen
  • Onder specifieke omstandigheden kunnen op het voorgaande, ter beoordeling van het bestuur van fonds, uitzonderingen worden gemaakt

Restricties

  • Bijdragen in de exploitatie (vaste lasten of overheadkosten) van een organisatie komen niet voor subsidiëring in aanmerking
  • Personeelskosten (zoals o.a. salarissen) van de eigen of van de overkoepelende organisatie, via wie het geld wordt besteed, voor de uitvoering van een project komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).