Subsidie winkels

Subsidies
Subsidie om winkelgebieden toekomstbestendiger te maken en aantrekkelijker voor het winkelend publiek. De subsidie is interessant voor detailhandelszaken in een winkelgebied, belangen- of brancheorganisaties, gemeenten en samenwerkingsverbanden binnen een winkelgebied, zoals bijvoorbeeld een winkeliersvereniging in een winkelgebied. De subsidie bedraagt per winkelgebied 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 24.999.

Toepassing

Subsidie om de winkelgebieden meer toekomstbestendig te maken en tevens meer aantrekkelijk voor bezoekers.

De subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten in een winkelgebied die betrekking hebben op:

 • Verbetering van de inrichting van de openbare ruimte
 • Presentatie, promotie of profilering van het winkelgebied
 • Vormgeven of verbeteren van samenwerking tussen ondernemingen die fysiek gevestigd zijn in het winkelgebied;
 • Bevordering van deskundigheid bij fysiek in het winkelgebied gevestigde ondernemingen en werknemers op het gebied van ondernemerschap, innovatie, strategie en bedrijfsvoering, via deelname aan een door een externe deskundige aangeboden opleidings-, begeleidings- of adviestraject.

Werkgebied

Provincie Friesland.

Voorwaarden

 • De aanvraag heeft betrekking op een van de bovenstaande activiteiten
 • De aanvrager is gevestigd in een van de 71 winkelgebieden waarop deze subsidie betrekking heeft. Deze winkelgebieden kun je terugvinden in bijgaande regeling (laatste pagina)
 • De aanvrager is fysiek gevestigd in het winkelgebied, of dient namens de aanvrager de aanvraag in (bijvoorbeeld wanneer het om een samenwerkingsverband gaat)
 • De aanvraag kan rekenen op breed draagvlak binnen het betreffende winkelgebied;

 • De activiteit levert een bijdrage aan de doelstellingen van de Friese Retailaanpak 2018-2020 en sluit aan bij de SWOT-analyse van het betreffende winkelgebied

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • De aanvrager niet valt binnen de doelgroep van de regeling, of voldoet niet aan de voorwaarden zoals boven omschreven
 • Er gegronde reden bestaat dat de activiteit in financiële, organisatorische, technische of planologische zin niet haalbaar is
 • Voor dezelfde activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds eerder een subsidie door de verstrekker of een andere instantie is verstrekt
 • Er aan hetzelfde winkelgebied waarin de activiteit wordt uitgevoerd reeds eerder op grond van deze regeling subsidie is verstrekt
 • Een aanvraag wordt ontvangen buiten de aanvraagperiode

Subsidie

De subsidie bedraagt per winkelgebied 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 24.999.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.
Je kunt het aanvraagformulier vervolgens per post opsturen.