Subsidies en fondsen voor Landbouw, visserij en platteland

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vroege fase, grote ideeën en gedurfde visies op wereldwijde uitdagingen

  Internationale subsidies tussen $ 2.500 en $ 15.000 voor vroege fase ideeën of projecten die wereldwijde uitdagingen aanpakken, ongeacht de locatie van de aanvrager. Deze regeling richt zich op...

 • Subsidies

  Subsidie voor agrariërs ter verbetering van water- en bodemkwaliteit

  Deze subsidieregeling heeft als doel om agrariërs te stimuleren bovenwettelijke maatregelen te treffen die een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem. De maatregelen zijn gericht op...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleine boeren en duurzame landbouw

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op een of meer kleine boeren. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor organisaties en projecten gericht op innovatie of educatie in duurzame landbouw...

 • Subsidies

  Subsidie voor vernieuwde projecten gericht op leefbaarheid en bevorderen werkgelegenheid

  Subsidie voor projecten die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap. De projecten moeten de leefbaarfeid of werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de...

 • Subsidies

  Subsidie voor kennisontwikkeling bodem en water

  De subsidie is bedoeld om samenwerkingsverbanden tussen landbouwondernemingen en waterschappen te ondersteunen bij activiteiten gericht op voorlichting, kennisdeling en kennisontwikkeling met...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van natuur en klimaat, medemenselijkheid en publiek belang

  Financiële ondersteuning voor praktische, innovatieve en schaalbare maatschappelijke initiatieven, in Nederland en daarbuiten. Initiatieven dienen te vallen binnen de drie thema´s van het fonds...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor bescherming en verbetering van het fysieke en natuurlijke milieu, in het bijzonder de oceanen en zeeën

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op het behoud, bescherming en verbetering van het fysieke en natuurlijke milieu, in het bijzonder de oceanen en zeeën. De subsidie kan worden aangevraagd...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzaamheid

  Het verstrekkende fonds wil bijdragen aan de bloei en levenskracht van mens en aarde en verstrekt daarom subsidie voor projecten die bijdragen aan natuurinclusieve landbouw, verbetering van de bodem...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kansen voor jongeren, biodiversiteit en duurzaamheid

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op het vergroten van de maatschappelijke kansen van jongeren en jongvolwassenen door het bevorderen van hun ontwikkeling door middel van (financiële) educatie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor landbouw in ontwikkelingslanden

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de landbouw in ontwikkelingslanden en het ter beschikking stellen van fondsen voor studenten uit ontwikkelingslanden voor het vergaren van...

 • Subsidies

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en kleine ondernemingen

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties zonder winstoogmerk en voor kleine ondernemingen voor activiteiten die bijdragen aan de economie, werken en leren, leefbaarheid of natuur en...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Financieringen en kredieten,
  Borgen en garantiestellingen

  Subsidie voor groene, sociale en creatieve projecten

  Subsidie voor organisaties en projecten die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken waarin de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is, iedereen kan kan meedoen, waar...

 • Fondsen,
  Financiering en kredieten,
  Financieringen en kredieten,
  Private equity en Venture Capital

  Financiering gezonde voeding en duurzame energietransitie

  Financiering van schaalbare bedrijven met een bewezen product, dienst of oplossing op het gebied van gezonde voeding en een duurzame energietransitie. Het fonds investeert in de hele voedingsketen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die werken aan een duurzame, gezonde en rechtvaardige maatschappij

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten in Nederland die werken aan een duurzame, gezonde en rechtvaardige maatschappij. Het fonds is actief op drie werkterreinen: voedsel, energie en...

 • Subsidies

  Subsidie Natura-2000 gebieden

  Subsidie voor het treffen van natuurherstelmaatregelen in Natura-2000 gebieden, specifieke natuurterreinen die grenzen aan de Natura 2000-gebieden en gebieden buiten de Natura-2000 gebieden voor zover...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van maximaal €...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale projecten en projecten op het gebied van milieu

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten gericht op het verminderen van de (sociale) ongelijkheid in de wereld. De focus van de verstrekker richt zich op kritieke sociale kwesties en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzame voedselsystemen en gemarginaliseerde boeren

  Fonds gericht op het voorkomen en verlichten van honger door middel van landbouwontwikkeling en het financieel ondersteunen van impactvolle programma's die helpen onze gestaag groeiende wereld...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek op het gebied van ecologische landbouw en de biologische geneeskunde

  Financiële ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van biologische en biodynamische voedselproductie of andere methoden die dit doel bevorderen. Ook verstrekt het fonds financiële...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten rondom moderne slavernij en kinderarbeid en het verbeteren van de toegang tot onderwijs in West-Afrika

  Subsidie voor projecten die een einde maken aan de slavernij en kinderarbeid in de cacaoketen. Het kan hierbij gaan om projecten die zich richten op het vergroten van bewustzijn, maar ook om projecten...

 • Financieringen en kredieten,
  Private equity en Venture Capital

  Financiering van scheepvaart en scheepsbouw, energiediensten, technologie en media, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en vastgoed

  Wereldwijd opererend investeringsgroep met kantoren in Nederland, Zwitserland, Verenigde Staten en Curaçao. Het fonds verstrekt financiering aan sectoren zoals scheepvaart en scheepsbouw...

 • Subsidies

  Subsidie biodiversiteit, schoon water, schone lucht en een vruchtbare bodem

  Subsidie voor het versterken van de biodiversiteit in het werkgebied van de verstrekker door het aanleggen van landschapselementen zoals natuurvriendelijke oevers, bosjes, bomenrijen, knotwilgen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten duurzame mode, sociale gelijkheid, duurzaam bouwen en klimaatverandering

  Het fonds wil de mode-industrie en de gebouwde omgeving op duurzame wijze transformeren en verstrekt daarom op internationale schaal subsidie aan projecten die hieraan bijdragen. Zo zijn er...

 • Subsidies

  Subsidie voor duurzame ontwikkeling

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich willen inzetten voor de "Global Goals for Sustainable Development", zoals vastgesteld voor de Verenigde Naties. Deze zeventien doelen dienen als kader...

 • Sponsoring

  Sponsoring festivals en evenementen Noord-Holland

  Sponsoring van grotere publieksevenementen die een bovenregionale uitstraling en een grote zichtbaarheid hebben. De sponsor kiest voor een mix van grote, middelgrote en kansrijke kwalitatief...