50 Subsidies voor kansarme jongeren

Ook kansarme jongeren verdienen toekomstpersectief. Gelukkig zijn er 50 subsidies en fondsen voor organisaties en projecten gericht op kansarme jongeren. We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

The Boss

Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten op het gebied van kansarme jongeren, zwerfkinderen en oorlogskinderen.

Struan Foundation

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten die niet in aanmerking komen voor overheidssubsidie en die bijdragen aan een wereld waarin mensen in sociale cohesie met elkaar en hun omgeving leven.

Brook Foundation

Subsidie voor organisaties en projecten gericht op natuur en natuurbehoud, kinderen en cultuur. Voorbeelden hiervan zijn mensenrechtenorganisaties, milieuorganisaties, organisaties die het welzijn van kinderen bevorderen en culturele instellingen. Nadruk ligt op die organisaties en projecten die een goed trackrecord hebben laten zien, vooruitstrevend zijn, en uitzonderlijke kwaliteit hebben bewezen.

Utopa

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kinderen en jongeren, kansarmen en mensen met een handicap, emancipatie, arbeidsfilosofie, vakmanschap. archeologie en geschiedenis, monumenten. beeldhouwkunst, orgelmuziek. biologie en landschappen.

Porticus Nederland

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, samenleving, geloof en zorg. De omvang van de schenkingen varieert van een paar honderd euro tot grotere bedragen.

Subsidieregeling Kansen voor alle kinderen 2017

Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het bestrijden van armoede onder kinderen. De gesubsidieerde projecten moeten kinderen die in armoede leven in staat stellen mee te doen op het gebied van sport, cultuur, school of sociale activiteiten. Subsidie kan worden aangevraagd door maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of partijen in de jeugdzorg.

Salomons Hulpfonds

Financiële ondersteuning gericht op gebrekkige en hulpbehoevende mensen en/of het verschaffen van financiële hulp aan instellingen met een dergelijk doel.

Puck Berhag

Financieel ondersteunen van in Oost-Nederland en/of Nedersaksen gevestigde charitatieve of het algemeen nut beogende instellingen. Ook particulieren komen voor steun in aanmerking, zover zij lijden aan bijzondere ziekten. In het bijzonder ondersteuning zorg voor jonge mensen met een bijzondere ziekte of handicap.

Evangelisch Luthers Fonds Coelombie

Financiële ondersteuning van werkgelegenheids- en andere projecten, zodat werkgelegenheid gecreëerd wordt ter bestrijding van werkloosheid en armoede. Ook projecten die hier zijdelings mee te maken hebben kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen.
Focus ligt op het ondersteunen van projecten voor kansarme jongeren en armoede in het algemeen.

Care For All

Financiële ondersteuning van wereldwijde initiatieven op het gebied van dieren, kansarmen, kinderen en ziektes.

Eviont Foundation

Financiële ondersteuning van projecten of doelen die bijdragen aan de groei en ontwikkeling van jonge mensen en/of een duurzame ontwikkeling van de aarde. 

Kansenfonds Fryslan

Subsidie om mensen die in de provincie Friesland kansarm zijn optimaal mogelijk deel te laten nemen aan de Friese samenleving, door het op de langere termijn versterken en bevorderen van de Friese sociale infrastructuur. 

De Westberg

Financiële ondersteuning van kansarmen in de samenleving, bevorderen van onderwijs in ontwikkelingslanden en ondersteuning van projecten gericht op o.a. seksuele- en voortplantingsgezondheid, bevorderen van het begrip van het onderlinge verband tussen bevolking, gezondheid en welzijn, consumptie het duurzame ontwikkeling, bevorderen van de gelijkheid tussen beide seksen, bevorderen van een recht op anticonceptie en het bevorderen van natuur- en milieubehoud.

Ad Futurum

Financiële ondersteuning van projecten gericht op mensen in een kansarme situatie, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden. Daarnaast richt het fonds zich op het bevorderen van sociale cohesie tussen kinderen en volwassenen van verschillende culturen en cultuurbehoud in Nederland.

OTTO Foundation

Individuele hulp en financiële ondersteuning van (maatschappelijke) organisaties die zich met armoedebestrijding bezig houden.

Katta Fonds

Subsidie voor vernieuwende activiteiten voor jongeren van 16 tot 26 jaar. Er kunnen aanvragen worden ingediend tot maximaal € 2.500 per activiteit.

Johan Stekelenburg Stichting

Subsidie voor projecten gericht op kansarme kinderen tot 13 jaar.  Aanvragen zijn mogelijk van privé personen, maar ook uit "professionele hoek".

Stichting Overal

Financiële ondersteuning van mensen in onderdrukte en kansarme posities: mensen zonder betaalde baan, bevrijdingsbewegingen, vrouwen in ontwikkelingslanden, vluchtelingen etc. Wel ondersteuning in Derde wereld als ook in Nederland. Jaarlijks is er ca. € 50.000 beschikbaar.

Armoedefonds

Financiële ondersteuning van plaatselijke organisaties en projecten die zich bezig houden met directe armoedebestrijding. Aanvragen bedragen minimaal €250 en maximaal €5.000.

SAMEN Werkt!

Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten gericht op het verkleinen de arbeidsreïntegratie van jongeren met een afstand van de arbeidsmarkt. Iedere gecertificeerde organisatie die middels een leerwerkomgeving plaats biedt aan jongeren die verder van de samenleving staan kan een aanvraag indienen.

Wilhelmina Bernarda Fonds

Subsidie voor personen aan de onderkant van de samenleving en het ondersteunen van organisaties die zich richten op deze doelgroepen. Het fonds heeft regionale voorkeuren.

BLADT Charity

Financiële ondersteuning voor goede doelen en projecten gericht op groepen mensen die bijzondere hulp of aandacht nodig hebben op het raakvlak van gezondheid en welzijn.

A&P Charitas

Financiële ondersteuning van kleinschalige en aansprekende projecten gericht op kansarme medemensen in nood.

Annetje van Puijenbroek Stichting

Financiële ondersteuning van individuen en kleinere organisaties, projecten en initiatieven, met name op het gebied van mens, natuur en maatschappij. 

Anna Muntz Stichting

Het financieel ondersteunen van charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen die tot doel hebben om de belangen van minder bedeelden te behartigen. Projecten kunnen in Nederland of in het buitenland actief zijn.

Sylvia Toth Charity Stichting

Het financieel ondersteunen van levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder projecten gericht op verbetering van het lot van zieke en kansarme kinderen.

Marthe van Rijswijck Foundation

Financiële ondersteuning van projecten gericht op duurzame (ontwikkelings)hulp aan kansarme kinderen in Nederland en het buitenland. Projecten over de hele wereld in aanmerking komen in aanmerking voor ondersteuning.

Stichting Duescotte

Financiële ondersteuning van jongeren die zich verder willen ontplooien maar daar door de omstandigheden niet de middelen voor hebben.

Kansfonds

Subsidie voor kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken zodat ze niet buitengesloten raken. Bijdragen variëren van € 1.000 tot zo’n € 250.000, afhankelijk van de grootte van het project. 

Stichting RCOAK

Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Vrijwilligers-, welzijns-, culturele organisaties, zorgaanbieders, burgerinitiatieven, buurtverenigingen e.d. kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van een project.

Rotarkids Fonds

Financiële ondersteuning van organisaties en personen gericht op kansarme kinderen en jongeren in Amsterdam en omgeving tot een leeftijd van 25 jaar.

R.K. Weldadig Fonds - A.A.C. Lehmann Fonds

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van maatschappelijk werk, jeugdwerk en ouderenwerk. Hierbij richt men zich met name op "mensen in de knel" buiten hun eigen schuld.

Leergeld Nederland

Financiële ondersteuning van gezinnen met kinderen van 4 tot 18 met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging.

Mundo Crastino Meliori

Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting.

Stichting Medemens

Subsidie gericht op het ondersteunen van projecten gericht op kansarme kinderen ter verbetering van hun huidige dan wel toekomstige positie in de maatschappij. Het fonds richt zich vooral op de verbetering van sociale en familiale omstandigheden waarin het hulpbehoevende kind zich bevindt.

Liduina Fonds

Financiële ondersteuning van organisaties die zich inspannen voor de deelname van kwetsbare of achtergstelde mensen aan de samenleving. Het fonds richt zich op de regio Den-Haag. De komende jaren ligt de focus van het Liduina Fonds op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis. 

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA)

Verleent hulp aan mensen in een financiële noodsituatie waarbij een voorliggende voorziening niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar is. Aanvragen moeten worden gedaan door dienstverleners en hulpverleners.

Maria Emalia Dorrepaal

Verleent financiële steun aan herstellenden om hen weer geheel geschikt te maken voor het gewone dagelijkse leven. Tevens verleent het fonds steun aan rechtspersonen welke een algemeen maatschappelijk belang beogen.

De Verre Bergen

Subsidie voor projecten waarvan Rotterdam of de Rotterdammers beter worden. Projecten moeten vernieuwend en schaalbaar zijn en gericht op de lange termijn.

Van Ravesteyn Fonds

Financiële ondersteuning voor maatschappelijke en culturele organisaties uit Leidschendam en Stompwijk, die een activiteit willen organiseren of een ander initiatief hebben dat ten goede komt aan de inwoners. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor individuele noden.

Stichting Paulien

Financieel ondersteunen van mensen en projecten gericht op mensen in knelsituaties, ontwikkeling van talenten van kansarme kinderen, kleinschalige projecten ter versterking van natuur en landschap en ondersteuning van kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein.

Rudie Zwols Fonds (R.Z.F.)

Financieel ondersteunen van kansarme jongeren tot achttien jaar in de gemeente Coevorden.

Hulp na Onderzoek

Subsidie voor maatschappelijke projecten aan instellingen op het gebied van o.a. jeugd-, ouderen- en gezondheidszorg, aan welzijnsinstellingen, buurthuizen, werkgelegenheids- en integratieprojecten, mentorprojecten en huiswerkbegeleidingsprojecten voor kansarme jongeren.

Stichting Elisabeth Weeshuis

Het financieel ondersteunen van instellingen en projecten gericht op de minder bedeelden. Projecten gericht op jongeren komen daar het eerste voor in aanmerking.

Stichting Boschuysen

Subsidie voor op jongeren gerichte projecten en aan jonge mensen die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben.

RDO Balije van Utrecht

Hulp aan mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, dak- en thuislozen, kansarme jongeren, verslaafden, etc. Financiële steun wordt geboden aan personen binnen onze doelgroep en aan projecten op maatschappelijk gebied. 

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Maatschappelijke organisaties die zich direct inzetten voor kinderen en jongeren in probleemsituaties kunnen een subsidieaanvraag indienen. 

Muller Cohen Fonds

Subsidie voor projecten voor kansarme jongeren die een positieve wending aan hun leven willen geven.

Katholieke Stichting Jongerenbelangen (KSJB)

De Katholieke Stichting Jongerenbelangen (KSJB) geeft geld aan vernieuwende activiteiten voor jeugd en jongeren die door omstandigheden van persoonlijke aard in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

  • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
  • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
  • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
  • Handige dossiers helpen je op weg
  • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
  • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
  • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand