Vijf opvallende subsidies en fondsen voor ouderen

Er zijn honderden subsidies en fondsen beschikbaar voor instellingen en projecten op het gebied van ouderen. In dit artikel aandacht voor vijf opvallende subsidiemogelijkheden. Over de kwaliteit van het leven, mobiliteitarmoede, regie over je eigen leven en het langer thuiswonen met slimme technologie. Daarnaast geven we je een lijstje met meer dan 70 andere subsidies en fondsen gericht op ouderen.

Kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen

Er zijn in Nederland een aantal fondsen die zich specifiek richten op de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Kernbegrippen bij deze fondsen zijn vaak zingeving, waardigheid, autonomie en welbevinden.

Omdat "kwaliteit van leven" en "kwetsbaarheid" in zekere zin betrekking heeft op alle ouderen zijn dit vrij breed toepasbare fondsen wanneer het gaat om projecten voor ouderen.

Een voorbeeld van een dergelijk fonds, gericht op het ondersteunen van initiatieven die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen is dit fonds.  De programma's "ouderen" en "sociale zorg" van dit fonds staan het hele jaar door open voor aanvragen. Aardig detail: het afgelopen boekjaar is er voor bijna 3 miljoen euro aan subsidies verstrekt door dit fonds.

Mobiliteitsarmoede onder ouderen oplossen met digitale technologie

Door beperking van de mobiliteit worden ouderen steeds beperkter en afhankelijker, en dreigt isolement en eenzaamheid. Door het bestrijden van deze zogeheten "mobiliteitsarmoede" wordt het sociaal isolement van ouderen verkleind.

Een verfrissend initiatief op dit gebied is een nieuw fonds dat zich richt op het financieel ondersteunen van initiatieven die de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen zoals ouderen helpt te verbeteren met behulp van slimme technologie.

Bij dit fonds kun je dan ook een subsidieaanvraag indienen voor projecten en initiatieven die de fysieke mobiliteit van o.a. ouderen helpt te verbeteren, mede door het gebruik of het toepassen van digitale middelen, zoals apps en slimme technologie.

Regie van ouderen over hun eigen leven

Een andere waardevolle subsidiemogelijkheid richt zich op het ondersteunen van ouderen in het behouden of het opnieuw verkrijgen van de regie over hun eigen leven in fysiek en mentaal opzicht. Bijzondere aandacht is er voor het bestrijden en doorbreken van eenzaamheid en het sociaal isolement onder (met name thuiswonende) ouderen.

Langer zelfstanding thuiswonen van ouderen met behulp van slimme technologie

Waardevol is ook de subsidie om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen met behulp van slimme technologie.

De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van aanbieder(s) van zorg of ondersteuning en inkoper hiervan, waarbij de aanvraag gericht moet zijn op het samenwerken aan het opschalen én borgen van e-health. De subsidie bedraagt maximaal 750.000 euro.

Ouderenprojecten in de opstartfase

Het opstarten van projecten voor ouderen kan soms lastig zijn. Toch zijn er ook fondsen die een zekere voorkeur hebben voor ouderenprojecten in de opstartfase.

Bij het aanvragen van subsidie in de opstartfase van een project hoeft het overigens lang niet altijd om beperkte aanvragen te gaan. Bovenstaande fonds verstrekte bijvoorbeeld subsidie voor appartementen voor ouderen en een centrum voor vereenzaamde ouderen.

Andere subsidies en fondsen voor ouderen

Wist je dat instellingen en projecten gericht op ouderen in veel gevallen ook gebruik kunnen maken van subsidies en fondsen ter algemeen nut?

Daarnaast onderstaand een actueel overzicht van subsidies en fondsen die zich mede richten op instellingen en projecten voor ouderen.

 • Subsidie weerbaarheid jong en oud, gezonde voeding en sociale netwerken

  Subsidie voor activiteiten die de weerbaarheid van jong en oud bevorderen, competenties bieden om met de uitdagingen van het leven om te gaan en gezond leven bevorderen. Het kan hierbij gaan om...

 • Subsidie voor sociaal, medisch en maatschappelijk werk

  Het financieel ondersteunen van sociaal, medisch en maatschappelijk werk, waaronder kerkelijk werk. Het afgelopen jaar werd voor een totaalbedrag van 220.000 geschonken aan 37 instellingen....

 • Subsidie voor initiatieven, innovatie en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en volksgezondheid, Noord Nederland

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan een structurele verbetering van de kwaliteit van de zorg en kwaliteit van leven voor inwoners van primair Noord-Nederland, met een focus op vitaliteit of...

 • Subsidie voor nationale en internationale projecten op het gebied van onderwijs, zorg, maatschappij en ontwikkelingswerk

  Subsidie voor projecten over de hele wereld. In Nederland is er subsidie beschikbaar voor projecten binnen de gezondheidzorg, het onderwijs en de samenleving. In het buitenlands richt het fonds...

 • Subsidie voor projecten gericht op kwetsbare ouderen

  Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van een breed scala aan projecten, die zich primair richten op het welbevinden van kwetsbare ouderen. Het afgelopen jaar waren er 231 aanvragen...

 • Toon meer resultaten