Betrokken financier voor projecten op het gebied van zorg en welzijn

Een betrokken financier die zich richt op het ondersteunen van projecten op het gebied van gezondheidszorg en welzijn voor kwetsbare mensen, en haar expertise graag wil inzetten om meer impact te realiseren, bijvoorbeeld door inhoudelijke advisering of samenwerking met andere projecten. Het fonds zoekt organisaties of initiatiefnemers die op hun eigen manier hét verschil willen maken en wil hierbij in brede zin een bijdrage leveren aan welzijn en gezondheid van de meest kwetsbare mensen, onder andere door financiering van medische voorzieningen, sanitaire – en drinkwatervoorzieningen en wetenschappelijk onderzoek. 

Hiervoor kun je subsidie aanvragen

Het verstrekkende fonds richt zich o.a. op het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van gezondheidszorg en welzijn voor kwetsbare mensen, waarbij het fonds o.a. subsidie verstrekt voor onderstaande activiteiten.

Medisch onderzoek in Nederland
Medisch onderzoek, waaronder aan kanker gerelateerde onderzoeksprojecten.

Medisch onderzoek en zorg in ontwikkelingslanden
Research op medisch gebied, alsmede geneeskundige- en sociaal-medische zorg.

Sanitaire- en drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden
Projecten met betrekking tot sanitaire- en drinkwatervoorzieningen (“potten en putten”).

Exploitatiekosten in ontwikkelingslanden
Exploitatiekosten ten behoeve van voorzieningen in gezondheidszorg, één en ander zowel klein- als grootschalig, doch in principe niet zijnde ‘bricks & mortar” en exploitatiekosten ten behoeve van voorzieningen op het gebied van educatie en voedsel.

Dit is belangrijk voor het fonds

Het fonds heeft een aantal punten geformuleerd die belangrijk zijn wanneer je een subsidieaanvraag gaat indienen. We hebben ze onderstaand voor je op een rijtje gezet.

 • Heeft je projectaanvraag raakvlakken met de doelstelling van het fonds? 
 • In hoeverre klopt je begroting en is het voorstel financieel duurzaam?
 • Zijn er ook nog andere financiers betrokken bij het project en zijn er plannen om andere financiers aan bord te krijgen?
 • In hoeverre is er binnen je organisatie voldoende leidersschap om plan daadwerkelijk tot een succes te maken?
 • Kan het fonds bij je project een vliegwielfunctie vervullen en met haar financiële bijdrage iets in beweging zetten dat zonder onze ondersteuning niet van de grond zou komen?
 • Hoe beoordeelt het fonds de verwachte impact van het initiatief en haar investering (zonder in de valkuil van de meetbaarheids-illusie te vallen)

Aanvragen

Klik hier voor meer informatie of het direct aanmaken van een projectaanvraag.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

 • Financiering innovatieve bedrijven en spin-offs en starters, waaronder op het gebied van biotechnologie

  Financieel ondersteunen van spin-offs en starters in Noord Nederland, waaronder op het gebied van biotechnologie. Daarnaast richt het fonds zich op het financieel ondersteunen van reguliere...

 • Financiering ontwikkeling nieuwe medicijnen, biomarkers en diagnostiek

  Financiering van academische concepten en innovatieve ideeën van farma- en biotech-bedrijven op het gebied van nieuwe medicijnen, medicijnafgiftetechnologieën, biomarkers of diagnostiek gericht op...

 • Subsidie voor lokale of regionale projecten tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

  Subsidie voor lokale of regionale projecten die een structurele bijdrage leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De projecten moeten bijdragen aan een versnelling,...

 • Subsidie bestrijden van armoede onder kinderen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het bestrijden van armoede onder kinderen. De gesubsidieerde projecten moeten kinderen die in armoede leven in staat stellen mee te doen op het...

 • Subsidie kinderen

  Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten gericht op ondersteuning van kwetsbare kinderen in de basisschool leeftijd in de eigen woon- en leefomgeving. Belangrijk hierbij is dat het project...

 • Toon meer resultaten