Interessante subsidie met groot budget voor bedrijven en non-profits verlengd

Een superleuke subsidie! Als bedrijf of non-profit instelling kun je meehelpen met het oplossen van een brede schakering aan maatschappelijke vraagstukken in de stad Rotterdam. Hierbij valt vooral op dat de subsidiebedragen zeer relevant zijn, met maximaal 100.000 euro per project. Daarnaast is het interessant dat je als aanvragende rechtspersoon in heel Nederland gevestigd kunt zijn, zolang het project maar betrekking heeft op Rotterdam. Verder zijn de onderwerpen waar je een projectsubsidie voor kunt aanvragen erg breed en interessant: van oplossingen voor de energietransitie en de groei van de stad tot gelijke kansen voor iedereen. Door de coronacrisis is de uiterste datum om een subsidieaanvraag verlengd naar 20 juni a.s. Dit stelt jou in staat om te werken aan een goede subsidieaanvraag!

Vernieuwende initiatieven met een maatschappelijke bijdrage voor Rotterdam

Je kunt als bedrijf of non-profit instelling subsidie aanvragen voor vernieuwende initiatieven die een oplossing bieden voor maatschappelijke vraagstuken in Rotterdam op het gebied van met name de energietransitie en de groei van de stad, de kansen die de nieuwe economie kan bieden voor de stad, oplossingen die er voor zorgen dat de stad gelijke kansen kam bieden voor iedereen, hoe de stad aantrekkelijk is het houden op het gebied an toerisme en stadscultuur en hoe iedereen op een veilige manier met elkaar kan samenleven binnen een stad.

Deze subsidieregeling is trouwens opvallend genoeg ook van toepassing op activiteiten die niet vallen in een van de bovenstaande thema’s, maar wel vernieuwend zijn en een maatschappelijke bijdrage hebben voor Rotterdam.

Energietransitie
Hoe zorgen we dat Rotterdammers over willen en kunnen stappen naar hernieuwbare energie thuis en onderweg? Maar ook; hoe zorgen we dat de energietransitie betaalbaar en haalbaar is voor iedereen?

Groei van de stad Rotterdam
Rotterdam groeit. Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot de stedelijke dynamiek van Rotterdam. De ruimte die in de stad beschikbaar is wordt minder. Hierdoor moet slimmer worden omgegaan met de beperkte ruimte die er binnen de stad is.

Nieuwe economie
Hoe verdienen Rotterdammers in de toekomst hun inkomen? Die vraag is belangrijk nu de economie snel verandert. Er wordt steeds meer ‘digitaal’ gewerkt. Ook worden meer schonere grondstoffen gebruikt met minder afval waarbij meer onderdelen van producten worden opnieuw gebruikt. De verstrekker stelt subsidie beschikbaar voor initiatieven die helpen om nieuwe manieren te vinden.

Gelijke kansen
Gelijke kansen voor iedere Rotterdammer voor werk, goed onderwijs, minder armoede en sport. Zorgen, geldproblemen, werkloosheid, laaggeletterdheid en woonomgeving zijn van invloed op hoe je je voelt én op het maken van keuzes. Voor Gelijke Kansen zoekt de subsidieverstrekker innovatieve, structurele en verfrissende handelswijzen die bijdragen aan oplossingen voor armoede, schulden, werk, jeugd, sport, onderwijs of gezondheid.

Toerisme en stadscultuur
Er komen steeds meer mensen wonen, werken, sporten en recreëren in Rotterdam. Hoe zetten we dit om in kansen zodat we de stad nu en in de toekomst aantrekkelijk houden voor bewoners en bezoekers en we kunnen bijdragen aan de Rotterdamse quality of life? De maatschappelijke bijdrage van een initiatief voor het thema Toerisme en stadscultuur wordt beoordeeld aan de mate waarin de ontwerp en cultuursector een innovatiemotor is voor andere domeinen of de identiteit van de stad wordt versterkt voor bewoners of bezoekers.

Samenleven
Samenleven gaat over vitale Rotterdammers die zich veilig, welkom en thuis voelen in de stad. We verwelkomen initiatieven die Rotterdammers uitnodigen om te sporten, spelen, bewegen, recreëren, of elkaar te ontmoeten in de openbare buitenruimte. En ook vernieuwende initiatieven die veiligheidsissues aanpakken zijn welkom

Je hoeft als aanvrager niet in Rotterdam gevestigd te zijn

Het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen moet betrekking hebben op Rotterdam, maar het interessante is dat je als aanvrager niet perse in Rotterdam gevestigd hoeft te zijn. In de subsidiereglementen staat namelijk specifiek vermeldt dat de aanvraag voor een subsidie kan worden ingediend door een rechtspersoon die blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland is gevestigd. Elk bedrijf, non-profit instelling of onderzoeksinstelling kun dus een subsidieaanvraag indienen, óók als je niet in Rotterdam gevestigd bent.

Hierop is één uitzondering. Als je de aanvraag wilt indienen als privé persoon moet je meerderjarig zijn en opgenomen zijn in de Basisregistratie Personen in Rotterdam. De meeste aanvragen zullen echter ingediend worden door rechtspersonen, waardoor dit niet zal spelen.

Zo zorg je ervoor dat je aanvraag niet wordt afgewezen

Het laatste dat je wilt is dat de subsidieaanvraag waar je zo hard aan hebt gewerkt worden afgewezen.
We geven je daarom een lijstje met punten waarop je moet letten om te voorkomen dat je aanvraag wordt afgewezen.

  • Het project heeft betrekking op een activiteit in Rotterdam, waarbij je niet al eerder voor hetzelfde project subsidie hebt aangevraagd
  • Je draagt zelf ook voor minimaal 50% bij aan de totale kosten van het het project, in tijd, middelen of kennis (de eigen bijdrage hoeft dus niet in cash te zijn)
  • Wanneer je initiatief word uitgevoerd in de openbare ruimte, zorg je ervoor dat je in je aanvraag rekening hebt gehouden met de structurele kosten van het beheer en onderhoud na subsidie

Subsidie

Maximaal 100.000 euro per project.

Relevante subsidiebedragen

Zoals al aangegeven zijn de subsidiebedragen relevant. In 2020 is hiervoor ruim 3 miljoen euro beschikbaar.

Je kunt maximaal 100.000 euro krijgen voor een startbudget.

Meer informatie

Meer informatie of een aanvraag voorbereiden