Interessante subsidie voor organisaties die zich richten op daklozen en thuislozen

Wanneer je als organisatie lokaal gericht bent op dak- en thuislozen bestaat er sinds deze week een nieuwe subsidie die je hart sneller zal laten kloppen. Deze nieuwe subsidie geeft je namelijk de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor projecten die het stigma van dak- en thuislozen tegen gaan. Bovendien kun je subsidie aanvragen voor nieuwe projecten die gericht zijn op het welzijn van dak- en thuislozen. Lichamelijk welzijn, maar ook geestelijk welzijn. Over de subsidie gesproken, deze is best interessant. Per project kun je als lokale organisatie maximaal € 35.000 aanvragen.

Echt voor organisaties die lokaal actief zijn 

Het interessante aan deze subsidie is dat deze echt gericht is op lokale organisaties, die bij wijze van spreken met hun voeten in de klei staan, en lokaal superdruk zijn met de bestrijding van dak- en thuisloosheid. En dus weten welke stigma's er kleven aan daklozen en thuislozen. En dus ook weten welke impact dit heeft op het welzijn van dak- en thuislozen. Zowel geestelijk als lichamelijk.

Wat ons betreft is het superinteressant dat deze nieuwe subsidie juist aandacht heeft voor deze aspecten. Met deze subsidie kun je namelijk een lokaal project opzetten gericht op het verhogen van het persoonlijk, lichamelijk, psychisch en/of sociale welzijn van dak- en thuisloze mensen.

Maar je kunt de subsidie ook gebruiken voor bijvoorbeeld ook gebruiken voor een waanzinnig zinvol project om het stigmatisering van dak- en thuisloze mensen tegen te gaan, en bijvoorbeeld de acceptatie in de wijk te bevorderen.

Voorbeelden
Om je een idee te geven van de projecten die voor subsidie in aanmerking komen:

 • Een buurtinitiatief waarbij een buddysysteem wordt opgezet
 • Het organiseren van ontmoetingen tussen mensen in de wijk en (ex-) dak- en thuisloze mensen
 • Een lokale campagne
 • Communicatie gekoppeld aan een traject dat mensen stimuleert iemand in huis op te vangen
 • Projecten die er aan bijdragen dat mensen eerder een woonplek toegewezen krijgen en/of meer kansen krijgen op het vinden of behouden van een baan

Bovenstaande voorbeelden zijn indicatief; ook andere lokale initiatieven komen in aanmerking mits goed onderbouwd. Aan de hand van een gedegen onderbouwing van de huidige situatie licht je je keuze toe voor het type project en de omvang van het project (budget en looptijd).

Hoe draagt je project bij aan een oplossing van de lokale problematiek op het gebied van dak- en thuislozen
Zoals al aangegeven is deze subsidie gericht op lokale projecten voor dak- en thuislozen. Je moet dan ook in je eventuele subsidieaanvraag kunnen aangeven hoe het project bijdraagt aan een oplossing van de lokale problematiek op het gebied van dak- en thuislozen, en hoe resultaten geborgd zullen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goede afstemming en verbinding met de gemeente, woningcorporaties en/of andere relevante maatschappelijke organisaties. Landelijke (kennis) instituten en partijen kunnen ook betrokken zijn bij je project, maar kunnen niet als hoofdaanvrager optreden.

Je project moet in ieder geval bijdragen aan:

 • Het verhogen van het persoonlijk, lichamelijk, psychisch en/of sociale welzijn van mensen die dak – en/of thuisloos zijn
 • De oplossing van een lokaal probleem rondom sociale kwetsbaarheid
 • Tegengaan van stigma en bevorderen van acceptatie in de wijk
 • Direct helpen en ondersteunen van dak- en thuisloze mensen

Welk bedrag kun je aanvragen

De subsidie die aangevraagd kan worden bedraagt maximaal € 35.000 per project. De looptijd van het project is maximaal 10 maanden.

Het is belangrijk dat de subsidie en looptijd aansluiten aan bij de lokale situatie. (Vertegenwoordigers van) dak- en thuisloze mensen moeten daarom inhoudelijk bij het project betrokken worden. Een initiatief kan alleen maar slagen indien ook het perspectief van ervaringsdeskundigen goed wordt meegenomen. Hiervoor neem je dan ook reiskostenvergoeding en vakantiegelden op in je begroting.

Binnen deze subsidieregeling kan budget worden aangevraagd voor coördinatie, (aanvullende) scholing, instrument- en methodiekontwikkeling en communicatieactiviteiten.
Investeringen in infrastructuur en/of apparatuur mogen alleen worden opgevoerd als de regionale en lokale betekenis daarvan overtuigend kan worden aangetoond (bijvoorbeeld via medegebruik door andere instellingen). Voor dergelijke kosten gelden de gangbare afschrijvingsregels.

Er kan geen vergoeding voor zorgkosten of (ver)bouwkosten worden aangevraagd. 

Het geven van extra financiële middelen aan dak- en thuisloze mensen zelf, bijvoorbeeld om eventuele schulden te betalen of de woonruimte in te richten is niet mogelijk. Hiervoor zijn andere subsidies beschikbaar.

Zo maak je een plan van aanpak voor je subsidieaanvraag

Wanneer je deze subsidie gaat aanvragen als lokale organisatie gericht op dak- en thuislozen moet je een plan van aanpak schrijven.
Het plan van aanpak moet minstens bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Omschrijving van de partijen met wei je gaat samenwerken, inclusief de beoogde rol- en taakverdeling
 • Welke relevante (werk)ervaring hebben de dak- en thuislozen en/of wijkbewoners die zijn betrokken bij je project?
 • De lokale situatie, inclusief het huidige beleid
 • Omvang van het probleem in de regio 
 • Welke relatie is er met andere initiatieven in de regio
 • Onderbouwing op welke wijze het project bijdraagt aan het tegengaan van stigma van dak- en thuisloze mensen, het welzijn van dak- en thuisloze mensen en/of acceptatie in de wijk
 • Een beschrijving van de doelgroep. Hoe ga je hen bereiken
 • Heldere en meetbare doelstelling(en) en beoogde (tussen)resultaten van het project
 • Een tijdsplanning waarin per fase staat beschreven welke activiteiten wanneer en door wie (of welke partij) worden uitgevoerd
 • Een beschrijving van de mogelijkheden de activiteiten ook na (tijdelijke) subsidie voort te zetten, denk hierbij bijvoorbeeld ook aan afstemming met de gemeente en/of woningcorporaties
 • Een publiekssamenvatting

Subsidie en looptijd

De subsidie die aangevraagd kan worden bedraagt maximaal € 35.000 en heeft een looptijd van maximaal 10 maanden. Voor deze subsidieronde is maximaal € 400.000 beschikbaar.

Meer informatie 

Meer informatie, of starten met het aanmaken van een subsidieaanvraag.

Andere interessante subsidies en fondsen voor dak- en thuislozen

Bovenstaande nieuwe subsidie niet helemaal jouw ding? Onderstaand hebben we een lijstje gemaakt met andere subsidies en fondsen die interessant kunnen zijn voor projecten gericht op dak- en thuislozen.
Overigens kunnen ook veel maatschappelijke subsidies en fondsen interessant zijn voor dergelijke projecten.

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten in de regio Zuid-Holland

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten die kwetsbare mensen structureel vooruit helpen, die gelijke kansen bevorderen, mensen blijvend met elkaar verbinden en de leefbaarheid in...

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten tijdens de corona crisis

  Subsidie voor projecten die zich richten op armoede, eenzaamheid en informele zorg tijdens de coronacrisis. De regeling kent een versnelde aanvraagprocedure. Per aanvraag is maximaal 10.000 euro...

 • Subsidie voor organisaties en projecten gericht op zwakkere en kwetsbare mensen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op  zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving met als doel grote groepen mensen weer volledig en volwaardig te laten participeren in de maatschappij....

 • Subsidie voor organisaties die zich richten op het ondersteunen van personen en gezinnen die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben

  Subsidie voor maatschappelijke instellingen en het financieel ondersteunen van particuliere op het gebied van basale levensbehoeften, sociale integratie en activering en arbeid en opleiding in de...

 • Subsidie voor activiteiten op sociaal en cultureel terrein

  Financiële ondersteuning aan kerken, instellingen of groepen die op sociaal of cultureel terrein activiteiten ontplooien, gericht op de samenleving, niet beperkt tot de eigen groep, kerk of...

 • Toon meer resultaten