Laatste mogelijkheid aanvragen subsidie voor innovaties in de zorg en het oplossen van knelpunten in de zorg

Het jaar 2018 is het laatste jaar waarin er subsidie kan worden aangevraagd voor innovaties in de zorg en het oplossen van knelpunten in de zorg. Het verstrekkende fonds is namelijk voor een beperkte duur opgericht om reserves te besteden en daarmee terug te geven aan de maatschappij. Wacht daarom niet te lang met het indienen van een aanvraag, in december is de laatste bestuursvergadering van dit jaar!

Te subsidiëren thema's voor 2018

Het fonds werkt met jaarlijks te benoemen thema’s. Projecten die passen binnen de jaarthema’s krijgen de voorkeur maar er blijft ook ruimte voor andere innovatieve projecten, kleinschalige projecten die naar het oordeel van het fonds tussen wal en schip dreigen te vallen en projecten in het buitenland.

In 2018 wordt er gefocust op de onderstaande thema's. 

Jaarthema 1: Verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten door onder- en overbehandeling tegen te gaan
In de zorg is sprake van zowel onder- als overbehandeling. In 2018 wordt prioriteit gegeven aan projecten die gericht zijn op het verminderen van onder- en overbehandeling, waarvan het bestaan reeds is vastgesteld. Het bestaan van onder- en overbehandeling kan uiteenlopende oorzaken hebben. Soms worden de keuzemomenten in de behandeling onvoldoende door de zorgverlener geëxpliciteerd, of zijn patiënten onvoldoende betrokken bij de keuze van de voor hem beste zorg. Niet alleen de zorgverlener maar soms juist ook patiënten zelf kunnen een bijdrage leveren om onder- en overbehandeling tegen te gaan. 

De oplossingsrichting die in het project wordt toegepast dient specifiek afgestemd te zijn op de oorzaken van bestaande onder- en/of overbehandeling. Patiënten dienen direct betrokken te zijn in de uitvoering van het project, want ook zij kunnen de sleutel tot het verminderen van onder- en overbehandeling in handen hebben.

Jaarthema 2: Innovatie van de gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren zijn doelgroepen geweest waar het fonds sinds de start van het fonds altijd aandacht voor heeft gehad. Enkele van de meest impactvolle projecten die zijn gesteund, hebben zich op kinderen en jongeren gericht. Daarom heeft het bestuur besloten de komende periode in te zetten op innovatie van de gezondheidszorg voor deze doelgroepen.

Het bestuur vraagt zowel aandacht voor innovatie van de geestelijke gezondheidszorg als de somatische zorg. Prioriteit wordt gegeven aan praktische projecten waar de genoemde doelgroepen direct baat bij kunnen hebben.

Jaarthema 3: Preventie van psychische problematiek
Er zijn doelgroepen die een bovengemiddeld hoog risico lopen om een psychische problematiek te ontwikkelen. Voor deze doelgroepen is vroegtijdige herkenning en effectieve preventie van groot belang.

In 2018 wordt speciale aandacht gevraagd voor projecten die ertoe bijdragen dat psychische klachten vroegtijdig worden aangepakt zodat deze niet ontwikkelen tot een problematiek die een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg vraagt. Bestaande effectieve, preventieve interventies kunnen wellicht beter worden ingezet. Ook kan er soms buiten de gebaande paden ingezet worden op iets dat voor de doelgroep evident nuttig is in het voorkomen van verergering van de problematiek.

Andere innovatieve projecten
Het fonds heeft ook belangstelling voor andere innovatieve projecten die wezenlijke verbeteringen in de zorg willen realiseren, maar die niet behoren tot de bovengenoemde thema’s. Dit neemt niet weg dat de projecten die aansluiten bij de jaarthema's meer kans op financiële steun hebben. Het bestuur houdt zich het recht voor om in een specifiek geval, aan een project waaraan zij bovengemiddeld belang hecht, financiering toe te kennen.

Kleinschalige projecten
Buiten de jaarthema’s om is er in 2018 ruimte voor kleinschalige projecten (tot maximaal € 25.000) die naar het oordeel van ons bestuur tussen wal en schip dreigen te vallen. Het gaat dan vooral om projecten die voor bepaalde doelgroepen landelijk van betekenis zijn.

Projecten in het buitenland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk
Vanaf het begin van het bestaan van het fonds is besloten een klein percentage van het budget (sinds 2007: maximaal 5%, dus € 250.000) te besteden aan projecten in het buitenland. Het bestuur heeft besloten in het jaar 2018 € 100.000 te reserveren voor projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk en € 50.000 voor projecten in Suriname.

Aanvragen subsidie

Aanvragen van € 50.000 en daarboven worden behandeld in de bestuursvergadering.
Je kunt dit jaar alleen nog aanvragen doen voor de bestuursvergadering van december.

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker.