Nieuw kunstenbudget subsidies en nieuwe adviesstructuur 2005 2008 provincie Groningen aangekondigd

Voor de periode 2005-2008 is bij de provincie Groningen een nieuw Kunstenbudget en een daaraan gekoppelde nieuwe adviesstructuur aangekondigd. Met het oog op de implementatie van deze structuur was voor het jaar 2005 een overgangsregeling aangekondigd.

Overgangsregeling

Deze regeling voorzag er in dat de oude criteria en organisatiestructuur uit de cultuurnota 2001-2004 tijdelijk verlengd werden en dat de nieuwe structuur per 1 juli operationeel zou zijn. Aangezien het uitwerken van de nieuwe adviesstructuur meer tijd vraagt is dit besluit herroepen. Er is nu besloten om het hele jaar 2005 te gebruiken als overgangsjaar.

Feitelijk houdt dit in dat in 2005 alle voorbereidingen worden getroffen voor de nieuwe structuur die per 1 januari 2006 operationeel wordt. Tot die tijd blijven de oude adviesraden GAC en PABK incidentele subsidies beoordelen op basis van de criteria van de Cultuurnota 2001-2004. Voor 2005 zijn de volgende budgetten vastgesteld.

Projecten en Manifestaties Beeldende Kunst

De hoogte van het krediet Projecten en Manifestaties Beeldende Kunst voor 2005 bedraagt in totaal EUR 110.000,-- Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het Kunstenbudget, zoals opgenomen in de nieuwe cultuurnota.

Subsidiewijzer

De in de subsidiewijzer 2001-2004 genoemde voorwaarden blijven van toepassing. Er geldt echter de volgende afwijkende regel dat individuele kunstenaars vanaf januari 2005 bij de provincie geen subsidie meer kunnen aanvragen, dit als gevolg van nieuw rijksbeleid.

Incidentele Culturele Activiteiten

De hoogte van het krediet Incidentele Culturele Activiteiten bedraagt voor 2005 in totaal EUR 180.000,--. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het Kunstenbudget, zoals opgenomen in de nieuwe cultuurnota. De in de subsidiewijzer 2001-2004 genoemde voorwaarden blijven van toepassing. Binnen bovenstaande kredieten dienen de vacatiegelden van de betreffende adviesraden gefinancierd te worden.

Met bovenstaande verdeling is het Kunstenbudget van in totaal EUR 290.000,-- voor 2005 volledig besteed. Subsidieaanvragen die reeds zijn ingediend worden in behandeling genomen.